Näytteenotto

Koronatestiin hakeudutaan soittamalla Limingan terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon 08 5587 3890. Voit varata maksuttoman näytteenoton myös Pihlajalinnan tai NordLabin kautta.

Li­min­gan kun­nan ko­ro­na­tes­tiin Pih­la­ja­lin­nas­sa pää­see ar­ki­sin 26.8. al­kaen. Ajan­va­raus ta­pah­tuu Pih­la­ja­lin­nan net­ti­si­vuil­la, jon­ne pää­set täs­tä lin­kis­tä. Va­paat ajat nä­ky­vät mer­kin­näl­lä ”Li­min­gan kun­nan ko­ro­na­tes­taus”.

 • Mi­kä­li ha­luat ajan näyt­tee­not­toon Re­ha­po­lik­sen vas­taa­no­ton yh­tey­des­sä (osoi­te Ki­vi­har­jun­lenk­ki 4), va­lit­se toi­mi­pis­te ”Pih­la­ja­lin­na Re­ha­po­lis Ou­lu”.

Vah­vis­taes­sa­si va­raus­ta, va­lit­se vaih­toeh­dois­ta koh­ta ”Tu­len ko­ro­na­tes­tiin kau­pun­gin tai kun­nan oh­jaa­ma­na”. Tes­ti on siis kun­nan tar­joa­ma pal­ve­lu ja il­mai­nen.

Kun­ta­lai­set voi­vat hyö­dyn­tää myös Ou­lun seu­dun yh­teis­päi­vys­tyk­sen tar­joa­maa ko­ro­na­näyt­tee­not­toa. Sii­tä saat li­sä­tie­toa Nord­La­bin ajan­va­rauk­ses­ta täs­tä lin­kis­tä. Myös tä­mä pal­ve­lu on asiak­kaal­le mak­su­ton.

Li­min­gan kun­nan omaan ko­ro­na­näyt­tee­not­toon voi edel­leen va­ra­ta ajan soit­ta­mal­la Li­min­gan ter­veys­kes­kuk­sen ajan­va­raus­nu­me­roon 08 5587 3890.

 

Näyt­tee­not­tok­ri­tee­rit ovat päi­vit­ty­neet – kak­si ko­ro­na­ro­ko­tet­ta saa­neet tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri on päi­vit­tä­nyt ko­ro­na­näyt­tee­no­ton kri­tee­rit. Kri­tee­rit on otettu käyt­töön myös Li­min­gas­sa 2.9.2021 al­kaen.

Oi­rei­sen po­ti­laan näyt­tee­not­to

Ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tion oi­rei­ta ovat kuu­me, ys­kä, hen­ge­nah­dis­tus, nu­ha, kurk­ku­ki­pu, li­has­ki­vut, pa­hoin­voin­ti, ri­pu­li. Van­huk­sil­la myös se­ka­vuus tai yleis­ti­lan las­ku.

Näy­te tu­lee ot­taa hen­ki­löl­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta, mi­kä­li hen­ki­lö on

 • Ro­kot­ta­ma­ton
 • Vain yh­den ro­ko­tean­nok­sen saa­nut, ei­kä aiem­min to­det­tu CO­VID-19-in­fek­tio­ta
 • Ro­kot­ta­ma­ton, jo­ka on sai­ras­ta­nut CO­VID-19-in­fek­tion yli 6 kuu­kaut­ta aiem­min (Näy­tet­tä ei ote­ta hen­ki­löl­tä, jol­la on to­det­tu CO­VID-19-in­fek­tio kuu­den kuu­kau­den si­säl­lä).

 

Oi­rei­sel­ta hen­ki­löl­tä, jo­ka on saa­nut kak­si ko­ro­na­ro­ko­tet­ta (toi­ses­ta ro­ko­tean­nok­ses­ta yli viik­ko) tai joil­la on aiem­min to­det­tu CO­VID-19-in­fek­tio ja an­net­tu vä­hin­tään yk­si ko­ro­na­ro­ko­tus ote­taan näy­te vain seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa:

 • Kaik­ki voin­tin­sa vuok­si hoi­don tar­peen ar­vioon tu­le­vat
 • Tie­dos­sa ole­va ko­ro­na­vi­ru­sal­tis­tus edel­tä­vän kah­den vii­kon ai­ka­na
 • So­te-työn­te­ki­jät
 • Po­ti­laat, jot­ka sai­ras­tu­vat osas­to­hoi­don ai­ka­na ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tion oi­rei­siin

 

Sa­man per­heen yh­tä ai­kaa sai­ras­ta­vis­ta riit­tää yh­den hen­ki­lön tes­taa­mi­nen. Kaik­kia per­heen­jä­se­niä ei ole tar­peen tes­ta­ta. Jos näy­te on po­si­tii­vi­nen, tes­ta­taan kaik­ki per­heen oi­rei­set (al­tis­tu­nei­ta).

 • Jos lap­sel­la on al­ler­gi­nen nu­ha, yk­sit­täi­siä ai­vas­tuk­sia tai jos hä­nen ne­nän­sä al­kaa vuo­taa ulos men­nes­sä, mut­ta oi­rei­lu lop­puu si­sä­ti­lois­sa, hän voi men­nä kou­luun tai var­hais­kas­va­tuk­seen.
 • Al­le kou­lui­käi­sen lap­sen lie­viä oi­rei­ta voi seu­ra­ta ko­to­na pa­ri päi­vää il­man tes­taa­mis­ta. Oi­rei­se­na lap­sen ei kui­ten­kaan tu­li­si men­nä var­hais­kas­va­tuk­seen. Jos oi­reet seu­ran­nas­sa väis­ty­vät, hä­nen ei tar­vit­se men­nä tes­tiin, vaan hän voi pa­la­ta var­hais­kas­va­tuk­seen.
 • Jos lap­sen hen­gi­tys­tieoi­reet pit­kit­ty­vät, hän­tä ei tar­vit­se tes­ta­ta tois­tu­vas­ti, kun­han oi­re­ku­va py­syy sa­man­lai­se­na.

Oi­reet­to­man hen­ki­lön näyt­tee­not­to

Oi­reet­to­mis­ta hen­ki­löis­tä ei ote­ta ko­ro­na­näyt­tei­tä kuin al­la mai­ni­tuis­sa poik­keus­ta­pauk­sis­sa.

 • Vuo­deo­sas­tol­le otet­ta­vat po­ti­laat, joil­la on ul­ko­maan­mat­ka tai al­tis­tus ko­ro­na­po­si­tii­vi­seen hen­ki­löön 10 vrk si­säl­lä en­nen osas­tol­le ot­ta­mis­ta, vaik­ka hä­nel­lä ei oli­si in­fek­tio-oi­rei­ta. Täl­lai­ses­ta po­ti­laas­ta ote­taan osas­tol­le tu­lo­vai­hees­sa -CV19NhO näy­te ja hän­tä hoi­de­taan kos­ke­tus-ja pi­sa­ra­va­ro­toi­min 10 vrk Suo­meen tu­los­ta/ al­tis­tu­mi­ses­ta tu­lo­syyn mu­kai­sel­la osas­tol­la. Jos hä­nel­le tu­lee in­fek­tion oi­rei­ta osas­to­hoi­don ai­ka­na, -CV19NhO näy­te ote­taan uu­del­leen.
 • Kun­nan/sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin har­kin­nan pe­rus­teel­la
 • Ul­ko­maan­mat­kan jäl­keen THL:n ja Val­tio­neu­vos­ton ajan­ta­sai­sen oh­jeis­tuk­sen mu­kaan.

Lue THL:n mat­kus­tu­soh­jeet täs­tä lin­kis­tä.

Ohjeet ajanvaraukseen löytyvät tästä linkistä. Jos tarvitset hoitoa tai hoidon tarpeen arviointia, soita numeroon 116117.  Puhelimitse saat toimintaohjeet ja tarvittaessa sinut ohjataan koronavastaanotolle tai näytteenottoon. Hätätilanteessa soita aina 112.