Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Sosiaalipalvelut / Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa

 • Jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • Asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
 • Lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
 • Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa

Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät, perhetyön ja avopalvelun esimies sekä sosiaaliohjaajat yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa.  Lastensuojeluasioissa palvelutarpeen arviointi voidaan tehdä ilman asiakkaan suostumusta.

Tuen tarpeen arviointi voi tulla esille myös lastensuojeluilmoituksen kautta. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus ja myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta.

Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoituksen pohjalta välittömästi arvio kiireellisestä lastensuojelun tarpeesta ja 1 - 7 työpäivän kuluessa ratkaisu mahdollisesta ryhtymisestä tuen tarpeen selvittämiseen.

Työmenetelmänä käytetään mm. Lapset Puheeksi työmenetelmää.

Yhteystiedot: Limingan sosiaalipalvelut os. Liminganraitti 4 (terveyskeskus)
sosiaalityöntekijät

Perhetyö ja kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu (SHL 19 §)

Kotipalvelu on perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn (esim. uupumus) tai erityisen perhe- ja elämäntilanteen (esim. ero) perusteella henkilöt, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista, lasten hoidosta ja kasvatuksesta sekä asioinnista (SHL § 19)

Kotipalvelua saa, kun tarvitsee

 • tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • konkreettista apua arjen sujumiseen
 • tukea vanhemman jaksamiseen
 • tukea, kun perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
 • tukea, kun perheessä on syntynyt useampi lapsi
 • tukea, kun perheettä on kohdannut kriisi 

Kotipalvelua ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, pelkkään siivoukseen, pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon, kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun tai luennoilla käyntiin

Säännöllisestä (yli kuukauden kestävä) kotipalvelusta peritään kuukausimaksu, jossa huomioidaan perheen tulot ja koko. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2020.

Tilapäisestä kotipalvelusta peritään maksu seuraavan luokituksen mukaisesti:

 • alle 2h               10e / käynti
 • 2 - 5h                 16e / käynti
 • yli 5h                  24,20e / käynti 

 

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelun palveluseteli

Lapsiperheiden perhetyö  (SHL 18 §)

Lapsiperheiden perhetyö on perheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa perhe- ja elämäntilanteissa. Perhetyön avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain. Perhetyö käynnistyy palvelutarpeen arvioinnilla ja on suunnitelmallista. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Perhetyötä voi saada:

 • tukea lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista esim. lapsen uni, päivärytmi, lapsen uhmaikä tai rajojen asettaminen
 • tukea kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • tukea perheen toimintakyvyn vahvistamiseen
 • elämäntilanteessa tapahtuneessa äkillisessä muutoksessa esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen
 • perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseentukea ja neuvontaa käytännön asioiden hoitamisessa.
 • tietoa alueen palveluista ja ohjausta niiden pariin

Perhetyöntekijä tapaa kaikki ensimmäistä lastaan odottavat vanhemmat. Neuvolassa kerrotaan ajankohdasta tarkemmin ja voit jäädä odottamaan perhetyöntekijän yhteydenottoa. Perhetyöntekijän kanssa keskustellaan mm. tulevasta vauvasta, varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä, perheen muuttuvasta tilanteesta ja annetaan tietoa lapsiperheiden palveluista.

Tehostettu perhetyö (SHL 18 § ja LSL 36 §)

Tehostettua perhetyötä voidaan myöntää perheelle sosiaalihuoltolain mukaisena toimintana tai lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena. Asiakkuuteen ohjaudutaan sosiaalityöntekijän palvelutarpeenarvioin kautta. Tehostetun perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, vahvistaa perheen omia voimavaroja, vakiinnuttaa perheen arkea sekä tukea lasten kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa. Työ on suunnitelmallista ja sisältää vaikuttavuuden arvioinnin.

Lastensuojelu

Avohuollon tukitoimet

Lastensuojelu järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa on kartoitettu lapsen ja perheen tarvitsema tuki. Avohuollon tukitoimia tarjotaan lapselle ja perheelle, jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa lasten päivähoito, lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö, kotipalvelu, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut, koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon, loma- ja virkistystoiminta, lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen, vertaisryhmätoiminta ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena.

Sijaishuollon palvelut

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Kiireellinen sijoitus Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, sijoitetaan hänet kiireellisesti kodin ulkopuolelle.

Huostaanotto Lastensuojelussa huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi. Huostaanotto mahdollistaa lapsen pidempiaikaisenkin sijoittamisen kodin ulkopuolelle.

Jälkihuollon palvelut

Kunta järjestää huostassa olleelle tai vähintään puoli vuotta avohuollon sijoituksessa olleelle lapselle ja nuorelle ja häntä hoitaville aikuisille tarvittavan jälkihuollon.

Jälkihuolto tarkoittaa asumiseen, toimeentuloon, työhön ja opiskeluun liittyviä tukitoimia. Ne määritellään yksilöllisen tarpeen mukaan jälkihuoltosuunnitelmassa.

Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijän on tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren kanssa suunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan ne palvelut ja tukitoimet, jotka ovat nuoren käytössä jälkihuollon päättymisen jälkeen.

Yhteystiedot: Limingan sosiaalipalvelut os. Liminganraitti 4 (terveyskeskus)
sosiaalityöntekijät