Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Palvelujen laatu ja saatavuus / Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltalain mukainen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu sellaisille ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat liikkumisen tukea ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu myös muille liikkumisessa tukea tarvitseville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lainsäädännön mukaisiin (vaikeavammaisten) kuljetuspalveluihin.

Kuljetuspalvelun tarkoitus edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta ja torjua syrjäytymistä. Se tukee osaltaan myös ikääntyneiden henkilöiden suoriutumista ja omatoimisuutta, osallisuutta yhteiskuntaan sekä tukee kotona asumista.

Sosiaalihuoltolain mukainen (SHL) kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Kuljetuspalvelun saajalla on maksuvälineenä käytössään henkilökohtainen kuljetuspalveluvihko.

Liikkumista tukevat palvelut sosiaalihuoltolain mukaan

Sosiaalihuoltolain (SHL 14 § ja 23 §) mukaisia yksilöllistä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Palvelu on tulorajasidonnainen. Palvelua pääsääntöisesti ei myönnetä, mikäli tulorajat ylittyvät. Kuljetusten kustannuksista vastaa pääosin kunta. Asiakas maksaa kyydistä kulloinkin voimassa olevan linja-autoliikenteen mukaisen omavastuuosuuden.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

1) julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla;

2) saattajapalveluna;

3) ryhmäkuljetuksina;

4) korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;

5) muulla soveltuvalla tavalla.

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut - soveltamisohjeet Limingan kunnassa 1.1.2017 alkaen