Iäkkäiden sosiaalityö

Sosiaalityön tarkoituksena on vahvistaa iäkkäiden

 • toimintakykyä
 • hyvinvointia
 • elinympäristöä
 • sosiaalisia olosuhteita
 • yhteisöjen toimivuutta

Sosiaalityön tehtävä on tukea ikääntyvän elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä auttaa iäkästä saamaan tarvittavat palvelut sekä sosiaalityön tukitoimenpiteet.

Sosiaalityö sisältää

 • neuvontaa ja ohjausta
 • tilannearviointia
 • laaja-alaista palvelutarpeen arviointia
 • selvittelytyötä
 • kriisitilanteessa auttamista
 • lausuntojen tekemistä

Sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen tai yhteydenoton voit tehdä ikäihmisestä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. Syitä tuen tarpeen arvioimiselle voivat olla esimerkiksi:

 • henkilön jaksamattomuus
 • henkilön elämänhallinnan haasteet
 • henkilön kotona selviytymisen haasteet
 • henkilö tarvitsee sosiaalipalveluita arjen sujumiseksi

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tehdään yhteistyössä henkilön itsensä kanssa.  Jos suostumusta ei voida saada ja ikäihminen on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, on ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehtävä salassapitosäännösten estämättä viipymättä. Ole yhteydessä sosiaalipalveluihin ja kerro herännyt huoli tai mahdollinen palvelun tarve eteenpäin.

Sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai ilmoituksen perusteella arvioidaan henkilön kokonaistilanne ja tuen tarve. Tällä tavoin henkilölle voidaan tarjota hänen tarvitsemiaan sosiaalipalveluita tai ohjata muuhun palveluun. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tutkia jokainen sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai ilmoitus.

Palvelutarpeen arviointi

Yhteydenottosi käsitellään erityisryhmien sosiaalityössä ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan tarvittaessa. Arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, tarvittaessa muiden läheisten ihmisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Arvioinnin päätyttyä asiakkaat voidaan ohjata peruspalveluiden piiriin tai asiakkuus voi jatkua sosiaalityön palveluissa.