Kotiin annettavat palvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.
Tukipalveluja ovat:
•ateriapalvelu
•vaatehuolto
•kylvetyspalvelu
•kauppa- ja muut asiointipalvelut
•turvapuhelin
•saattajapalvelu.

Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa yhdistettynä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi kokonaisuudeksi. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen kotona asuminen mahdollisimman pitkään alentuneesta toimintakyvystä ja/tai sairauksista huolimatta. Sen tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien ikäihmisten tarvitsemat hoito, hoiva ja huolenpitopalvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikessa kotihoidon toiminnoissa noudatetaan toimintakykyä tukevaa työotetta, tuetaan asiakkaita oman elämän hallintaa ja osallisuutta. Kotihoidossa lähtökohtana on kuntalaisten tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu.
Ensisijaisena periaatteena järjestelyissä on, että vanhukset voivat asua kotona niin pitkään kuin se heidän fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakykynsä puolesta on mahdollista. 
Aloitteen kotihoidosta voi tehdä asiakas, hänen omaisensa, hoitohenkilöstö tai yhteistyötaho. Ota yhteys kotihoitoon.

Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella.
 
Vammaispalveluja haetaan erillisellä hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.