Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus / Päivähoito

Päivähoito

Limingassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa.
 
Kirkonkylällä toimivat

  • Linnukan päiväkoti/ esiopetusyksikkö 
  • Ojanperän päiväkoti 
  • Aapin päiväkoti (myös vuorohoito) 

Tupoksessa toimivat

  • Vanamon päiväkoti
  • Tuomiaron päiväkoti
  • Vesikarin esiopetusyksikkö

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, joko osapäiväisenä tai -viikkoisena. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan tarpeen mukaan. 

> tulostettava Perheen toive lapsen varhaiskasvatuspalveluista -lomake 

> tulostettava Hoitoaikojen ilmoittamislomake
 
Päivähoidon alkaessa oikeus kotihoidontukeen päättyy. Perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.
Kirkonkylällä: Jekkuvekarassa, Touhula Limingassa ja Touhula Merimastossa 
Tupoksessa: Vekarakulmassa ja Jupiterissa

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Päivähoitoon on jatkuva haku. Hakuaika on maksimissan neljä kuukautta hakemuksen jättämisestä. Jos tarvitset hoitopaikkaa äkillisen työllistymisen tai äkillisen opiskelupaikan saamisen vuoksi, järjestämme hoitopaikan viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää Sähköinen asiointi -kohdassa. Sähköisen päivähoitohakemuksen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla.

Hakemuslomakkeita saa kaikista päivähoidon toimipisteistä ja varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä. Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodinjohtajalle tai lapsen hoitopaikkaan.

> tulostettava päivähoitohakemus
  

Hoidontarve/ maksuluokka 1.8.2017 alkaen

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80

60%

enintään 4h

81 - 115

70%

5,5h

116 - 150

80%

enintään 7h

151 -

100%

yli 7h

 

Esiopetusikäisen lapsen Hoidontarve/ maksuluokka 1.8.2017 alkaen:

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0

0

Vain maksuton esiopetus 19h/vk

71 - 100

60%

enintään 5h

101 -

100%

yli 5h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Hoitosuhteen muuttaminen ja irtisanominen

Hoidontarpeen muutokset on tehtävä kirjallisesti lapsen hoitopaikan kanssa. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Hoitopaikan irtisanominen
on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Kun lapsen hoitosuhde irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti. 

> tulostettava Hoidontarpeen muutos- ja irtisanomislomake

Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodinjohtajalle tai lapsen hoitopaikkaan.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, kunnan ylläpitämää yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pienryhmässä hoitajan tai lasten kotona.

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässään neljä kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta ja yksi osa-aikainen lapsi.

Perhepäivähoitajia on eri puolilla Limingan kirkonkylää, Alatemmeksellä sekä Tupoksen alueella.

Perhepäivähoitajien toiminta perustuu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.
 

Vuorohoito

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten päivähoito ja esiopetus on keskitetty Aapin päiväkotiin.

Lain mukaan kunnan on järjestettävä kalenterivuoden ja vuorokauden aikana päiväkodin toiminta ja aukioloaika paikallisen tarpeen mukaan. Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja/ tai viikonloppuina annettavaa päivähoitoa.

Vuorohoitoa järjestetään silloin kun lapsen molemmat vanhemmat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vanhempien harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa. Vuorohoitoa ei järjestetä myöskään vanhempien vapaapäivinä, loma-aikoina tms. aikoina, jolloin jompikumpi huoltaja on kotona.

Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Vuorohoitoa voidaan järjestää myös seudullisesti, mikäli hoidettavien lasten määrä on huomattavan vähäinen. Järjestelyistä päättää aina varhaiskasvatusjohtaja ja vuorohoitoyksikön esimies. 

Hoitoaika vuorohoidossa

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien/ huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on vanhemman/ huoltajan työaika + työmatkat. Pyydettäessä vuorohoitoyksikköön on toimitettava molempien huoltajien osalta työvuoroluettelo/ todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista.

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa hoitopaikkaan hoitoaikailmoitus -lomakkeella viimeistään 10 vuorokautta ennen seuraavan jakson alkua, perjantaihin klo 17.00 mennessä. Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. 

Vuorohoitoa ei tarjota

* joulun aikaan (24. - 26.12.). 

Muina juhlapyhinä hoitoa järjestetään todellisen tarpeen mukaan.

Esiopetus vuorohoitoyksikössä

Tavoitteena on järjestää esiopetus lapsen edun mukaisesti, huomioiden muun muassa lapsen hoitopäivien pituus, sekä viikonloppuhoidon tarve. Vuorohoitoyksikön esiopetukseen osallistuvien lasten osalta esiopetuksen tavoitteet saavuttavan toiminnan muodoista ja toteutumisesta neuvotellaan aina vanhempien kanssa tapauskohtaisesti.

Vuorohoitoyksikössä esiopetusta annetaan pääsääntöisesti arkisin maanantaista torstaihin klo 9.00 – 13.00 ja perjantaisin klo 9.00 - 12.00. Esiopetuksessa noudatetaan Limingan kunnan esiopetussuunnitelmaa. Muuna kuin kunnan päättäminä loma-aikoina esiopetuksesta poissaoloihin tarvitaan lupa.

Vanhempien vuorotyöstä johtuen esiopetusta on mahdollista saada myös arkisin maanantaista torstaihin klo 11.00 – 15.00 ja perjantaisin klo 11.00 - 14.00. Jotta lapsen esiopetus pystytään toteuttamaan poikkeavaan aikaan, lapsen esiopetukseen osallistuminen ja esiopetuksen ulkopuolelle sijoittuva päivähoidontarve on toimitettava vuorohoitoyksikköön kolmen viikon jaksoissa aina pyydettyyn päivämäärään mennessä.

Vuorohoidon järjestämisen periaatteita Limingassa

* Vuorohoitopäiväkoti aukaistaan aamulla siihen aikaan, kun ensimmäisen lapsen on ilmoitettu saapuvan hoitoon. Viimeistään kuitenkin klo 6.30. Päiväkoti suljetaan silloin kun viimeisen lapsen hoitoaika päättyy, aikaisintaan klo 17.00.

* Iltahoidolla tarkoitetaan klo 18.00 - 22.00 välillä järjestettävää hoitoa.

* Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo 21.00 mennessä.

* Huoltajien työajat ja lapsen hoidontarve ilmoitetaan kolmen viikon jaksoissa pyydettyyn ajankohtaan mennessä kirjallisesti lomakkeella, sähköpostilla, sähköisen asioinnin kautta netissä tai tekstiviestillä suoraan lapsen ryhmään.

Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluja. Lapsi saa tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksen tukitoimina ja muiden palveluntuottajien tuottamina tukipalveluina.

Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa vastaa tukea tarvitsevien lasten kasvatuksellisiin ja kuntoutuksellisiin tarpeisiin päivähoidossa ja esiopetuksessa. Järjestettäessä lapselle erityistä tukea, ei välttämättä tarvita erillisiä toimenpiteitä, vaan päiväkodin arki toimii kuntouttavana elementtinä.

Erityinen tuki perustuu varhaiskasvatuksen hyvälle perusosaamiselle. Lapsen yksilöllistä tuen tarvetta ja tukitoimia arvioidaan yhdessä vanhempien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tilapäinen päivähoito

Mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä päivähoitoa. Tilapäistä päivähoitoa voi saada enintään 5 päivää/kk, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Tilapäisen

  • kokopäivähoidon maksu on 20 €/päivä/lapsi
  • osapäivähoidon maksu on 12 €/päivä/lapsi

Sopimus tilapäisestä hoidosta tehdään päiväkodinjohtajan kanssa.

Yksityisten päiväkotien hoitopaikkavaraukset ja tiedustelut

Kirkonkylä:

Tupos: