Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotihoidon palvelua. Yleisempiä kotihoidon tukipalveluita ovat turvapalvelut, siivous-, kauppa- ja asiointiapu. Tukipalveluita haetaan hakemuksella tai olemalla yhteydessä palveluohjaajaan.
Kunnan järjestämä kotipalvelu ei voi tarjota siivouspalveluita. Asiakas voi itse ostaa nämä palvelut täydentääkseen kunnan tarjoamia palveluita.
Arvonlisäveroton kotipalvelu: Limingassa toimii kunnan hyväksymiä yksityisiä kotipalveluyrittäjiä, jotka tarjoavat arvonlisäverottomia sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja. Asiakas on oikeutettu verovapaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esimerkiksi ikääntyminen, sairaus, sairaudesta toipuminen tai vamma. Asiakas ottaa itse suoraan yhteyttä kotipalveluyritykseen, jolta hän haluaa ostaa palveluja. 
Yrityksen kanssa solmittavan kirjallisen palvelusopimuksen yhteydessä laaditaan palvelusuunnitelma, josta käy selvästi esille palvelutarve eli miksi tarvitaan apua arjen pyörittämiseen. Palvelusopimuksesta on käytävä ilmi, mitä palveluja tarvitaan ja kuinka usein. Kun nämä edellytykset täyttyvät, yritys voi laskuttaa asiakkaalta suorittamansa palvelut ilman arvonlisäveroa. Lisäksi asiakas voi vielä hyödyntää kotitalousvähennystä. Kotipalveluyrittäjistä on saatavissa yrittäjäluettelo ikääntyneiden palveluiden www-sivuilta sekä kotihoidon palveluohjaajilta. 
Kotihoidon tukipalveluita haetaan oheisilla hakulomakkeilla (ateriapalvelu ja turvapuhelinpalvelu) tai olemalla yhteydessä palveluohjaajaan.

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä kuntouttavan hoitotyön avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut parhaalla mahdollisella tavalla Limingan kunnan kotihoidon resurssien puitteissa. Uusille asiakkaille tehdään palvelutarpeenarvio, jonka pohjalta palvelut aloitetaan. Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä. Palveluntarvetta arvioidaan keskimäärin kahden viikon ajan, jonka jälkeen asiakkaalle laaditaan hoitosuunnitelma. Kotihoito tukee ja vahvistaa asiakasta auttamalla niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään
 
Kotihoidossa lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Perustehtävänä on tarjota hoitoa, hoivaa ja apua itsenäiseen selviytymiseen kotona. Yksilölliset kotihoidon palvelut sekä tarvittavat tukipalvelut suunnitellaan asiakkaiden mielipidettä ja toiveita kuullen. Kaikessa kotihoidon toiminnoissa tuetaan asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla hoitotyöllä sekä tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta. Ensisijaisena periaatteena on, että vanhuksilla on mahdollisuus asua kotona niin pitkään kuin se heidän fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakykynsä puolesta on mahdollista.
Kotihoidosta lisätietoa antaa palveluohjaaja. 
Aloitteen kotihoidosta voi tehdä asiakas, hänen omaisensa, hoitohenkilöstö tai yhteistyötaho. Ota yhteys kotihoitoon.

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
 
Kuljetuspalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella. 
Kuljetuspalvelusta antaa lisätietoja palveluohjaaja. 
 
Kuljetuspalveluja haetaan erillisellä hakemuksella. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.