Hoito- ja palvelutakuu

1.3.2005 astui voimaan lakiuudistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa terveydenhuollon palveluita kiireettömän hoidon järjestämisessä. Lakimuutosten perusteella kiireettömät tutkimukset ja kiireetön hoito on saatava määräajassa sekä terveyskeskuksessa että sairaalassa. Lakimuutokset eivät koske kiireellistä hoitoa, mitä tarvitsevat potilaat hoidetaan jatkossakin kuten aiemmin eli heti tai mahdollisimman nopeasti.

Laki edellyttää, että terveyskeskukseen on saatava arkipäivisin virka-aikana yhteys välittömästi joko puhelimella tai tulemalla terveyskeskukseen. Virka-ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka terveyskeskus on avoinna.

Hoidon tarve on arvioitava terveyskeskuksessa kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta. Hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri, kuten lähihoitaja, perushoitaja, hammashoitaja,suuhygienisti, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Hoidon tarve voidaan arvioida käynnillä tai puhelimitse.

Lääketieteellisesti perustelluksi todettu hoito on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta.

Hoitotakuu Limingan terveyskeskuksessa

Lää­kä­rei­den kii­reet­tö­mäl­le ajan­va­raus­vas­taa­no­tol­le on 25.8.2022 noin 3 vii­kon jo­no­tu­sai­ka. Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sairasvastaanotolle potilas pääsee yleensä samana päivänä

Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioitu hoito on aloitettava kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Hammaslääkäreiden vastaanotolle voi varata ajan noin 2.5  kk:n päähän. (päivitetty 25.8.2022).

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan eri asiaa kuin odotusajalla.

Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksenteosta. Asiakas saa myönteisen päätöksen, kun palvelulle asetetut kriteerit täyttyvät. Jos kriteerit eivät täyty, asiakas saa kielteisen päätöksen eli palvelua ei myönnetä. Odotusaika tarkoittaa sitä keskimääräistä aikaa, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä