Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Sosiaalipalvelut / Sosiaalisen tuen palvelut ja toimeentulo

Sosiaalihuolto

Limingan perusturvan sosiaalihuollon tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen sekä yhteisöjen toimivuuden että hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintaperiaatteita ovat mm. yksilöllisyys, osallisuus, vuorovaikutuksellisuus, sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Tavoitteena on tukea kansalaisten erilaisia sosiaalisen tuen tarpeita asiakaslähtöisillä ja vaikuttavilla sosiaalipalveluluilla.( Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)

Sosiaalihuollon palvelut sisältävät

 • Sosiaalityötä
 • Sosiaaliohjausta
 • Sosiaalista kuntoutusta
 • Perhetyötä
 • Kotipalvelua
 • Kotihoitoa
 • Asumispalveluja
 • Laitospalveluja
 • Liikkumista tukevia palveluja
 • Päihdetyötä
 • Mielenterveystyötä
 • Kasvatus- ja perheneuvontaa
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvontaa
 • Muita 11 §:n mukaisiin tarpeisiin vastaavia asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömiä sosiaalipalveluja

Sosiaalityön ohjaus ja neuvonta 
Sosiaalipalvelut

sosiaalityöntekijä

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin. Sosiaalityö yli 18-vuotiaille on työtä, jolla pyritään auttamaan sellaisissa tilanteissa, joihin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaalityön tarve. Lähtökohtana on kokonaistilanteen huomioiminen. 

Arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Työmenetelmänä käytetään mm. Lapset Puheeksi työmenetelmää.

Sosiaalityö ja -ohjaus

Sosiaalityön ja – ohjauksen keinoin tuetaan henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, aktivoitumista sekä työelämään kuntoutumista.

Sosiaalityö ja – ohjaus tarjoaa henkilökohtaista tukea, ohjausta ja yhteistä pohdintaa

Sosiaalihuollon palveluita ovat:

 • Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaali- ja muihin palveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • Asiakkaan tilanteen kartoittaminen ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa läheisverkoston kanssa
 • Taloudellinen ja sosiaalinen tuki kriisitilanteissa
 • Tukeminen ja ohjaaminen taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ja asumiseen liittyvissä ongelmissa, motivoiden, ohjaten ja tukien työllistymiseen, päihteettömyyteen tai kuntoutumiseen
 • Asiakkaan kuntoutusprosessia tukevien verkostojen kanssa työskentely niin, että asiakas saa tarvitsemansa tuen
 • Aktivointi- tai työllistymissuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvoja kanssa (Laki kuntouttava työtoiminta)
 • Motivointi, ohjaus ja tuki työkokeiluun, koulutukseen, työhön ja kuntouttavaan työtoimintaan
 • Eläkeselvittely tehdään yhteistyössä terveydenhuollon kanssa
 • Tuki päivittäisiin toimiin / avopalvelut

 
Apua päihteiden käytön haittoihin tai riippuvuuteen Limingan kunnassa 
Linkki lapset Puheeksi lokikirjoihin   
Linkki päihdevanhemmille

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystyksenä järjestetään kiireellinen sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi sekä kiireellisen ja välttämättömän avun järjestäminen.

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen saa yhteyden soittamalla

 • Virka-aikana     klo   8 - 16              p. 044 497 3662
 • Ei virka-aikana klo 16 - 08              p. 044 703 6235
  tai yleiseen hätänumeroon 112

Asiakkaiden osallisuuden / työllisyyden tukeminen aktivoinnilla

Kuntouttavasta työtoiminnan laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001)

Aktivointisuunnitelma on pitkään työttömänä olleelle henkilölle laadittava suunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilön työllistymisedellytyksiä ja elämänhallintaa.

Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kaupungin sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston työvoimaneuvoja. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma. Kutsun lähettää joko sosiaalityöntekijä tai TE-toimiston työntekijä. Yhtenä työmuotona on kuntouttava työtoiminta, joka perustuu lakiin. Kuntouttavan työtoiminnan lain mukaan aktivointisuunnitelma tehdään työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja asiakkaan välisenä yhteistyönä. Suunnitelman tekemisestä ja kuntouttavasta työtoiminnasta voi tiedustella oman kunnan sosiaalipalveluista tai sosiaaliohjaajalta. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja avataan heille väylä työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät ole työllistyneet työhallinnon toimenpitein: sen asiakkaita ovat työttömät, jotka saavat työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.

Toimeentulotuen suuruus määritetään käytettävissä olevien tulojen ja varojen ja toimeentulotukeen oikeuttavien menojen sekä perheen koon mukaan. Toimeentulotuki voi koostua perustoimeentulotuessa, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta lukien. Kuntaan jää täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Erityisesti asiakkaan tulee hakea ensisijaiset etuudet Kelalta esim. asumistuki, työttömyysturva ja opintotuki. 

Toimeentulotukilaskuri 

Toimeentulotuen soveltamisohje