Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Palvelujen laatu ja saatavuus / Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

 

Asiakkaan oikeus hakea muutosta asiakasmaksuihin
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 15 §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, joka vastaa asianomaisen palvelun järjestämisestä kunnassa.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Limingan kunnanhallitus
Postiosoite: Liminganraitti 10, 91900 Liminka
Sähköpostiosoite: kunta@liminka.fi

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Limingan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 8-16

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
* päätös, johon haetaan oikaisua
* se, millaista oikaisua vaaditaan
* millä perusteella oikaisua vaaditaan