Koronarokotukset ja rokotustodistukset

Rokotusajat vain ajanvarauksella numerosta 08 55873890.

Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään annetun ro­ko­tusajan, jotta rokotteita ei jäisi käyttämättä. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ro­ko­te­pai­kal­le es­ty­mi­ses­tä il­moi­te­taan pu­he­li­mit­se ajan­va­raus­nu­me­roon.

Rokotuspaikkana toimii Lakeustalon 1. kerros osoitteessa Liminganraitti 10 C.

Koronarokotustodistuksia kirjoitamme vain kiireellisiin tarpeisiin. Tie­dot ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tu­le­vat nä­ky­viin vii­veel­lä Oma­kan­taan, kos­ka ro­ko­tus­tie­to­ja kor­ja­taan edel­leen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos siis to­dis­tus­ta­si ei vie­lä näy Oma­kan­nas­sa, odo­ta rau­has­sa. Jos kui­ten­kin tar­vit­set ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­seen p. 040 160 6376.