Kotihoito

Kunta voi tarjota palveluseteliä palvelun hankkimiseksi sellaiselle asiakkaalle, joka täyttää säännölliseen tai tilapäiseen kotihoitoon pääsyn kriteerit. Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot.

Kun asiakas on valinnut palvelusetelin, hänen tulee ottaa yhteyttä kunnan hyväksymään palvelun tuottajaan. Asiakas tekee palvelun tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Asiakas antaa palvelun tuottajalle kunnalta saamansa palvelusetelipäätöksen sekä sen liitteenä olevan palvelu- ja hoitosuunnitelman.

Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain kunnan hyväksymän palvelun tuottajan tuottamien ja  kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan tarkoittamien palvelujen maksamiseen. Asiakas maksaa palvelun palvelusetelin ylittävältä osalta (omavastuuosuuden) sekä hankkimiensa lisäpalveluiden maksut palvelun tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisesti.