Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Limingan seudun musiikkiopisto / Maksut musiikkiopistossa

Maksut musiikkiopistossa

Osasto


Lukukausimaksut 1.8.2017 alkaen(SL 04.05.2017 § 35 *SHL 12.06.2018 § 65 **SHL 13.11.2018 § 81)

Musiikinperusopinnot

 
30´ 185 €
45´ 230 €
60´ 265 €
75´ 330 €

Musiikkiopisto

 
60´ 265 €
75´ 330 €
90´ 370 €

Aikuisosasto

 
30´ 280 €
45´ 300 €
60´ 320 €

Soitinvalmennus

155 €

Ryhmäopetus
(ulkopuolisten kuorot, bändit, orkesteri, MuPe- ja kamarimusiikkiryhmät)

135 € *

Orkesterin avustaja
(musiikkiopiston entiset opiskelijat)

50 € **

Instrumenttivalmennus

 
15´ 105 €
30´ 155 €

Lastentanssi ja baletti

 
30´ 105 €
45´ 135 € (4-5v, 6-7v.)
60´ 165 € (8-10v.)
75´ 195 € (11-v.)

Sivuaine 30´

120€ *

Soitinvuokra

50 €

Kirjaamismaksu

10 €
Ulkopuolisten tasosuoritukset

150 €

Perhealennus

20 €

Opetus voi sisältää yksilöopetusta, ryhmäopetusta ja luokkaopetusta. Lukukausimak­suun sisältyy oman instrumentin opetus, yleiset aineet, yhteismusisointi, säestys ja mah­dol­li­suus esiintyä konserteissa. Lukukausimaksu peritään lukuvuodessa kaksi kertaa, syksyllä ja keväällä.

Oppilas on velvollinen ilmoittamaan kotikuntansa muuttumisen vä­lit­tö­mäs­ti oppilaitokseen.

Ellei maksusitoumusta uudelta kotikunnalta saada, oppilaspaikka me­ne­te­tään sen lukukauden lopussa milloin kotikunta on pysyvästi muut­tu­nut. 

Perhealennus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita oppilaita mu­siik­ki­opis­tos­sa ja se toteutetaan seuraavasti; 1. lapsi maksaa täyden lu­ku­kau­si­mak­sun ja jokaiselta seuraavalta lapselta vähennetään 20€ täydestä lu­ku­kau­si­mak­sus­ta.

Vuokrattavan soittimen vahingonkattavasta vakuutuksesta ja soittimen asianmukaisesta säilyttämisestä tulee huoltajan huolehtia. Rikkoutuneen soittimen korjauksen tai uuden hankinnan maksaa huoltaja.

Soitinvuokra peritään myös instrumenttivalmennusoppilailta.

Mikäli opiskelija lopettaa tai jää välivuodelle on soitin palautettava lukukauden loppuun mennessä; muussa ta­pauk­ses­sa vuokra voidaan periä myös alkavalta lukukaudelta. Mikäli soi­tin­ta pidetään kesäkauden vuokralla, tulee siitä ilmoittaa erikseen mu­siik­ki­opis­ton opintotoimistoon toukokuussa.

Erääntyneet oppilaspaikkamaksut on maksettava ennen seuraavan lu­ku­vuo­den alkua; muussa tapauksessa opetusta solistisessa aineessa ei voida jatkaa.

Oppilaspaikkamaksu peritään kokonaan, jos oppilas aloittaa tai lo­pet­taa kesken lukukauden. Mikäli tunteja ei ole korvattu peritään kesken lukuvuoden aloittavalta op­pi­laal­ta 75% lukukausimaksusta. Toisesta musiikkioppilaitoksesta kesken lukukauden siirtyvät oppilaat mak­sa­vat 50 % lukukausimaksusta.

Oppilaspaikan vahvistaminen edellyttää henkilötietolomakkeen täyt­tä­mis­tä kaikkien pyydettyjen tietojen osalta. Oppilaan sekä huoltajan hen­ki­lö­tun­nus on merkittävä lomakkeeseen kokonaisuudessaan.

Opintojen lopettamisesta ja jatkamisesta ilmoitetaan kirjallisesti lo­mak­keel­la musiikkiopiston opintotoimistoon lukukauden loppuun men­nes­sä. Mikäli opintojen jatkamisesta ei ole ilmoitettu toukokuun loppuun men­nes­sä katsotaan oppilaspaikka irtisanotuksi.

Vapaaoppilaspaikkaa haetaan 30.9.2020. mennessä lomakkeella. Va­paa­op­pi­las­paik­ko­jen myöntämiskriteerit ovat sivistyslautakunnan päätöksen 25.9. 2012 § 67/8.10.2019 § 65 mukaiset. Määräpäivän jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

Kulunvalvonnan ohjeet oppilas saa opettajalta.

Mahdollinen maksusuunnitelma on sovittava etukäteen Limingan kunnan kirjanpidosta vastaavan henkilön kanssa.