Ikäihmisten omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Omaishoitolain 3 §:n mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;
hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon asioihin liittyen yhteyshenkilönä toimii

Yli 65-vuotiaiden omaishoidon asioihin liittyen yhteyshenkilönä toimii Katja Sangi.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen tavoitteena on välttää vanhuksen, vammaisen tai sairaan joutuminen laitoshoitoon. Omaishoidon tuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Hoitopalkkion määrään vaikuttaa myös muiden annettavien palveluiden määrä. Asiakkaan saamat runsaat henkilökohtaiset, kunnan järjestämät palvelut vähentävät tukea. Hoitopalkkio voidaan sopia myös pienemmäksi, jos siihen on hoitajan esittämä erityinen syy. Asiakkaan tarvitsema palvelukokonaisuus määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimusta voidaan tarvittaessa tarkistaa. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti.Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Hoidettavan henkilön hoidon ja tuen tarve arvioidaan kotikäynnillä. Kotikäynnillä laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja hoitajan kanssa. Omaishoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, johon liitetään hoidettavaa koskeva hoito- ja palvelusuunnitelma. Tuen myöntää alle 65-vuotiaille sosiaalityöntekijä ja yli 65-vuotiaille palveluohjaaja.

Arvioi mahdollisuuttasi saada omaishoidon tukea

Palveluarvio auttaa selvittämään, voisiko sinulla tai läheiselläsi olla mahdollisuutta saada omaishoidon tukea. Vastaustesi perusteella saat toimintasuosituksen ja vinkkejä tilanteeseesi. Vastaa kysymyksiin omaishoidon tukea tarvitsevan näkökulmasta. Arvion omaishoitotilanteesta voit tehdä tästä linkistä.

Jos tarvitset apua Omaolo-arvion tekemiseen, voit katsoa videon:

 

Omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastus

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksessa keskustellaan luottamuksellisesti omaishoitajan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tilanteesta sekä tehdään terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä mittauksia. Tavoitteena on tukea omaishoitajia sekä löytää terveyttä ja jaksamista edistäviä asioita.
Tarkastus on maksuton ja vapaaehtoinen.

Tarkastukseen voi hakeutua seuraavasti:

  • Alle 65-vuotiaat omaishoitajat asioivat heille nimetyn sairaanhoitajan vastaanotolla Limingan terveyskeskuksessa
  • Yli 65-vuotiaat omaishoitajat asioivat Limingan Vanhuspalvelukeskuksen seniorineuvolassa.