Ilmoitustaulu | Palaute | Sähköinen asiointi | Yhteystiedot
Liminka
Valikko
Etusivu / Varhaiskasvatus ja koulutus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palveluntarpeen  mukaan.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. Toimintavuosi on 1.8. - 31.7.
 
Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 288 €/kk. Saman perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 €/kk. Kustakin seuraavasta päivähoidossa olevasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 €. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Asiakasmaksut ja tulorajat 1.8.2020 alkaen


Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun maksuluokat

Hoidontarve

Käytössä olevat tunnit/kk

Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta

Hoitopäivän keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä

0 - 80

60%

enintään 4h

81 - 115

70%

5,5h

116 - 150

80%

enintään 7h

151 -

100%

yli 7h

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajan kanssa. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidontarve sovitaan vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Arvion
perheenne varhaiskasvatusmaksuista voitte laskea maksulaskurilla.
Laskuri näyttää arvion 100% ja 60% maksusta.

Tulotiedot

Tulorekisteri käyttöön 1.1.2020

Lisätietoja tulorekisteristä

Tulotiedot liitteineen
toimitetaan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko sähköpostilla tai postitse viimeistään kahden viikon kuluttua hoidon alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja tai toimitetut tiedot ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa,
jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

Päätettäessä lasten päivähoidosta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään päivähoidon alkaessa toistaiseksi. Maksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Maksua tarkistetaan, jos perheen olosuhteet muuttuvat, perheen tulot muuttuvat vähintään 10 % tai jos maksu osoittautuu virheelliseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä. Kuukausimaksun perintään liittyvät poikkeukset:

1) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan,

2) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,

3) jos lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,

4) päivähoidon alkaessa/ päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa lapsen hoitopaikkaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos lapsi on pois päivähoidosta ilmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi.

Kesä-, heinä- ja elokuussa varhaiskasvatusmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka on ilmoitettu lapsen poissaoloiksi keväällä ennalta ilmoitettuun päivään mennessä. (SHL 10.4.2018 § 48)

Tilapäinen varhaiskasvatus

Mikäli päivähoitoyksiköissä on vapaita paikkoja, ne voivat tarjota tilapäistä varhaiskasvatusta. Tilapäistä varhaiskasvatusta voi saada enintään 5 päivää/ kk, jonka aikana perhe ei menetä oikeutta lasten kotihoidontukeen. Tilapäisen

  • kokopäivähoidon maksu on 20 €/päivä/lapsi
  • osapäivähoidon maksu on 12 €/päivä/lapsi

Sopimus tilapäisestä varhaiskasvatuksesta tehdään päiväkodin johtajan kanssa.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta voimaan 1.1.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) voimaan 1.3.2017


Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista