Sosiaalipalvelumaksut

Sosiaalipalveluiden asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Asiakasmaksulaissa (1992/734 ja 2020/1201) säädetyt maksut ja omavastuut määrää ja perii lähtökohtaisesti kunta tai kuntayhtymä. Maksun määrääminen ja periminen kunnan tai kuntayhtymän toimesta liittyy tilanteeseen, jossa on kyse kunnan järjestämisvastuulla olevasta palvelusta. Jos palvelu tuotetaan palvelusetelin avulla, perii palveluntuottaja palvelusetelin omavastuuosuuden. Palvelusetelistä säädetään palvelusetelilaissa.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu

Kotipalvelun (ja kotisairaanhoidon) maksut määräytyvät sen mukaan, onko myönnetty palvelu tilapäistä ja lyhytaikaista vai jatkuvaa ja säännöllistä (pitkäaikaista). Pitkäaikaisuuden edellytyksenä on se, että asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta, tai palvelu on tosiasiallisesti kestänyt jo vähintään 2 kuukautta. Kotipalvelu myönnetään tilapäisenä näin ollen enintään kahden ensimmäisen kuukauden ajalle.

Pitkäaikaisen kotipalvelun maksu määräytyy samoin kuin muissa kotiin annettavissa palveluissa eli palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan tarpeen mukaisten, palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Tilapäiselle kotipalvelulle on määritelty erilliset käynti- ja tuntiperusteiset maksut.

Asiakasmaksut määrää ja perii kunta, olipa kyse omasta palveluntuotannosta tai ostopalvelusta.

 

Kotihoidon tukipalvelut

Kotihoidon tukipalveluiden asiakasmaksut määritetään ja peritään aikaisemmalla tavalla kunnan toimesta.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen tuettu asuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisesta tuetusta asumisesta voidaan periä maksua, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti tai säännöllisesti annettavaa kotipalvelua tai muuta hoivaa ja huolenpitoa. Maksut perustuvat jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavien palveluiden maksutaulukkoon.

Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua, jotka ovat asiakkaalle maksuttomia palveluita.

Asumis-, ravinto- tai muut tukipalvelukustannukset asiakas maksaa itse suoraan palveluntuottajalle tai palveluntuottaja laskuttaa asiakasta.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen maksut perustuvat jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavien palveluiden maksutaulukkoon. Maksutaulukkoon määriteltyjen palvelutuntien määrä huomioiden on linjattu, että palveluasuminen sisältää vähintään 38 tuntia kuukaudessa myönnettyä palvelua.

 

Asiakasmaksuun ei sisälly asumis- eikä ravintokustannuksia, jotka asiakkaan täytyy maksaa itse: mikäli asiakas kykenee valitsemaan, mistä ostaa ruuan tai tekeekö itse ruokaa, ei ole kyse kunnan järjestämisvastuulla olevasta palvelusta. Mikäli asiakas ruokailee asumispalvelua tarjoavassa asumispalveluyksikössä, palveluntuottaja perii ravintokustannukset suoraan asiakkaalta. Poikkeuksen tilanteeseen tekee se, jos ruokailu on sovittu kuuluvan kiinteästi ja välttämättä palvelukokonaisuuteen (ks. yllä oleva): tällöin kunta huolehtii aterioiden laskutuksesta. Asia mainitaan asiakassuunnitelmassa. Ainoastaan toteutuneet ruokailut laskutetaan.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisessa tehostetussa, ympärivuorokautisessa, palveluasumisessa asuvalta asiakkaalta kunta perii ja laskuttaa kuukausimaksun. Kuukausimaksu kattaa kokonaisuudessaan asiakkaan saaman palvelun ja päivittäiset ateriat. Lisäksi asiakasmaksu pitää sisällään vaatehuolto-, siivous- ja turvapalvelut, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut vastaavat asumista tukevat palvelut. Erillistä ateriamaksua ei peritä.

Kunta perii asiakkaalta asiakasmaksun kuukausittain.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen tilapäinen asuminen

Kunta perii tilapäisestä palveluasumisesta asiakasmaksun. Asiakasmaksu sisältää ateriat. Palveluntuottaja ei siis peri erillistä maksua asiakkaalta aterioista.

 

Palveluseteli

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti.  Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilain (569/2009) tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelutuotantoa. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Asiakkaan omavastuuosuutta ei ole kytketty muulla tavoin järjestetystä palvelusta perittävissä olevaan asiakasmaksuun. Palvelusetelin saaneilta asiakkailta ei peritä asiakasmaksua lainkaan.

 

Kehitysvammaisten tuettu asuminen ja palveluasuminen

Kehitysvammaisten tuetussa asumisessa tai palveluasumisessa asuva asiakas ei maksa hoidosta ja huolenpidosta erillistä asiakasmaksua. Asiakas maksaa itse asumisen kulut tai ravintokustannukset.

Kun kyse on tuetusta asumisesta tai palveluasumisesta, toimitaan ateriakustannusten laskutuksen suhteen seuraavasti:

Mikäli asiakas kykenee valitsemaan, mistä ostaa ruuan tai tekeekö itse ruokaa, ei ole kyse kunnan järjestämisvastuulla olevasta palvelusta. Mikäli asiakas ruokailee asumispalvelua tarjoavassa asumispalveluyksikössä, palveluntuottaja perii ravintokustannukset suoraan asiakkaalta. Poikkeuksen tilanteeseen tekee se, jos ruokailu on sovittu kuuluvan kiinteästi ja välttämättä palvelukokonaisuuteen (ks. yllä oleva): tällöin kunta huolehtii aterioiden laskutuksesta. Asia mainitaan asiakassuunnitelmassa. Ainoastaan toteutuneet ruokailut peritään.

 

Kehitysvammaisten tehostettu palveluasuminen

Tehostetussa, ympärivuorokautisessa, palveluasumisessa asiakkaalle kuuluu maksettavaksi asumisestaan ylläpitomaksu. Ylläpitomaksua ovat esimerkiksi vuokrasta tai vastaavasta asumiskustannuksesta, aterioista, hygienia-aineista ja -tarvikkeista, siivousaineista ja –tarvikkeista, internet-yhteydestä ja lehdistä aiheutuvat kustannukset. Koska tämä on kiinteä osa asumispalveluiden kokonaisuutta, kuuluu järjestämisvastuu kunnalle eli kunta laskuttaa ylläpitomaksun kuukausittain asiakkaalta.

Limingan kunta laskuttaa kehitysvammaiselta asiakkaalta ylläpitomaksua 12,70€. Ylläpitomaksu sisältää aamupalan (1,41€), lounaan (4,51 €), päiväkahvin (0,97 €), päivällisen (4,51 €) ja iltapalan (1,41 €). Ainoastaan toteutuneet ruokailut laskutetaan. Ylläpitomaksu on kaikille sama riippumatta siitä, minkä palveluntuottajan palveluiden piirissä asiakas asuu. Mikäli palveluntuottajan määrittämä ylläpitomaksu on vähemmän kuin 11€/vrk, peritään asiakkaalta tosiasialliset kustannukset.

 

Vammaisten asumispalvelut

Vammaispalveluiden asumispalveluissa asuva asiakas ei maksa hoidosta ja huolenpidosta erillistä asiakasmaksua. Asiakas maksaa itse asumisen kulut tai ravintokustannukset.

Kun kyse on vammaispalveluiden asumispalveluista, toimitaan ateriakustannusten laskutuksen suhteen seuraavasti:

Mikäli asiakas kykenee valitsemaan, mistä ostaa ruuan tai tekeekö itse ruokaa, ei ole kyse kunnan järjestämisvastuulla olevasta palvelusta. Mikäli asiakas ruokailee asumispalvelua tarjoavassa asumispalveluyksikössä, palveluntuottaja perii ravintokustannukset suoraan asiakkaalta. Poikkeuksen tilanteeseen tekee se, jos ruokailu on sovittu kuuluvan kiinteästi ja välttämättä palvelukokonaisuuteen (ks. yllä oleva): tällöin kunta huolehtii aterioiden laskutuksesta. Asia mainitaan asiakassuunnitelmassa. Ainoastaan toteutuneet ruokailut laskutetaan.

 

Vammaispalvelun ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Asiakas maksaa vammaispalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttämisestä omavastuuosuuden, joka on julkisen joukkoliikenteen vyöhykehinnoittelun mukaisen kertamaksun verran (yhdensuuntainen matka).  Omavastuuosuus peritään yhden vyöhykkeen kertalipun mukaisesti: aikuinen 3,30€ ja lapsi 7-16-vuotias 1,70€. Omavastuuosuus on asiakasmaksu, jonka kunta perii asiakkaalta kuukausittain toteutuneiden matkojen mukaisesti.

Jos kuljetuspalvelu on myönnetty toisen asteen opiskelijoiden päätoimisen opiskelun matkoihin ja Kelan myöntämän koulumatkatuen edellytykset täyttyvät, määräytyy perittävä asiakasmaksu opiskelijan seutulipun mukaisesti.

 

Asiakasmaksupäätökset ja muutoksenhaku

Asiakkaalle tehdään myönnetystä palvelusta erillinen valituskelpoinen asiakasmaksupäätös. Asiakasmaksupäätökset tehdään sille ajalle, kun palvelu on myönnetty. Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta tehdään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkistettava asiakkaan, hänen edustajansa tai kunnan aloitteesta silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut; kun on ilmeistä, että perheen olosuhteet ovat muuttuneet maksun määräämisen jälkeen; maksu osoittautuu virheelliseksi; tai asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.

Mikäli asiakasmaksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, tehdään oikaisu takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta. Mikäli palvelu aloitetaan ennen kuin maksun perusteet on selvillä, peritään asiakasmaksu jälkikäteen siitä päivästä alkaen, jolloin palvelua on annettu.

 

Palvelun keskeytykset ja sen vaikutus asiakasmaksuihin

Kunta saa periä asiakkaalta määrätyn asiakasmaksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti asiakkaasta johtuvasta syystä. Jos palvelu kuitenkin keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta.

Jos palvelu keskeytyy kunnasta johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on sairaala- tai laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Lyhytaikaista laitoshoitoa ei katsota pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon keskeytykseksi. Maksun periminen näistä pitkäaikaishoidon palveluista jatkuu lyhytaikaisen laitoshoidon ajan.

Jos pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa olevan asiakkaan lyhytaikainen laitoshoito muuttuu myöhemmin pitkäaikaiseksi laitoshoidoksi, häneltä peritään pitkäaikaisen laitoshoidon maksu siitä päivästä lukien, kun hänet on otettu pitkäaikaiseen laitoshoitoon.

 

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Jos asiakkaan toimeentulo pienenee pitkäaikaisesti määrätyn kuukausittaisen asiakasmaksun seurauksena, asiakas tai hänen edustajansa voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen alentamista. Maksun alentaminen on ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Hakemuksesta tehdään valituskelpoinen päätös.

 

Asiakasmaksuihin liittyvät yhteyshenkilöt

Asiakasmaksuihin ja päätöksiin liittyvistä valmistelutöistä vastaavat sosiaali- ja vanhuspalveluiden toimistosihteerit. Myös muutoksista, mm. palvelun keskeytyksestä, ilmoitetaan toimistosihteereille. Asiakasmaksupäätökset tekee viranhaltija Limingan kunnan delegointisäännösten mukaisesti.