Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluissa ei ole varallisuusharkintaa. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta.

Vammaispalvelun palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella, joka palautetaan erityisryhmien sosiaalityöntekijälle tai-ohjaajalle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä. Päätökset palveluista tehdään erikseen.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat:

 • kuljetuspalvelut
 • henkilökohtainen apu
 • vaikeavammaisten päivätoiminta
 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • palveluasuminen

Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • sopeutumisvalmennus
 • autoavustus
 • tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin
 • tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin

Kehitysvammaisten erityishuoltopalvelut

Vammaispalveluja täydentää kehitysvammaisten erityishuoltopalvelut. Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuollon palvelut ovat toissijaisia, normaalipalveluja täydentäviä.

Erityishuollon palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella, joka palautetaan erityisryhmien sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Erityishuollon palvelujen saamiseksi henkilöllä tulee olla palvelusuunnitelma ja suunnitelman perusteella laadittu erityishuolto-ohjelma. Erityishuollon palveluna voidaan järjestää esimerkiksi:

 • tutkimus- ja kuntoutusjaksot
 • kuntouttava varhaiskasvatus
 • koululaisten APIP -toiminta 3. luokalta alkaen
 • koululaisten loma-ajan hoito