Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Kulttuuri- ja vapaa-aika / Kulttuuripalvelut / Avustukset

Avustusohjeet

Limingan kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden ja nuorisotoiminnan avustukset ovat haettavissa 1.3. – 31.3.2019. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Limingan kunnan nettisivuilla Hakemus - Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle

Kunnan sivuilta voi myös tulostaa hakemuksen, tulostettava hakemus (Huom! Myös yksittäiset hakijat käyttävät samaa lomaketta). Hakemus lomakkeita saa myös Limingan kirjastoista.

Paperiset lomakkeet tulee palauttaa 29.3.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Kirjaamo/sivistys- ja hyvinvointilautakunta, Liminganraitti 10, 91900 Liminka. Sähköisesti avustuksia on mahdollista hakea 31.3.2019 klo 23.59 asti.

Johdanto
Monipuolinen kulttuuritarjonta on tärkeä kunnan vetovoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjä.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Limingan kulttuuritarjontaa, lisätä kuntalaisten hyvinvointia, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden avustuksiin on Limingassa budjetoitu vuodelle 2019 15 000 euroa. Samoin nuorisotoiminnan avustuksiin on varattu 15 000 euroa.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan kulttuuritoimintaa. Avustuksella tuetaan kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Limingan kulttuuri- ja vapaa-aikatarjontaa.

Avustuksen myöntäminen edellyttää toiminnan vastikkeellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuetun toiminnan tulee olla ulospäin suuntautuvaa ja avointa. Avustuksella tuettu yhteisö, työryhmä tai yksittäinen henkilö osallistuu mahdollisuuksien mukaan kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille muun mahdollisuuden tutustua toimintaansa. Avustuksia voidaan hakea joko kohdeavustuksina tai kansalaistoiminnan avustuksina.

Kohdeavustus
Kohdeavustusta voidaan myöntää produktiokohtaisesti erilaisille työryhmille tai yksittäisille henkilöille. Lähtökohtana on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tai –tapahtumien tuottaminen liminkalaisille. Avustuksista päätettäessä erityinen painoarvo annetaan toiminnalle joka mahdollistaa kuntalaisten aktivoinnin ja heidän osallistamisensa esim. työpajojen, näyttelyjen tai avoimien ovien toiminnan kautta. Vaikka varsinaisia vuosiapurahoja ei Limingan kunnassa myönnetä, pyrimme kohdistamaan avustukset niin, että myönnetty avustus antaa toimijalle/toimijoille mahdollisuuden useampaan tapahtumaan/tilaisuuteen toimintavuoden aikana.

Kansalaistoiminnan avustukset
Näillä avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Erityinen painoarvo avustuksia myönnettäessä on kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta lisäävällä ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevällä toiminnalla. 

NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 

Avustus on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-aikoina tapahtuvaan toimintaan, jolla edistetään lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti järjestettyyn harrastustoimintaan. Toiminta voi olla joko kunnan, paikallisen yhdistyksen tai organisaation toteuttamaa toimintaa. Hakijat voivat tehdä myös yhteistyöhankkeita.

Avustuksia ei myönnetä

- tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
- investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
- kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
- apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
- peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
- opinto- ja virkistysmatkoihin
- alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
- avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin tai kuluihin

Janne Nevala kirjasto- ja kulttuurijohtaja