Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Palvelujen laatu ja saatavuus / Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Muistutus- ja tarkastuspyyntö

Muistutus
Potilaalla on oikeus tehdä potilaslain mukainen muistutus ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Sosiaalihuoltoa koskeva muistutuslomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa kertoa saamastaan huonosta kohtelusta sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus

Muistutuslomakkeet lähetetään osoitteella:
Limingan kunta
kirjaamo 
Liminganraitti 10
91900 Liminka

Tarkastuspyyntö  

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö
Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla. Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Lomake lähetetään osoitteella: Limingan terveyskeskus johtava lääkäri Liminganraitti 4 91900 Liminka

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö
Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Lomake lähetetään osoitteella:
Limingan sosiaalitoimisto
sosiaalijohtaja Liminganraitti 4
91900 Liminka

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake

Lomake lähetetään osoitteella:
Limingan kunta
kirjaamo 
Liminganraitti 10
91900 Liminka

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Pyyntö on perusteltava (esim. oikeudenkäyntiä varten).

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake

Lomake lähetetään osoitteella: Limingan kunta kirjaamo Liminganraitti 10 91900 Liminka

Oikaisuvaatimukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöpäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset käsittelee Limingan kunnassa viranomaislautakunta (os. Liminganraitti 10, 91900 Liminka). 

Hoitotakuu

Keskimääräiset odotusajat Limingan terveyskeskuksessa ja sosiaalipalveluissa 
Limingan kunnan sosiaali- ja potilasasiamies