Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Koulukuljetus

Koulukuljetus

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja seuraavien Limingan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Maksuton koulukuljetus järjestetään:

 1) 1.- 2. luokan oppilaille ja esikoululaisille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä

 2) 3. - 9. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä

 3) Oppilaalle, jolla on erityisen tuen päätös, koulukuljetusetuus määritellään aina erikseen.

 4) Maksuton oppilaskuljetus järjestetään myös niille oppilaille, joiden koulumatka on todettu vaaralliseksi ajantasaisen, kunnan internet-sivulla olevan Koululiitu-ohjelman värikoodien avulla.

 5) Kuljetusoppilailta voidaan edellyttää enintään 3 kilometrin kävelyomavastuuosuutta koulukuljetusreitin varteen.

Arvioitaessa koulumatkan vaarallisuutta Limingassa käytetään aina viimeisintä saatavilla olevaa kuntakohtaista, päivitettyä Koululiitu–ohjelmaa. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää karttapohjien värikoodien mukaisesti. Värikoodikartta on nähtävillä koulujen kanslioissa ja koulujen verkkosivuilla. Matkan mittaamiseen käytetään Koululiitu-ohjelman Kävelyreitti-työkalua. 

Jos koulumatkan pituus on alle 3 tai 5 kilometriä ja Koululiitu-menetelmässä arvioitu värikoodi oikeuttaa kuljetukseen, huoltajalla on mahdollisuus hakea maksutonta koulukuljetusta esiopetuksen ja perusopetuksen 1.‒ 9. luokan oppilaalle. Maksutonta koulukuljetusta on mahdollista hakea myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Lääkärin, psykologin tai sosiaalityöntekijän asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Harkinnanvaraiset koulukuljetushakemukset käsitellään sivistys- ja hyvinvointitiimissä. Päätöksen kuljetusetuuden myöntämisestä tekee asianomaisen koulun/päiväkodin rehtori/päiväkodin johtaja.

Maksuton koulukuljetusoikeus tarkistetaan vähintään vuosittain sekä tarvittaessa lukuvuoden aikana. Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Jos oppilas huoltajien hakemuksesta siirtyy johonkin muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tai asuinpaikan vaihdoksen myötä haluaa jatkaa entisessä koulussa, mahdollisista kuljetuskustannuksista ja -järjestelyistä vastaa huoltaja.

Tilapäinen kuljetus sairauden tai tapaturman johdosta järjestetään lääkärintodistuksen perusteella. Todistuksesta on käytävä ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta.

Koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata:

 - perusopetukseen siirtymiseen hoitopaikasta kouluun tai koulusta hoitopaikkaan

 - terapia-, lääkäri- ja/tai kerhokäynteihin tai niitä vastaaviin käynteihin

 - tilapäisasumisiin, vapaa-ajan asuntoihin tai tilapäisiin hoitopaikkoihin

 - aamu- ja iltapäivätoiminnasta (yleisopetus / ilman POL 32 §:n perusteella syntyvää kuljetusoikeutta)

 - kaverin luokse

Kuljetukseen oikeutettujen lasten huoltajat vastaavat siitä, että lapsi pääsee turvallisesti kotoa linja-autoon, palveluliikenneautoon tai taksiin ja vastaavasti näistä takaisin kotiin Koululiidun määritykset huomioiden.

Kuljetuksista voi tiedustella koulujen rehtoreilta:
Liminganlahden koulu Antti Junttola
Tupoksen koulu Satu Kemppainen
Ojanperän koulu Raija Johnson

Koulukuljetusopas löytyy kokonaisuudessaan kohdasta "Kuntakohtaiset suunnitelmat".

Koulukuljetushakemus