Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Palvelutarpeen arviointi

Lastensuojeluun tulleet yhteydenotot ja ilmoitukset käsitellään ja arvioidaan sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan yhteistyönä. Jos tilanteessa päädytään aloittamaan palvelutarpeen arviointi, se toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan sekä tarvittaessa muiden läheisten ihmisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin lisäksi perheille annetaan ohjausta ja neuvontaa. Kaikki yhteydenotot eivät johda lastensuojeluasiakkuuteen, vaan apu voi löytyä muista palveluista. Mikäli arvioinnissa päädytään lastensuojelun asiakkuuteen, lasta ja perhettä tuetaan aina ensisijaisesti lastensuojelun avohuollon tukitoimin.

Voit tehdä ilmoituksen tai yhteydenoton kirjallisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Voit ottaa yhteyttä perhesosiaalityön ja lastensuojelun työntekijöihin.

Avohuolto

Avohuollon tukitoimena voi olla

  • perhetyö
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • tukihenkilö tai -perhe
  • taloudellista tukea lapsen harrastuksiin
  • tukea ammatin ja asunnon saamiseksi
  • perhekuntoutus
  • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
  • lapsen avuohuollon sijoitus

Sijaishuolto

Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan kiireellisesti sijoitetun, hallinto-oikeuden väliaikaisella määräyksellä sijoitetun tai huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella joko perhehoitona tai laitoshoitona.

Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, sijoitetaan hänet kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Huostaanotettu lapsi sijoitetaan perhe- tai laitoshoitoon. Sijoituspaikkaa valittaessa sosiaalityöntekijä kartoittaa lapsen läheisverkoston mahdollisuudet toimia sijaisperheenä. Lastensuojelussa huostaanotto on viimesijainen ja lapsen ja perheen elämään voimakkaimmin vaikuttava keino turvata lapsen hyvinvointi.

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen huostaanotetulle lapselle on järjestettävä jälkihuolto. Jälkihuolto on järjestettävä myös yhtäjaksoisesti puoli vuotta kestäneen avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen.  Jälkihuolto tarkoittaa mm. asumiseen, toimeentuloon, työhön ja opiskeluun liittyviä tukitoimia. Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta.

 

Jälkihuollosta vastaa työikäisten sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.