Asiakas- ja potilasasiakirjat

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomake

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Pyyntö on perusteltava (esim. oikeudenkäyntiä varten).

Lomakeet lähetetään osoitteella:
Limingan kunta
kirjaamo
Liminganraitti 10
91900 Liminka