Koronarokotukset

Rokotuspaikkana toimii Lakeustalon 1. kerros osoitteessa Liminganraitti 10 C. Rokotuksia järjestetään myös Liminganlahden ja Tupoksen kouluilla, tarkemmat ajankohdat löytyvät alta. Rokotusajanvarauksen numero on 08 5587 3890.

Koronarokotuksen voi saada myös ilman ajanvarausta:

Lakeustalo, tiistaina 26.10. klo 9–15.30

Ajanvaraus:

  • Ajan rokotukseen voivat varata kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. THL:n asian­tun­ti­joi­den tuo­reen lin­jauk­sen mu­kaan al­le 15-vuo­tiai­den ro­ko­tet­ta­vien ei tar­vit­se­ täyt­tää suos­tu­mus­lo­ma­ket­ta, vaan nuo­ren ha­luk­kuus ot­taa ro­ko­te voi­daan sel­vit­tää suul­li­ses­ti. Lap­sil­la ja nuo­ril­la ei siis tar­vit­se ol­la ro­ko­tuk­sel­le men­täes­sä van­hem­pien täyt­tä­mää suos­tu­mus­lo­ma­ket­ta mu­ka­na. Jos nuo­ri ei kui­ten­kaan ole ky­ke­ne­vä it­se päät­tä­mään ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­taan tai hän ei ha­lua it­se päät­tää asias­ta, tar­vi­taan täl­löin ro­ko­tuk­seen kaik­kien huol­ta­jien suos­tu­mus. Lupakaavake löytyy tästä linkistä.
  • Soita numeroon 08 5587 3890. Kuuntele tiedote ja valitse koronarokotukset. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa. Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö ajanvarausnumeroon.
  • Rokotepaikalle on hyvä ottaa mukaan henkilöllisyyden varmentamista varten Kela- tai vastaava henkilökortti.
  • Tehosterokotemäärät jaetaan kuntiin ensimmäisen rokoteajankohdan perusteella, joten suosittelemme käyttämään ensimmäisen rokotuksen yhteydessä toista rokotusta varten annetun ajan. Sairaustapauksissa rokotepaikalle estymisestä ilmoitetaan puhelimitse ajanvarausnumeroon.
  • Tie­dot ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tu­le­vat nä­ky­viin vii­veel­lä Oma­kan­taan, kos­ka ro­ko­tus­tie­to­ja kor­ja­taan edel­leen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos siis to­dis­tus­ta­si ei vie­lä näy Oma­kan­nas­sa, odo­ta rau­has­sa. Jos kui­ten­kin tar­vit­set ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­seen p. 040 160 6376.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt, että koronarokotuksia AstraZenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä maanantaista 29.3. alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt, että mikäli Astra Zenecan rokotetta saanut henkilö ei halua ottaa toista Astra Zenecan rokoteannosta, hän voi halutessaan saada nyt mRNA rokotteen.

65 vuotta täyttänyt voi valita rokotussarjaa aloitettaessa, annetaanko hänelle mRNA- rokotetta eli Biontech-Pfizerin tai Modernan mRNA-rokotetta vai AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta. Rokotettavan ei ole kuitenkaan mahdollista valita, kumpaa Suomessa käytettävää mRNA-rokotetta rokotuksessa käytetään. Jos haluat valita joko mRNA-rokotteen tai AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen, asiasta tulee mainita jo ajanvarauksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa, että rokotuspisteessä on saatavilla toivomaasi rokotetta.

Koronarokotustodistukset

Ter­veys­kes­kuk­ses­sa voi­daan tu­los­taa mat­kus­ta­mi­seen vaa­dit­ta­va QR-koo­dil­li­nen ro­ko­tus­to­dis­tus, mi­kä­li it­se et pys­ty tu­los­ta­maan si­tä Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta.

Jos tu­los­ta­mi­nen ei on­nis­tu tai tie­dot to­dis­tuk­ses­sa ovat vää­rin ja tar­vit­set to­dis­tus­ta lä­hiai­koi­na, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­sen ajan­va­rauk­seen p. 08 558 73890 ja va­lit­se nu­me­ro­vaih­toeh­to kak­si, ’asia kos­kee ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia’.