Voimassa olevat rajoitukset

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­set Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Seu­raa­vat suo­si­tuk­set ovat voi­mas­sa ko­ko Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nan alueel­la:

Mas­ki­suo­si­tuk­set (kos­ke­vat yli 12-vuo­tiai­ta)

 • Jouk­ko­lii­ken­tees­sä
 • Ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ha­keu­tu­vat hen­ki­löt mat­kal­la näyt­tee­not­toon ja en­nen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta, jos on vält­tä­mä­tön syy liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la.
 • Ris­kia­lueel­ta Suo­meen saa­pu­vat mat­kus­ta­jat hei­dän siir­tyes­sään maa­han­tu­lo­pis­teel­tä ka­ran­tee­niin tai jos heil­lä on ka­ran­tee­nin ai­ka­na vält­tä­mä­tön syy liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la.
 • So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le, po­ti­lail­le, omai­sil­le ja vie­rai­li­joil­le sai­raa­lois­sa ja muis­sa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon toi­mi­pis­teis­sä.

Kas­vo­mas­kia on hy­vä käyt­tää ai­na ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen on vai­keaa.

Ikään­ty­neet ja ris­ki­ryh­mät

 • Jul­ki­set ja yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat ryh­ty­vät omas­sa toi­min­nas­saan te­hos­tet­tui­hin suo­jaus­toi­men­pi­tei­siin, joil­la var­mis­te­taan kor­kean sai­ras­tu­mis­ris­kin ryh­mien suo­jaa­mi­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­ta.
 • Toi­men­pi­teis­sä nou­da­te­taan THL ja sai­raan­hoi­to­pii­rin oh­jeis­tus­ta, jo­ka löy­tyy täs­tä lin­kis­tä.
 • Suo­si­tel­laan har­kit­se­maan tar­koin vie­rai­lu­ja ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien luok­se. Vie­rail­les­sa suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si mas­kia ja hy­vää kä­si­hy­gie­niaa.

Etä­työ­suo­si­tus

 • Kaik­ki työn­te­ki­jät työs­ken­te­le­vät etä­työs­sä mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti

Etä­ko­kous­käy­tän­nöt

 • Suo­si­taan mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti etä­ko­kous­käy­tän­tö­jä se­kä työ­pai­koil­la et­tä va­paa-ajan
  ko­kouk­sis­sa

Ra­vit­se­mus­liik­keet

 • Toi­mi­taan val­tio­neu­vos­ton oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti