Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Tupoksen koulu / Erityisopetus

Erityisopetus

Oppimisen tukeminen ja erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen. Opettajat havainnoivat tuen tarpeita ja suunnittelevat opetuksen ja oppimisympäristön sekä mahdolliset tukitoimet yhteistyössä kodin kanssa. Oppilaan koulunkäyntiä voidaan tukea erilaisin tukimuodoin ja siinä määrin kuin on tarpeen.

Oppilaille suunnattua yleistä tukea ovat muun muassa eriyttäminen, oppilaan ohjaus, tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea. Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin   yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa ja yksilöllisempää tukemista. Esimerkiksi oppilaan saaman osa-aikaisen erityisopetuksen määrää lisätään. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laaditun kirjallisen oppimissuunnitelman mukaisesti.      

Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voi saada erityistä tukea. Erityinen tuki tarkoittaa etenkin erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta, jota annetaan useimmiten erityisopetuksen pienryhmissä. Erityisen tuen aikana on jonkin oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen tarvittaessa mahdollista.  Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppilaita, joilla on tilapäisiä, lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja jotka tarvitsevat tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi. Oppimisvaikeuksia voivat olla esim. lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet tai matemaattiset vaikeudet tai ne voivat ilmetä esim. tarkkaavaisuuden, keskittymisen, motoriikan tai hahmottamisen häiriöinä.  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa koulupäivän aikana yksi tai useampi tunti viikossa tai jaksoissa. Opetus voidaan toteuttaa pienryhmässä, yksilöllisesti tai samanaikaisopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta on mahdollista saada kaikilla luokka-asteilla.

Puheopetusta äännevirheisiin voi saada mahdollisuuksien mukaan alaluokkien aikana, ensisijaisesti kuitenkin ensimmäisellä luokalla. Puheopetuksessa on vanhempien aktiivinen rooli ensiarvoisen tärkeää. Lasta on hyvä kannustaa harjoitusten tekemiseen ja tarvittaessa opastaa ohjeiden mukaiseen harjoitteluun.

Pienluokkatoiminta on myös osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaalla on mahdollisuus työskennellä pienluokassa yksi tai useampi tunti päivässä tai viikossa, jos isossa ryhmässä keskittyminen on vaikeaa tai jos pienempi ryhmä muutoin tukee oppilaan koulutyöskentelyä. Osa-aikaisen erityisopetuksen pienluokka toimii 1.-3. -luokkien yhteydessä.

Osa-aikaisesta erityisopetuksesta vastaavat seuraavat opettajat:

Kirsi Pahkala pienluokka
Auli Ollila-Saarela 1.-3.lk
Hanna Posio 4.-6.lk
Outi Tervo 7.-9.lk

 Erityisopetuksen pienryhmäopetus

Tupoksen koulussa toimii pienryhmiä, joissa annetaan erityisen tuen päätökseen perustuvaa opetusta. Erityisopetuksen pienryhmässä oppilas opiskelee joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

Pienryhmässä annetaan opetusta niille oppilaille, joiden oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi yleisellä ja tehostetulla tuella. Oppilaat opiskelevat myös yleisopetuksen opetusryhmissä niissä oppiaineissa, joissa se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista, yleensä etenkin taito- ja taideaineissa. Opetuksen tavoitteet ja tarvittava tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS). Oppilaan arviointi tapahtuu HOJKSissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Erityisopetuksen pienryhmät ja opettajat:

Saara Silver              pienryhmä 1
Susanna Metsänheimo pienryhmä 2
Timo Koivula pienryhmä 3
Tiina Puonti pienryhmä 4
Maarit Karjalainen pienryhmä 5

 Lisätietoja erityisopetuksesta ja sen järjestämisestä kohdasta Opetussuunnitelma.