Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Perusopetus Limingassa

Limingan peruskoulut 

Liminganlahden koulu, Linnukkatie 5–7, 91900 Liminka
Ojanperän koulu, Ketunmaantie 80, 91900 Liminka
Tupoksen koulu, Sortavalantie 1/Tuiskulanranta 2, 91910 Tupos

Kouluterveyskyselyn 2019 tulokset

Kaikki varhentavat; tietoa ensimmäisen vieraan kielen tuntijakomuutoksesta.


Liminganlahden koulun kielirikasteinen opetus
English enriched education

 • Kaikilla Limingan peruskoulun 7. luokan aloittavilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Liminganlahden koulun kielirikasteiseen opetukseen. Opiskelupaikka voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös palaavalle tai ulkomailta siirtyvälle oppilaalle, jonka koulu- tai kotikieli on ollut englanti. Tällöin huomioidaan myös mahdollinen tuki suomen kielen oppimiseen.

 • Kielirikasteisesssa opetuksessa turvataan perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus ja jatko-opintokelpoisuus toisen asteen opetukseen.  Kielirikasteinen opetus on oppilaalle maksutonta.

 • Englannin ja koulun opetuskielen välinen tuntijako määräytyy opetettavan sisällön perusteella niin, että englanninkielisen opetuksen määrä on enintään 25%. 

 • Tiedote lukuvuodelle 2020 - 2021.

 • Tulostettava hakulomake.

 

Tupoksen koulun matematiikkapainotteinen opetus

 • Syksyllä 2020 Tupoksen koululla aloittaa 6. ja 7.-luokilla matematiikkapainotteiset luokat. Ryhmä on tarkoitettu niille oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita matematiikasta, pähkäilystä, luonnontieteistä, koodaamisesta, pulmien selvittelystä, logiikkapeleistä jne.

 • Infoesitys huoltajille.

 • Lisätietoja matematiikkapainotteisen opetuksen esitteestä.
   
 • Tulostettava hakulomake.


Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2020 - 2021

Syyslukukausi 12.8.2020-19.12.2020
Kevätlukukausi 7.1.2021-5.6.2021

Syysloma 19.10.-24.10.2020
Joululoma 20.12.2020-6.1.2021
Talviloma 8.3.-14.3.2021
Pääsiäinen 2.4.-5.4.2021
Helatorstai 13.5.2021

lukuvuonna 2021-2022

Syyslukukausi 11.8.−22.12.2021

 • syysloma 25.10. - 31.10.2021 (vko 43)
 • itsenäisyyspäivä 6.12.2021
 • joululoma 23.12.2021 - 9.1.2022

Kevätlukukausi 10.1. - 4.6.2022

 • talviloma 7.3. - 13.3.2022 (vko 10)
 • pääsiäinen 15.4. - 18.4.2022
 • helatorstai 26.5.2022

 

Esiopetus

Syyslukukausi 11.8. - 22.12.2021
Kevätlukukausi 10.1. - 31.5.2022

Loma-ajat samat kuin kouluilla.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on viihtyvyyden lisäämisessä. Se voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen. Vanhempaintoimikunta koostuu koulun vanhemmista siten, että kultakin luokalta pyritään saamaan ainakin yksi edustaja ja varaedustaja mukaan toimintaan.

Oppilasta osallistavat toimintamallit

Oppilaskunta

Perusopetuslaissa (47 a § 2013/1267) todetaan, että koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Sen tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaskunnan toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Oppilaskunta voi olla useamman koulun tai yhteinen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (30.12.2013) tähdentää, että perusopetuksen tulee ”edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun." Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Oppilaskunnan tehtävänä on luoda oppilaille mahdollisuudet keskusteluun, vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen koulun yhteisistä asioista sekä vahvistaa koulun ja luokkien yhteisöllistä toimintakulttuuria. Oppilaskunta on vastuussa toiminnastaan koulun rehtorille.

Oppilaskunnan tehtävien hoitamisesta käytännössä vastaa vaaleilla valittava oppilaskunnan hallitus. Toimikausi on lukuvuoden mittainen. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajia vuosiluokilta 5–9. Luokka-asteilla 1–4 toimii myös oma oppilaskuntansa pienimuotoisempana.

Tukioppilastoiminta

Limingan kunnan kouluissa toimii tukioppilaita, joiden tehtävänä on osaltaan tukea oppilastovereita, lisätä kouluviihtyvyyttä ja luoda turvallista ja avointa ilmapiiriä. Tukioppilaamme ovat perinteisesti olleet mukana vastaanottamassa kouluumme uudet 7.-luokkalaiset. Lisäksi he järjestävät erilaisia tapahtumia ja projekteja lukuvuoden aikana.

Tukioppilastoimintaan voivat hakea kaikki halukkaat 7. ja 8. luokkien oppilaat kevätlukukauden alussa. Tukioppilaat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Tukioppilaille järjestetään kevään aikana MLL:n tukioppilaskoulutus, johon liittyy myös yökoulu.

Kummitoiminta 

Erilaisuuden sietäminen ja hyväksyminen ehkäisevät kiusaamista ja syrjintää. Kummiluokka- ja tukioppilastoiminnan avulla pyrimme luomaan kouluumme myönteisen, turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä olla.

Kummitoiminta on hyvin monimuotoista ja monenlaisella aikataululla tapahtuvaa.

Vihreä lippu

Vihreä lippu -ympäristöohjelma on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristöohjelma. Ohjelman periaatteet ovat

 • ympäristökuormituksen vähentäminen
 • kestävän kehityksen integrointi opetukseen ja toimintakulttuuriin
 • lasten ja nuorten osallisuus
 • yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa
 • toiminnan suunnitelmallisuus ja jatkuvuus.

Ohjelma perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Osallistuja valitsee vuosittain yhden kuudesta teemasta, joita ovat vesi, energia, jätteiden vähentäminen, lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo. Yhteisö suunnittelee yhdessä projektin, jonka aikana teemaan liittyen vähennetään ympäristökuormitusta, opiskellaan teemaan liittyviä asioita ja tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koska jokainen osallistuva yhteisö määrittelee itse tavoitteensa ja toimintamuotonsa, ohjelma sopii yhtä hyvin ympäristökasvatuksen konkareille kuin vasta-alkajillekin. Lisätietoa ohjelmasta löytyy nettisivustolta www.vihrealippu.fi.

 

Muuta

Rekisteriseloste G Suite for Education