Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto on osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa. Se kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuollolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuetaan oppilaan oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja puuttumaan niihin. Oppilashuoltotoimintaa ovat esimerkiksi tukitoimien suunnittelu oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin edistämiseksi, koulukuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto.

Limingan kuntaan on perustettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointityöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu myös toimia oppilashuollon ohjausryhmänä. Tämän lisäksi koulun sisällä toimii erilaisia oppilashuolto- ja asiantuntijaryhmiä:

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa lukuvuodessa. Tähän oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja päiväkodinjohtaja. Tarvittaessa pyydetään paikalle muita tarvittavia asiantuntijoita. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtäviin kuuluu yhteisöllinen oppilashuolto eli oppilashuollon yleinen suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi koulun sisällä sekä koulukohtaisten suunnitelmien tarkistaminen.

Pedagoginen oppilashuoltoryhmä

Pedagogisen oppilashuoltoryhmän tehtäviin kuuluu opettajien ohjaus, opetusjärjestelyjen miettiminen, luokan oppilaiden tuen tarpeen kartoitukset sekä pedagogisten asiakirjojen käsittely. Ryhmä kokoontuu viikoittain. Pedagogiseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja erityisopettaja. Kerran kuukaudessa myös psykologi ja sosiaalityöntekijä ovat saatavissa paikalle.

Asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Oppilas tai huoltaja voi pyytää ryhmän kokoamista esim. opettajalta, kuraattorilta tai terveydenhoitajalta. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.

Lisätietoa oppilashuollosta löytyy Limingan kunnan opetussuunnitelmasta, perusopetuslaista ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaista.

Perusopetus

Perusopetuslaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki


Koulukuraattori

Koulukuraattorin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleisiin koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulukuraattorin tehtävänä on

 • selvittää, auttaa ja tukea oppilaita koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä ongelmatilanteissa
 • tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa
 • tukea koulun ja vanhempien kasvatustyötä
 • antaa tietoa erilaisista palveluista, mm. sosiaali-, mielenterveys- ja vapaa-ajan palveluista ja ohjata tarpeen mukaan eri palveluiden piiriin

Tavallisimpia syitä koulukuraattorin luo hakeutumiseen ovat mm. poissaolot, kouluhaluttomuus, alakuloisuus, väsymys, koulupelot, kaveriasiat, perhetilanteessa tapahtuneet muutokset tai huolet perheen asioista. Vanhempien yhteydenotot koskevat mm. huolta lapsen koulunkäynnistä, kavereista ja vapaa-ajanvietosta. Keskustelut ja ohjauskäynnit kuraattorin luona ovat luottamuksellisia.

Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä koulukuraattoriin (puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta) tai yhteydenottopyynnön voi esittää opettajan, opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kautta. Oppilas itse voi tulla varaamaan ajan käymällä välitunnin aikana kuraattorin luona tai sopia ajan muita em. väyliä myöten.                                                        

Limingan kunnan koulukuraattorit
Anne Nurmi 044 4973 638
Ulla Elsilä 040 4820 153
Milja Hihnala 050 5763 422

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen oppilaan kuin myös koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa koulujen oppilashuoltoryhmiin ja on opettajien sekä vanhempien konsultoitavissa. Yksittäisten oppilaiden asioissa koulupsykologi tarjoaa lyhytkestoista ohjausta ja neuvontaa lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi koulupsykologi voi selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia.

Oppilaat ja huoltajat voivat olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus- ja neuvontakäyntien tavoitteena on lapsen/nuoren kokonaisvaltaisen, erityisesti psyykkisen kehityksen tukeminen sekä tarvittaessa kuntoutus- ja hoidon tarpeen arviointi. Koulupsykologin luokse voi hakeutua esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, mielialakysymyksiin, väsymykseen ja pelkoihin liittyvissä asioissa.

Koulupsykologi Katja Rautio (Liminganlahti ja Ojanperä) p. 040 486 5272
Koulupsykologi Teemu Kallio (Tupos) p. 040 352 7383

  

Terveyskeskuspsykologit

Terveyskeskuspsykologien tehtävänä on vastata erityisesti lasten ja nuorten pitempikestoisen psyykkisen tuen ja hoidon tarpeeseen. Terveyskeskuspsykologit työskentelevät Limingan kunnan mielenterveysyksikössä. Lasten, nuorten ja perheiden käynneillä pyritään kokonaisvaltaiseen tuen tarpeen arviointiin yhteistyössä kunnan muiden lasten, nuorten ja perheiden palveluja tuottavien tahojen kanssa. Terveyskeskuspsykologit tekevät työssään jatkohoito- sekä kuntoutustarvearvioita. Yhteydenottopuhelussa psykologi arvioi käynnin tarpeellisuuden ja tarvittaessa antaa puhelinohjausta ja/tai ohjaa muille tahoille. Puhelussa arvioidaan asiakkaan kanssa myös hoidon kiireellisyyttä.

  

Yhteystiedot

Psykologi Laila Vainio                              050 4302 025

 • varmimmin ti ja to klo 11–12, muulloin voi jättää viestin, jonka pohjalta otetaan yhteyttä

 

Kouluterveydenhuolto

Ohjeet vanhemmille 22.8.2014

Kouluilla lääkäri ja terveydenhoitaja tekevät pääasiassa määräaikaistarkastuksia.

Kaikki sairaanhoito tapahtuu terveyskeskuksessa normaalin ajanvarauksen kautta  

08 5587 3890, lukuunottamatta pitkäaikaissairauksia sekä mielenterveysongelmia tai muita koulun kanssa yhteistyössä hoidettavia sairauksia.

Reseptien uusinta tapahtuu terveysasemalla.

Jos yläkoulun oppilaat jättävät käyttämättä heille varatun lääkärintarkastusajan, uusi aika annetaan terveyskeskuksesta normaalin ajanvarauksen kautta.

Terveydenhoitajilla on puhelin- ja päivystystunti päivittäin klo 12–13, jolloin oppilas voi tulla vastaanotolle, jos ilmaantuu selvitettävä huolenaihe. Ajanvaraus on suositeltavaa ruuhkien välttämiseksi.

Yläkoulun oppilaita hoitava terveydenhoitaja on koululla vain kahtena päivänä viikossa, puhelimitse kuitenkin tavattavissa puhelintunnilla päivittäin.

Terveydenhoitajalla ei ole särkylääkkeitä tai muita lääkkeitä vastaanotollaan. Koulupäivän aikana tarvittava lääkitys tuodaan kotoa.

Jos oppilas tarvitsee päivän aikana lääkitystä (muu kuin tarvittaessa otettava särkylääke), on koulun hyvä tietää asiasta. Vastuu lääkityksestä on aina huoltajalla.

Tapaturmat ja muut päivystyspotilaat hoidetaan terveyskeskuksessa.

Kouluterveydenhoitaja ei kirjoita vapautuksia liikuntatunneille.

Pauliina Sarajärvi, johtava lääkäri

Terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa puhelintunnilla klo 12–13:

Tupoksen koulu
Luokat 1.–6. terveydenhoitaja Maija Norrback 050 3291 551
Luokat 7.–9. terveydenhoitaja Hanna Puranen 050 3748 151

Liminganlahden koulu
Luokat 1.–6. terveydenhoitaja Eeva Aitto-oja 050 3655 360
Luokat 7.–9. terveydenhoitaja Päivi Vanhala 040 5680 847

Poissaolot

Oppivelvollisen on osallistuttava opetukseen saavuttaakseen perusopetuksen oppimäärän (POL 26 §). Opetuksen järjestäjän eli koulun tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajille. Huoltajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Kaikkien poissaolojen syyt on selvitettävä. Ilmoitus koululle sairaudesta tai muusta äkillisestä syystä johtuvasta poissaolosta tulee antaa mahdollisimman pian joko puhelimitse tai Wilmaan.

Luvattomasti ja aiheettomasti poissaolo ennalta määrätystä kokeesta aiheuttaa kokeen hylkäämisen eikä kokeen uusintamahdollisuutta myönnetä.

Tilapäisen poissaololuvan voi myöntää perustellusta syystä 1–3 päiväksi luokanvalvoja tai -opettaja, yli kolmen päivän poissaololuvan myöntää rehtori tai apulaisrehtori.

Liminganlahden koulun poissaoloanomus löytyy tästä linkistä.

Tupoksen koulun poissaoloanomus löytyy tästä linkistä.

Toimintaohjeet runsaisiin poissaoloihin lukukauden aikana:

 1) 50 h poissaoloa

Luokanohjaaja ottaa yhteyden kotiin. Poissaolojen syyt on selvitettävä. Luokanohjaaja huolehtii oppilaan joko opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle.

 2) 75 h poissaoloa

Luokanohjaaja kutsuu huoltajan koululle keskustelemaan poissaoloista yhdessä oppilaan kanssa. Palaverissa on mukana myös joku oppilashuoltoryhmän jäsenistä (opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori).

 3) 100 h poissaoloa

Huoltajaa tiedotetaan asiasta. Tilannekartoitus tehdään oppilaan kokonaistilanteesta, mikä tiedoksi oppilashuoltoryhmälle, huoltajalle ja oppilaalle. Palaveri, jossa oppilaalle laaditaan (kirjallinen) suunnitelma koulukäynnin turvaamiseksi.

a) Tilannekartoitus oppilaan suorituksista

b) Poissaolojen syiden selvitys: kouluterveydenhuolto, koulukuraattoripalvelut, terveyskeskuspsykologin palvelut

c) Oppilaan oma sitoutuminen - oppilas sitoutuu suorittamaan sovitut korvaavat tehtävät sovitussa aikataulussa sekä sitoutumaan säännölliseen koulutyöhön

d) Huoltajien sitoutuminen - kodin tuki lapsen koulunkäyntiin

e) Lastensuojeluilmoitus kunnan lastensuojeluviranomaisille

f) Laaditaan oppimissuunnitelma tarvittaessa henkilökohtainen tilanne huomioiden

g) Velvoite/mahdollisuus oppivelvollisuuden jatkamiseen


KiVa Koulu -ohjelma   
                              

• Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma
• Kehitetty Turun yliopistossa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (2006-2009)
• KiVa Koulu ei ole ohimenevä projekti, vaan pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi

KiVa Koulu -ohjelman tavoitteet

• Kiusaamisen vähentäminen
• Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen
• Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimointi

Mitä KiVa Koulu -ohjelmassa mukana olo tarkoittaa?

• Kiusaamista ehkäisevät toimet – koskevat kaikkia oppilaita
• Kiusaamiseen puuttuminen – koskee oppilaita, jotka ovat olleet kiusaamistapauksissa osallisina
• Kaikilla koulun 1., 4. ja 7. luokilla KiVa oppitunnit (erilliset sisällöt kullekin luokka-asteelle)
• 1.- ja 4. -luokkalaisilla kouluvuoden aikana 10 kaksoistuntia opetusta kiusaamisteemaan liittyen – aiheina mm. toisten kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen, tunteiden tunnistaminen ja tunteiden säätely, kiusaamisen tunnistaminen, miten toimia rakentavasti havaitessaan kiusaamista tai joutuessaan itse kiusatuksi
• 7. -luokkalaisilla KiVa -teemat, joita käsitellään kouluvuoden aikana

Yhteistyö vanhempien kanssa

• Vanhempia informoidaan tiimin käsiteltävinä olleista tapauksista
• Tarpeen mukaan vanhemmat voidaan kutsua koululle selvittämään asiaa, tämä ei kuitenkaan tapahdu rutiininomaisesti kaikissa tapauksissa – lapsille/nuorille itselleen annetaan ensin tilaisuus muuttaa käyttäytymistään.

Vanhempien opas

• KiVa Koulu -hankkeen www-sivuilla on opas vanhemmille
www.kivakoulu.fi tietoa vanhempien keinoista vähentää kiusaamista ja tukea kiusattua lasta
• Vanhempien opasta voi tilata myös painettuna (esim. vanhempainyhdistykset, yksittäiset vanhemmat), tilausohjeet www.kivakoulu.fi 

Mitä vanhemmat voivat tehdä kiusaamista vähentääkseen?

• Suhtaudu vakavasti ilmi tulevaan kiusaamiseen
• Toimi yhteistyössä koulun kanssa

 • Ilmoita esille tulevasta kiusaamisesta
 • Luota koulun kykyyn hoitaa asia

Keskustele lapsen/nuoren kanssa kiusaamisesta, vaikka tämä ei itse olisikaan kiusattu eikä kiusaisi toisia.

 • Miten pitää toimia, jos huomaa kiusaamista tapahtuvan? Rohkaistaan lapsia/nuoria olemaan menemättä mukaan kiusaamiseen, tukemaan kiusattuja, ja kertomaan kiusaamisesta aikuisille!
 

Lapset puheeksi -menetelmä Limingan perusopetuksessa

Lapset puheeksi - menetelmän tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Lapset puheeksi - menetelmä koostuu Lapset puheeksi - keskustelusta ja tarvittaessa pidettävästä Lapset puheeksi - neuvonpidosta.

Luottamuksellisessa Lapset puheeksi - keskustelussa käydään läpi kehityksen eri osa-alueita tavoitteena yhteisen näkemyksen luominen lapsen kannalta tärkeistä asioista. Näin lapselle välittyy tunne, että aikuiset pitävät yhtä hänen asioistaan. Keskustelussa keskitytään koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviin asioihin sekä niihin kysymyksiin, joita vanhemmat haluavat nostaa esille LP – keskustelun teemoista (teemat on lueteltu lopussa).

Tarvittaessa pidetään neuvonpito, jossa yhdessä mietitään niitä tekijöitä, jotka tukevat ja vahvistavat lapsen arjen sujumista. Tuki näkyy neuvonpidossa sovittuina pieninä konkreettisina tekoina, joiden toteutumista seurataan.

Vain Lapset puheeksi – menetelmään koulutettu opettaja voi käyttää LP - menetelmää erilaisissa vanhempien ja lapsen kanssa käymissään yhteistyötapaamisissa keskustelumenetelmänä. Opettaja sopii huoltajan kanssa etukäteen, käytetäänkö keskustelussa LP - menetelmää. Lapsi voi osallistua keskusteluun. Silloin keskustelun on oltava lasta vahvistava. Lapsen osallistumisesta päätetään yhteistyössä huoltajien kanssa ennen keskustelua.

 

Lapset puheeksi – keskustelua voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 1. Opettajan ja huoltajien välisessä tutustumisessa ja yhteistyökeskusteluissa

  LP - keskustelu soveltuu käytettäväksi etenkin aloitettaessa uuden ryhmän kanssa, uuden oppilaan saapuessa kesken lukuvuoden ja nivelvaiheissa.

 2. Kasvun ja oppimisen palautekeskusteluissa
 3. Pedagogisten asiakirjojen laadintaan, päivitykseen ja arviointiin liittyvissä yhteistyötapaamisissa

   

Lapset puheeksi – menetelmää kokonaisuudessaan voi käyttää oppilashuollollisena työskentelymenetelmänä seuraavasti:

 1. Pieni huoli – pidetään LP - keskustelu

  Oppimisen tukemiseen liittyvät asiat kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin.

 2. Huoli jatkuu – pidetään LP - keskustelun toinen vaihe, johon otetaan mukaan muuta koulun henkilökuntaa esim. erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulunkäynninohjaaja tai rehtori

  Oppimisen tukemiseen liittyvät asiat kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin.

 3. Suuri huoli – pidetään LP – neuvonpito, johon otetaan mukaan oppilashuollon asiantuntijoita esim. kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja

  Neuvonpito tarkoittaa samaa asiaa kuin oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokous. Oppilashuollolliset asiat kirjataan oppilashuoltokertomukseen.

 

Lapset puheeksi - keskustelun valmistelu ja aloitus  

 • opettaja tiedottaa wilman kautta mahdollisuudesta LP - keskusteluun ja selventää, mitä keskustelu tarkoittaa ja miten se etenee
 • keskustelun alkaessa esittäydytään, käydään läpi lyhyesti keskusteluun liittyvät periaatteet, käsitteet ja keskustelun eteneminen
 • käydään läpi keskeiset keskusteluun sisältyvät käsitteet: vahvuus, haavoittuvuus, toimintasuunnitelma, neuvonpito
 • kiinnitetään keskustelussa erityistä huomiota lapsen elämässä mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin
 • muistetaan erilaisten näkemysten mahdollisuus ja oikeutus, kunnioitetaan toisten erilaisia mielipiteitä

   

Lapset puheeksi – keskustelun teemat:

1. Haluaisitteko kertoa jotain perheestänne?

2. Haluaisitko kertoa jotain koulusta ja luokasta? Minkälainen kouluympäristö on juuri tätä lasta ajatellen?

3. Mitä haluaisit kertoa itsestäsi/lapsesta

4. Mistä nautit/lapsi nauttii?

5. Lapsen mieliala kotona, koulussa ja kavereiden kanssa

6. Lapsen toiminta ja käyttäytyminen kotona, koulussa ja kavereiden kanssa

7. Arkisten toimien sujuminen kotona

8. Koulupäivän rutiinien sujuminen

9. Oppimisen sujuminen

10. Koulussa viihtyminen

11. Kanssakäyminen luokkatoverien ja muiden lasten kanssa

12. Toiminta vapaa-aikana

13. Ristiriitatilanteet lapsen kanssa kotona, koulussa ja ystäväpiirissä.

14. Huolet

15. Onko koulussa jotain sellaista, jolla voisi olla merkitystä lapsen voinnille ja huoltajan ja opettajan toiminnalle lapsen kanssa?

16. Entä onko lapsen muussa elämänpiirissä jotain sellaista, jota halutaan tässä tuoda esille ja jolla voisi olla merkitystä huoltajan ja opettajan toiminnalle lapsen kanssa?

17. Onko sinulla/lapsella koulussa opettaja tai joku muu aikuinen, jonka puoleen voit/voi kääntyä?

18. Onko sinulla/lapsella sosiaalista tukiverkostoa

19. Suunnitelma toiminnaksi koskien vahvuuksia ja haavoittuvuuksia


Ruokailu

Kouluruokailussa aterian tarkoituksena on turvata kolmasosa päivän energiatarpeesta. Aterioilla tarjotaan terveellistä suomalaista ruokaa. Oppilaan pitäisi muistaa käyttää kaikki aterian osat hyväkseen. Riittävä ravintoaineiden saanti tukee koulussa jaksamista.

Ruokailu tapahtuu koulun ruokalassa erikseen sovittuina aikoina. Ruokalista löytyy ruokasalista ja kohdasta ruoka- ja puhtauspalvelut.  Ruokalistojen muutokset ovat mahdollisia. Erityisruokavalioista täytyy ilmoittaa keittiölle.

Ruokasalissa tulee aina noudattaa hyviä käytöstapoja ja ottaa huomioon toiset ruokailijat. Välitunneilla ja kotiin lähdettäessä ruokasalin läpikulku ei ole sallittua. Näin ei aiheuteta ruuhkaa ja kaikki voivat nauttia rauhassa lounaasta tai välipalasta.

Ruokarauha! Avoin ruokailutila moninkertaistaa melun ruokalassa, joten ruokarauhaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Välipala

Koulun kustantamaan välipalaan oikeutettuja oppilaita ovat:

1.–2. lk.           Oppilaat, joilla koulu kestää klo 14.00(LL)/14.15(Tupos) asti.

3.–6. lk.           Oppilaat, joilla koulu kestää klo 15.00(LL)/15.15(Tupos) asti.

7.–9. lk.           Oppilaat, jotka syövät yhdentoista aikoihin ja joilla koulu päättyy klo 16.15

                                                                                                                                   /(Tupos)

1.–9. lk.            Oppilaat, jotka terveydellisistä syistä tarvitsevat välipalan.

Koulu kustantaa välipalaksi näkkileipää ja juomaksi vettä tai maitoa. Halutessaan välipalaan oikeutettu oppilas voi ottaa mukaan omat terveelliset eväät. Evääksi voi ottaa esim. leipää, hedelmiä, kasviksia tai marjoja. Evääksi ei oteta vanukkaita, pullaa, keksejä, naksuja, välipalapatukoita yms. eikä omia juomia. Välipala on pakattava huolellisesti! Välipala syödään ruokasalissa klo 13.00(LL)/13.15(Tupos) sovitussa paikassa.

Jos yläkoulun oppilaasta tuntuu, että hän ei jaksa koulupäivää ilman välipalaa, voi hän tuoda omat eväät ja pyytää edellisen tunnin opettajalta luvan niiden syömiseen ruokasalissa klo 13.00/13.15. Omat eväät syödään itse. Niitä ei ole tarkoitus jakaa kavereiden kesken.

Mikäli omien eväiden syöjä sotkee tai muuten käyttäytyy asiattomasti, hänen oikeutensa syödä omia eväitä koulun tiloissa kouluajalla perutaan. Koulussa ei syödä karkkia tai juoda virvoitusjuomia, ellei ole sovittu erillisestä herkuttelupäivästä.

Pyrimme kannustamaan lapsia siihen, että he syövät kunnon aamupalan ja kouluruoan. Oikealla ruokavaliolla ja maittavalla kouluruoalla jaksaa opiskella hyvin. Ruokasaliemme koko on rajallinen, joten emme voi tarjota välipalaa kaikille lapsille joka päivä. Välipalan syönnin hajauttaminen ympäri koulua puolestaan aiheuttaisi kohtuutonta lisätyötä keittiöhenkilökunnalle, siivoojille ja opettajille.

Oikein maukasta lukuvuotta kaikille toivoo Limingan kunnan keittiöt.

Ruokapalvelupäällikkö Tanja Koski 050 3291 506


Vakuutus

Limingan kunnan vakuutusyhtiönä toimii 1.1.2018 alkaen Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike. Vakuutus on voimassa opetuksen aikana, välitunneilla, osallistuttaessa koulun opetussuunnitelman mukaiseen muuhun toimintaan sekä välittömästi näihin liittyvillä matkoilla.

Koulutapaturmien hoito tapahtuu aina arkipäivisin Limingan terveyskeskuksen kautta ja muina aikoina yhteispäivystyksessä.

Oppilaan koulutapaturmista koulu tekee ilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vahinkoon liittyvät maksukuitit tms. on välittömästi toimitettava koulun kansliaan.