Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Perusopetus / Perusopetus Limingassa

Limingan peruskoulut 

Liminganlahden yhtenäiskoulu, Linnukkatie 5–7, 91900 Liminka (sijainti  kartalla)
Ojanperän koulu, Ketunmaantie 80, 91900 Liminka (sijainti kartalla)
Tupoksen yhtenäiskoulu, Sortavalantie 1/Tuiskulanranta 2, 91910 Tupos (sijainti  kartalla)

Liminganlahden yhtenäiskoulun poissaoloanomus löytyy tästä linkistä.

Tupoksen yhtenäiskoulun poissaoloanomus löytyy tästä linkistä.

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018–2019

Syyslukukausi 9.8. - 21.12.2018
Kevätlukukausi 7.1. - 1.6.2019

Syysloma 22. - 28.10.2018
Joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019
Talviloma 4.3. - 10.3.2019

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä koulun ja kotien välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön. Vanhempaintoimikunnalla ei ole päätösvaltaa koulun asioissa, mutta se voi tehdä koulun toimintaa koskevia ehdotuksia. Se toimii keskustelufoorumina ja ideoijana koulun toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Erityisen tärkeä tehtävä vanhempaintoimikunnalla on viihtyvyyden lisäämisessä. Se voi osallistua erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja varainkeräämiseen. Vanhempaintoimikunta koostuu koulun vanhemmista siten, että kultakin luokalta pyritään saamaan ainakin yksi edustaja ja varaedustaja mukaan toimintaan.

Oppilasta osallistavat toimintamallit

Oppilaskunta

Perusopetuslaissa (47 a § 2013/1267) todetaan, että koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Sen tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Oppilaskunnan toiminnan järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä. Oppilaskunnan toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Oppilaskunta voi olla useamman koulun tai yhteinen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (30.12.2013) tähdentää, että perusopetuksen tulee ”edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun." Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Oppilaskunnan tehtävänä on luoda oppilaille mahdollisuudet keskusteluun, vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen koulun yhteisistä asioista sekä vahvistaa koulun ja luokkien yhteisöllistä toimintakulttuuria. Oppilaskunta on vastuussa toiminnastaan koulun rehtorille.

Oppilaskunnan tehtävien hoitamisesta käytännössä vastaa vaaleilla valittava oppilaskunnan hallitus. Toimikausi on lukuvuoden mittainen. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan edustajia vuosiluokilta 5–9. Luokka-asteilla 1–4 toimii myös oma oppilaskuntansa pienimuotoisempana.

Tukioppilastoiminta

Limingan kunnan kouluissa toimii tukioppilaita, joiden tehtävänä on osaltaan tukea oppilastovereita, lisätä kouluviihtyvyyttä ja luoda turvallista ja avointa ilmapiiriä. Tukioppilaamme ovat perinteisesti olleet mukana vastaanottamassa kouluumme uudet 7.-luokkalaiset. Lisäksi he järjestävät erilaisia tapahtumia ja projekteja lukuvuoden aikana.

Tukioppilastoimintaan voivat hakea kaikki halukkaat 7. ja 8. luokkien oppilaat kevätlukukauden alussa. Tukioppilaat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella. Tukioppilaille järjestetään kevään aikana MLL:n tukioppilaskoulutus, johon liittyy myös yökoulu.

Kummitoiminta 

Erilaisuuden sietäminen ja hyväksyminen ehkäisevät kiusaamista ja syrjintää. Kummiluokka- ja tukioppilastoiminnan avulla pyrimme luomaan kouluumme myönteisen, turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin, jossa kaikkien on hyvä olla.

Kummitoiminta on hyvin monimuotoista ja monenlaisella aikataululla tapahtuvaa.

Vihreä lippu

Vihreä lippu -ympäristöohjelma on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristöohjelma. Ohjelman periaatteet ovat

  • ympäristökuormituksen vähentäminen
  • kestävän kehityksen integrointi opetukseen ja toimintakulttuuriin
  • lasten ja nuorten osallisuus
  • yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa
  • toiminnan suunnitelmallisuus ja jatkuvuus.

Ohjelma perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen. Osallistuja valitsee vuosittain yhden kuudesta teemasta, joita ovat vesi, energia, jätteiden vähentäminen, lähiympäristö, kestävä kulutus ja yhteinen maapallo. Yhteisö suunnittelee yhdessä projektin, jonka aikana teemaan liittyen vähennetään ympäristökuormitusta, opiskellaan teemaan liittyviä asioita ja tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Koska jokainen osallistuva yhteisö määrittelee itse tavoitteensa ja toimintamuotonsa, ohjelma sopii yhtä hyvin ympäristökasvatuksen konkareille kuin vasta-alkajillekin. Lisätietoa ohjelmasta löytyy nettisivustolta www.vihrealippu.fi.

Kansainvälisyys

Liminganlahden yhtenäiskoululla on käynnissä Nordplus-projekti yhdessä Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Tarkoituksena on luoda kansainvälisiä kontakteja oppilaille, kartuttaa kielitaitoa käytännössä sekä vertailla kulttuuriemme yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Molemmat yhtenäiskoulut ovat osallistuneet AIESEC-järjestön välittämään kiusaamisen ennaltaehkäisemisprojektiin, H.E.R.O. 

Valinnaisaineet

Liminganlahden yhtenäskoulun valinnaisainevihko lukuvuosille 2016–2018
Tupoksen yhtenäiskoulun valinnaisainevihko lukuvuosille 2016–2018

 

Muuta

Rekisteriseloste G Suite for Education