Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Limingassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa.
 
Kirkonkylällä toimivat

  • Linnukan päiväkoti/ esiopetusyksikkö 
  • Katrin päiväkoti
  • Aapin päiväkoti (myös vuorohoito)
  • Ojanperän esiopetusyksikkö 

Tupoksessa toimivat

  • Vanamon päiväkoti
  • Tuomiaron päiväkoti
  • Vesikarin esiopetusyksikkö

Varhaiskasvatuslakia on 1.8.2020 alkaen muutettu siten, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Kaikilla lapsilla on siis oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he.

Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta jatkossa, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Varhaiskasvatuksen alkaessa oikeus kotihoidontukeen päättyy. Perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.
Kirkonkylällä: Pilke Jekussa ja Pilke Limingassa
Tupoksessa: Jupiterissa

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakuaika on enintään neljä kuukautta hakemuksen jättämisestä. Jos tarvitset varhaiskasvatuspaikkaa äkillisen työllistymisen tai äkillisen opiskelupaikan saamisen vuoksi, järjestämme varhaiskasvatuspaikan viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää Sähköinen asiointi -kohdassa. Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla.

Hakemuslomakkeita saa kaikista varhaiskasvatuksen toimipisteistä ja varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä. Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodin johtajalle tai lapsen hoitopaikkaan.

> tulostettava varhaiskasvatushakemus
  

Hoidontarve/ maksuluokka

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80

60%

enintään 4h

81 - 115

70%

5,5h

116 - 150

80%

enintään 7h

151 -

100%

yli 7h

 

Esiopetusikäisen lapsen Hoidontarve/ maksuluokka

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0

0

Vain maksuton esiopetus 19h/vk

71 - 100

60%

enintään 5h

101 -

100%

yli 5h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Limingan kunnan varhaiskasvatuksessa on käytössä Tieto Edu, joka on mobiili/ -websovellus huoltajille kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon.

Jatkossa toivomme huoltajien ilmoittavan lasten hoitoajat ensisijaisesti sovelluksen kautta. Lisätietoja sovelluksen käytöstä saatte lapsenne päiväkotiryhmästä sekä päiväkotien johtajilta.

Ohjeet sovelluksen käyttöönottoon

Hoitoaikojen ilmoittamisaikataulut (elokuu 2020 - elokuu 2021)

Hoitoajat - huoltajien materiaali


> tulostettava Hoitoaikojen ilmoittamislomake

Hoitosuhteen muuttaminen ja irtisanominen

Hoidontarpeen muutokset on tehtävä kirjallisesti lapsen varhaiskasvatuspaikan kanssa. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Hoitopaikan irtisanominen
on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Kun lapsen hoitosuhde irtisanotaan, laskutus päättyy hoidon päättymispäivään. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti. 

> tulostettava Hoidontarpeen muutos- ja irtisanomislomake

Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodin johtajalle tai lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, kunnan ylläpitämää yksityisessä kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoito on kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pienryhmässä hoitajan tai lasten kotona.

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla ryhmässään neljä kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta ja yksi osa-aikainen lapsi.

Perhepäivähoitajia on eri puolilla Limingan kirkonkylää, Alatemmeksellä sekä Tupoksen alueella.

Perhepäivähoitajien toiminta perustuu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.
 

Vuorohoito

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus ja esiopetus on keskitetty Aapin päiväkotiin.

Lain mukaan kunnan on järjestettävä kalenterivuoden ja vuorokauden aikana päiväkodin toiminta ja aukioloaika paikallisen tarpeen mukaan. Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan aikaisin aamulla, illalla, yöllä ja/ tai viikonloppuina annettavaa varhaiskasvatusta.

Vuorohoitoa järjestetään silloin kun lapsen molemmat vanhemmat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Vanhempien harrastustoiminta ei edellytä vuorohoitoa. Vuorohoitoa ei järjestetä myöskään vanhempien vapaapäivinä, loma-aikoina tms. aikoina, jolloin jompikumpi huoltaja on kotona.

Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen varhaiskasvatuspaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan varhaiskasvatuspaikkaan. Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Vuorohoitoa voidaan järjestää myös seudullisesti, mikäli hoidettavien lasten määrä on huomattavan vähäinen. Järjestelyistä päättää aina varhaiskasvatusjohtaja ja vuorohoitoyksikön esimies. 

Vuorohoidon järjestämisen periaatteita Limingassa

Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuspalveluja. Lapsi saa tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksen tukitoimina ja muiden palveluntuottajien tuottamina tukipalveluina.

Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa vastaa tukea tarvitsevien lasten kasvatuksellisiin ja kuntoutuksellisiin tarpeisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Järjestettäessä lapselle erityistä tukea, ei välttämättä tarvita erillisiä toimenpiteitä, vaan päiväkodin arki toimii kuntouttavana elementtinä.

Erityinen tuki perustuu varhaiskasvatuksen hyvälle perusosaamiselle. Lapsen yksilöllistä tuen tarvetta ja tukitoimia arvioidaan yhdessä vanhempien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Mikäli varhaiskasvatusyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi saada enintään 5 päivää/kk, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Tilapäisen

  • kokopäivähoidon maksu on 20 €/päivä/lapsi
  • osapäivähoidon maksu on 12 €/päivä/lapsi

Sopimus tilapäisestä hoidosta tehdään päiväkodin johtajan kanssa.

Yksityisten päiväkotien hoitopaikkavaraukset ja tiedustelut

Kirkonkylä:

Tupos: