Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Sosiaali- ja terveyspalvelut / Vanhuspalvelut / Kotiin annettavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa yhdistettynä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi.

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään alentuneesta toimintakyvystä ja/tai sairauksista huolimatta. Sen tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien ikäihmisten tarvitsemat hoito, hoiva ja huolenpitopalvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikessa kotihoidon toiminnoissa noudatetaan toimintakykyä tukevaa työotetta, tuetaan asiakkaita oman elämän hallintaa ja osallisuutta.

Aloitteen kotihoidosta voi tehdä asiakas, hänen omaisensa tai yhteistyötaho. Kotihoidon saamisen syitä ovat alentunut toimintakyky, vamma tai sairaus. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisten palvelu- ja hoitosuunnitelmien mukaan. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Kotihoidossa lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Ensisijaisena periaatteena järjestelyissä on, että vanhukset voivat asua kotona niin pitkään kuin se heidän fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakykynsä puolesta on mahdollista.

Kotihoidon kriteerit 

Vanhuspalveluiden kriteerit

Yhteystiedot

Tukipalvelut

Tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.

Tukipalveluja ovat:

  • ateriapalvelu
  • vaatehuolto
  • kylvetyspalvelu
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • turvapuhelin
  • kuljetus- ja saattajapalvelu

Vanhusten kuljetuspalveluhakemus   
Liikkumista tukevat palvelut -ohje
Turvapuhelinpalveluhakemus
Ateriapalveluhakemus  

Siivouspalvelu

Siivouspalvelun voi tarvittaessa hankkia yksityiseltä sosiaalipalveluntuottajalta. Palvelun voi saada arvonlisäverottomana. Arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Limingan kuntaan. Rekisteröity yritys tekee asiakkaan kanssa palvelusopimuksen ja hoito- ja palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelmassa on mainittava, että henkilö tarvitsee tiettyjä sosiaalipalveluja esimerkiksi toimintakyvyn alenemisen vuoksi tai jonkin sairauden vuoksi. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tulee näin ollen kirjata sosiaalihuollon tarpeen peruste ja asiakkaan toimintakyky sekä palvelun tarve.

Palvelutuottajat