Luottamushenkilöorganisaatio-työryhmä

Limingan kunnanvaltuusto on päättänyt 22.5.2017 kokouksessaan, 54 § Limingan kunnan uudesta organisaatiosta ja toimintamallista 1.6.2017 alkaen. Luottamushenkilöorganisaation osalta valtuusto päätti, että pysyvinä toimieliminä 1.6.2017 alkaen toimivat:

  • kunnanvaltuusto (35 jäsentä)
  • kunnanhallitus (9 jäsentä)
  • tarkastuslautakunta (1 jäsen jokaisesta puolueesta)
  • keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
  • sivistys- ja hyvinvointilautakunta (9 jäsentä)
  • viranomaislautakunta (9 jäsentä)
  • liikelaitosten johtokunta (3-5 jäsentä)

Kunnan hallintosäännön 7 §:n mukaan ”Strategisten tavoitteiden toteutumista ohjataan valtuustotyöskentelyyn kuuluvalla ohjelmatyöllä . Ohjaus toteutetaan määräaikaisissa ohjelmatyöryhmissä, joissa on mukana valtuutettuja ja viranhaltijoita sekä mahdollisia sidosryhmien edustajia. Kunnanvaltuusto päättää ohjelmatyöskentelyn tarkemmista periaatteista ja nimeää tarvittavat työryhmät.”

Uusina työskentelymuotoina valtuustotyöskentelyssä otettiin tuolloin käyttöön kuntalaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien osallistamista tukevat toimintatavat sekä valtuuston ohjelmatyöskentely, jossa valtuutetut ja varavaltuutetut osallistuvat määräaikaisiin valmisteleviin työryhmiin. Poliittista johtamista vahvistetaan lisäksi erillisellä puheenjohtajiston työskentelyllä, jota johtaa valtuuston puheenjohtaja.

Uusi luottamushenkilöorganisaatio on ollut käytössä meneillään olevan valtuustokauden. Uuden luottamushenkilöorganisaation toimivuutta ja muutostarpeita on katsottu perustelluksi tarkastella valtuustokauden loppupuolella, jotta valtuusto ehtii keväällä 2021 päättää tarvittavista muutoksista valtuustokaudelle 2021–2025.

Luottamushenkilöorganisaation valmistelu vaatii aikaa hallintosääntömuutoksineen; edellisen valtuustokauden vaihtuessa uutta luottamushenkilöorganisaatiota valmisteltiin noin 9 kuukauden ajan ja asiaa käsiteltiin useassa seminaarissa.

Luottamushenkilöorganisaation uudistamista on katsottu perustelluksi valmistella valtuuston ohjelmatyöryhmänä. Ohjelmatyöryhmä laatii ensimmäisessä kokouksessa oman toimintasuunnitelmansa ja päättää työskentelytavastaan. Kyse on kunnan sisäisestä työskentelystä, joten työryhmän työskentely ei edellytä sidosryhmien osallistamista. Työ on käynnistetty kesäkuussa 2020 toteuttamalla arviointikysely luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille / esittelijöille.

Ohjelmatyöryhmään on nimetty (Kvalt 15.6.2020 § 54) alla olevat henkilöt. Kunnanhallitus nimeää työryhmään lisäksi 1 edustajan. Työryhmän aikataulu on 1.8.2020–31.1.2021. Työryhmän vastuuviranhaltijoina toimivat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja.

Kunnanvaltuusto on nimennyt työryhmän jäseniksi seuraavat 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

JäsenVarajäsen
Leena Lehto Liisa Kylmänen
Tapio Koskela Tuomas Ahola
Olli NurkkalaHeikki Kylmänen
Eila Paavola Mirja-Liisa Vuokila
Arja Ansamaa Terho Lipsonen
Tuomas Okkonen Ritva Laitinen
Heidi Haataja Arja Porkka
Mikko Nissinen Kristian Ruotsalainen
Heidi Matkaselkä Marjo Heikkinen
Mika Martinmäki Pasi Inkeroinen