Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Liminganlahden koulu / Erityisopetus

Erityisopetus

Kolmiportainen tuki ja erityisopetus      

Liminganlahden koulun oppilas voi saada oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä tukea mm. erityisopetuksesta. Tarvittavan erityisopetuksen muotoon ja laatuun vaikuttavat monet asiat. Jos oppilas tarvitsee säännöllistä ja/tai useita tukimuotoja samanaikaisesti, laativat oppilaan opettajat yhteistyössä pedagogisen arvion, joka käsitellään moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Jos oppilas siirtyy tehostettuun tukeen, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas huoltajineen, erityisopettaja, tarvittaessa aineenopettaja ja muut tukihenkilöt. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys, jonka käsittelyn jälkeen rehtori tekee tarvittaessa erityisen tuen päätöksen. Tällöin oppilaalle laaditaan erityisen tuen toteuttamista varten HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS sisältää opetuksen suunnitelmaosuuden lisäksi myös oppimisen etenemisen seurannan. Suunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Osa-aikainen erityisopetus

Liminganlahden koulun oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi osa-aikaista erityisopetusta kaikilla tuen portailla. Osa-aikaista erityisopetusta antavat koulumme laaja-alaiset erityisopettajat. Opetus voi tapahtua osa-aikaisen erityisopetuksen omassa opetustilassa, mutta osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös esimerkiksi erilaisin joustavin järjestelyin (esimerkiksi samanaikaisopetus ja joustavat ryhmittelyt).

Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan oppilaille kunkin yksilöllisen tuen tarpeen mukaan. Laaja-alaiset erityisopettajat antavat myös tarvittaessa konsultaatioapua luokan- ja aineenopettajille yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän tuen suunnitteluun ja toteutukseen. Laaja-alaiset erityisopettajat ovat mukana myös perusopetuslain mukaisten pedagogisten asiakirjojen laatimisessa.

Lukuvuonna 2020-21 osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaavat seuraavat opettajat:

erityisopetuksen koordinaattori Katriina Kontiokari
1., 3. ja 5 lk Hanna Ohtamaa
2., 4. ja 6 lk Antti Hautala
7.–9. lk Harri Leinonen

Pienryhmä

Koulullamme on useita erityisopetuksen pienryhmiä. Näissä ryhmissä voivat opiskella oppilaat, joilla on esimerkiksi keskittymis- tai oppimisvaikeuksia. Opiskelu tapahtuu pääasiassa pienryhmässä (korkeintaan 10 oppilasta) jokaisen oppilaan oman lukujärjestyksen mukaan. Mahdollisuuksien mukaan pienryhmien oppilaat opiskelevat myös yleisopetuksen ryhmissä (esim. tietyt oppiaineet), jolloin oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan ja toteutetaan niin, että yksilöllinen oppiminen on mahdollista.

Pienryhmän jokaisen oppilaan yksilölliset tuen tarpeet ovat keskiössä, kun erityisen tuen päätöstä tehdään pedagogisen selvityksen pohjalta. Oppilaan oppiaineita ei välttämättä aina ole tarve yksilöllistää ja jokainen yksilöllistettävä oppiaine käsitellään erikseen ja perustelut yksilöllistämiselle kirjataan pedagogiseen selvitykseen. Joskus oppilas voi tarvita pienryhmän tukea esimerkiksi toiminnanohjauksen tai keskittymisen vuoksi.

Oppilaan koulunkäyntiä tuetaan yhdessä vanhempien ja muiden opettajien, rehtorin ja moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän kanssa. Tarvittaessa on mahdollisuus tehdä tiivistäkin yhteistyötä esim. koulukuraattorin tai kouluterveydenhoitajan kanssa. Pienryhmäopiskelun aikana pyritään löytämään oppilaalle sopivin tapa jatkaa koulunkäyntiään.

Erityisopetuksen pienryhmät ja opettajat lv 2020-21

pienryhmä, alaluokat 2-3 Annika Isosaari
pienryhmä, alaluokat 2, 4-5     Anne Rantala
pienryhmä, alaluokat 1 Mirja-Lea Kallio
pienryhmä, alaluokat 6-7 Sinikka Muhonen
pienryhmä, yläluokat 7-9 Hannele Nissinen
pienryhmä, yläluokat 7-8 Leena Askeli ja Sallariina Rautio

 Lisätietoja erityisopetuksesta ja sen järjestämisestä kohdasta  Opetussuunnitelma.