Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Sosiaalipalvelut / Erityiset palvelut vammaisille

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380) ja asetuksen (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18.9.1987/ 759) mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Vammaispalveluja haetaan erillisellä hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä. Päätökset palveluista tehdään erikseen.

 • Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat:
 • Kuljetuspalvelut
 • Henkilökohtainen apu
 • Vaikeavammaisten päivätoiminta
 • Asunnon muutostyöt
 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • Palveluasuminen
 • Kehityvammaisten erityishoito

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • Sopeutumisvalmennus
 • Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 • Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Kehitysvammaisten erityishuoltopalvelut

Vammaispalveluja täydentää Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519). Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

 • Kehitysvammaisten ja heidän läheisten palveluohjaus ja -neuvonta sekä palvelusuunnittelu
 • Pienten kehitysvammaisten lasten varhaiskuntoutusohjaus
 • Tilapäishoito
 • Asumispalvelu
 • Päivä- ja työtoiminta
 • Kotiin annettava ohjaus ja neuvonta

Omaishoidon tuki

Jos ikääntynyttä, vammaista tai pitkäaikaissairasta hoidetaan kotona, voidaan häntä hoitavalle omai­selle tai läheiselle myöntää tietyin edellytyksin omaishoidon tukea (Laki omaishoidon tuesta 937/2005). Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut. Tuki on harkinnanvarainen, määrärahasidon­nainen etuus. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pel­kästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä kertyy pääsääntöisesti eläkettä.

Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kunnan ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka laaditaan hoidettavan henkilön kotona sosiaalityöntekijän tai hoito- ja hoivatyönjohtajan kanssa tuentarpeen arvioinnin yhteydessä.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisää­teisten kolmen vapaapäivän lisäksi omaishoitajalle voidaan myöntää harkinnanvaraista vapaata.

Kriteereistä, omaishoidon tuen määristä ja omaishoitajan vapaista voi lukea liitteestä.