Koronarokotukset

Rokotuspaikkana toimii Limingan terveyskeskus, Liminganraitti 4.

Ajan rokotukseen voit varata alla olevien suositusten mukaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta tästä linkistä tai soittamalla terveyskeskuksen numeroon 0401933873(takaisinsoittopalvelu), josta valitse ensin Liminka (1) ja sitten rokotukset (6) . 

 

Koronarokotukset 5−11-vuotiaille lapsille

 • Tietoa lasten ja nuorten rokotuksista saat tästä linkistä.
 •  5–11-vuotiaiden lasten rokotukseen ajanvaraus vain puhelimitse.

Kolmas korona­ro­ko­teannos

 • 18- 59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta
 • 60 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.Lisätietoa riskiryhmistä saat tästä linkistä.
 • Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.
 • 12–17-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat. Lisätietoa tästä linkistä
 • Lisätietoa saat tästä linkistä.

Suositus kolmansista annoksista koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä, joille kolmantena rokoteannoksena annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa vähintään 5 kuukauden kuluttua toisen annoksen jälkeen myös niille ryhmille, joille on aiemmin suositeltu kolmansia rokoteannoksia 6 kuukauden annosvälillä. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa 60 vuotta täyttäneet, lyhyellä annosvälillä rokotetut, lääketieteelliseen riskiryhmiin kuuluvat henkilöt, koronapotilaita hoitava ja muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö.

Neljäs koronarokoteannos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia niille 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Lisätietoa saat tästä linkistä.

Yli 18- vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat sekä 60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Raskaana oleville suositellaan neljättä koronarokotusta. Lisätietoa saat tästä linkistä

 

Syystalven variantti rokotetta suositellaan seuraaville ryhmille:

THL suosittelee variantti koronarokoteannoksia

Tehosteannoksen voi antaa kaikille 18-vuotta täyttäneille riskiryhmiin kuuluville sekä 65-vuotta täyttäneille, kun neljännestä annoksesta on kulunut 3 kuukautta.

Voimakkaasti immuunipuutteisilla vakavan taudin riski on erityisen suuri.

 

Ajanvaraus

 • Ajan rokotukseen voivat varata kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. THL:n asian­tun­ti­joi­den tuo­reen lin­jauk­sen mu­kaan al­le 15-vuo­tiai­den ro­ko­tet­ta­vien ei tar­vit­se­ täyt­tää suos­tu­mus­lo­ma­ket­ta, vaan nuo­ren ha­luk­kuus ot­taa ro­ko­te voi­daan sel­vit­tää suul­li­ses­ti. Lap­sil­la ja nuo­ril­la ei siis tar­vit­se ol­la ro­ko­tuk­sel­le men­täes­sä van­hem­pien täyt­tä­mää suos­tu­mus­lo­ma­ket­ta mu­ka­na. Jos nuo­ri ei kui­ten­kaan ole ky­ke­ne­vä it­se päät­tä­mään ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­taan tai hän ei ha­lua it­se päät­tää asias­ta, tar­vi­taan täl­löin ro­ko­tuk­seen kaik­kien huol­ta­jien suos­tu­mus. Lupakaavake löytyy tästä linkistä.
 • Ajan rokotukseen voit varata sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla numeroon soittamalla numeroon 0401933873(takaisinsoittopalvelu), josta valitse ensin Liminka (1) ja sitten rokotukset (6). Kuuntele tiedote ja valitse koronarokotukset. Soitamme takaisin muutaman arkipäivän kuluessa. Mikäli emme ole saaneet asiakkaaseen yhteyttä kahdesta soittoyrityksestä huolimatta, asiakkaan tulee jättää uusi soittopyyntö ajanvarausnumeroon.
 • Ota mukaan rokotepaikalle henkilöllisyyden varmentamista varten Kela- tai vastaava henkilökortti.
 • Tehosterokotemäärät jaetaan kuntiin ensimmäisen rokoteajankohdan perusteella, joten suosittelemme käyttämään edellisen rokotuksen yhteydessä annetun rokotusajan sovitusti. Sairaustapauksissa rokotepaikalle estymisestä voit tehdä peruutuksen sähköisesti kansalaisen ajanvarauksen kautta tai peruuttaa aja puhelimitse ajanvarausnumeroon.
 • Tie­dot ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tu­le­vat nä­ky­viin vii­veel­lä Oma­kan­taan, kos­ka ro­ko­tus­tie­to­ja kor­ja­taan edel­leen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään. Jos siis to­dis­tus­ta­si ei vie­lä näy Oma­kan­nas­sa, odo­ta rau­has­sa. Jos kui­ten­kin tar­vit­set ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen vält­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­seen p. 040 160 6376.

 

Koronarokotustodistukset

Ter­veys­kes­kuk­ses­sa voi­daan tu­los­taa mat­kus­ta­mi­seen vaa­dit­ta­va QR-koo­dil­li­nen ro­ko­tus­to­dis­tus, mi­kä­li it­se et pys­ty tu­los­ta­maan si­tä Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta.

Jos tu­los­ta­mi­nen ei on­nis­tu tai tie­dot to­dis­tuk­ses­sa ovat vää­rin ja tar­vit­set to­dis­tus­ta lä­hiai­koi­na, ota yh­teys ter­veys­kes­kuk­sen ajan­va­rauk­seen p. 08 558 73890 ja va­lit­se nu­me­ro­vaih­toeh­to kak­si, ’asia kos­kee ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia’.