Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) voimaan 1.3.2017
Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske jatkossakaan yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Laissa määritelty enimmäismaksu ei muutu. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palveluntarpeen  mukaan.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. Toimintavuosi on 1.8. - 31.7.
 
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 290 €/kk. Saman perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 261 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, joko osapäiväisenä tai -viikkoisena. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.

Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan tarpeen mukaan. Tällöin päivähoidontarpeen voi määritellä osa- tai kokopäiväiseksi. Päivittäisen päivähoidon sijaan on mahdollista valita ennalta sovitut hoitopäivät (10-15 pvä/kk). 

  • Kokopäivähoidosta (yli 5h/pvä) peritään 100% maksu.
  • Osapäivähoidosta (enintään 5h/pvä) peritään 60% kokopäivähoidon maksusta.
  • Enintään 20h/vko varhaiskasvatuksesta peritään 60% kokopäivähoidon maksusta.
  • Esiopetus + kokopäivähoidosta (hoitoa esiopetuksen lisäksi yli 5h/pvä) peritään 100% maksu.
  • Esiopetus + osapäivähoidosta (hoitoa esiopetuksen lisäksi enintään 5h/pvä) peritään 60% kokopäivähoidon maksusta. 

31.7.2017 saakka:
Jos lapsi ei tarvitse joka päivä päivähoitoa, palvelun tarpeeksi voidaan valita sovitut ennaltailmoitetut hoitopäivät (10-15 pvä/kk). Sopimus palvelun tarpeesta voidaan tehdä vähintään 3 kuukauden ajalle. Hoito- ja vapaapäivät tulee ilmoittaa ennakkoon lapsen hoitopaikkaan kirjallisesti. Sovittujen päivien tilapäisestä ylityksestä laskutetaan tulojen mukainen lisäpäivän hinta. Mikäli päivät ylittyvät 15 pvä/kk, peritään koko kuukauden maksu.

1.8.2017 alkaen:
Limingan varhaiskasvatuksessa siirrytään 1.8.2017 alkaen hoitoaikaperusteiseen asiakasmaksuun alla esitettävien maksuluokkien mukaan.

Hoidontarve/ Maksuluokka 1.8.2017 alkaen:

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80

60%

enintään 4h

81 - 115

70%

5,5h

116 - 150

80%

enintään 7h

151 -

100%

yli 7h

Perheet tekevät 31.5.2017 mennessä sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimukset toimitetaan asiakkaille kevään aikana. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Arvion
perheenne päivähoitomaksuista (31.7.2017 saakka) voitte laskea maksulaskurilla.

Mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä päivähoitoa. Tilapäistä päivähoitoa voi saada enintään 5 päivää/kk, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Tilapäisen

  • kokopäivähoidon maksu on 20 €/päivä/lapsi
  • osapäivähoidon maksu on 12 €/päivä/lapsi

Sopimus tilapäisestä hoidosta tehdään päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa.

Tarkempia tietoja päivähoitomaksuista, tulotiedoista, laskutuksesta, maksuhyvityksistä ja hoitosuhteen muutoksista.

Tulotiedot liitteineen
toimitetaan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko sähköpostilla tai postitse viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, peritään korkein maksu.

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa,
jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

Postiosoite:
Limingan kunta/ varhaiskasvatus
Katariina Hartikainen
Iivarinpolku 6
91900 Liminka

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)liminka.fi