Vilja-aitta ja silta museoalueella

Opastetut kävelykierrokset Limingassa

17.06.2021 - 12.08.2021 Liminka

GoAr­tic jär­jes­tää ke­säi­siä kä­ve­ly­kier­rok­sia Li­min­gas­sa!

Kaik­ki kier­rok­set ovat tors­tai­sin ja lauan­tai­sin klo 18-19.30.
Va­rauk­set vii­meis­tään 6 tun­tia en­nen kier­rok­sen al­kua.
Va­raa osal­lis­tu­mi­nen tääl­tä.
Hin­ta: 10 € / hlö.

Ter­veys­tur­val­li­suus kier­rok­sil­la:
* Kier­rok­sen mak­si­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rä on ra­joi­tet­tu.
* Oman har­kin­ta­si mu­kaan voit käyt­tää kier­rok­sel­la mas­kia, mut­ta si­tä ei edel­ly­te­tä tä­män­het­kis­ten, yleis­ten oh­jeis­tus­ten puit­teis­sa.
* Osal­lis­tut­han kier­rok­sil­le vain ter­vee­nä.
* Op­paam­me käyt­tä­vät ää­nen­tois­to­lai­tet­ta, jo­ten tur­va­vä­le­jä voi­daan hy­vin pi­tää ja sil­ti kuu­lu­vuus on taat­tu.

Tee­mat
Van­han Li­min­gan kä­ve­ly­kier­ros 17.6., 3.7. ja 5.8. Läh­tö­paik­ka: Li­min­gan seu­ra­kun­ta­ta­lo, Pap­pi­lan­tie 6

Van­han Li­min­gan julk­kik­set 17.7. Läh­tö­paik­ka: Van­han Li­min­gan mu­seoa­lue, Ran­ta­tie 14

Ar­bo­re­tum 12.8. Läh­tö­paik­ka: Ar­bo­re­tu­min park­kia­lue, Vär­min­kos­ken­tie 20.