Perhevapaalta työelämään

Perhevapaalta työelämään

20.10.2021 - 20.10.2021 Lakeustalo & Teams

Pik­ku­duu­nia-han­ke jär­jes­tää Per­he­va­paal­ta työe­lä­mään -ta­pah­tu­man, jossa pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa työe­lä­mään pa­luu­ta poh­ti­vil­le vanhemille:

  • Mil­lais­ta tu­kea ja työ­ka­lu­ja työe­lä­mään siir­ty­vil­le on saa­ta­vil­la?
  • Mil­lai­sia etuuk­sia on tar­jol­la per­he­va­pai­den ai­ka­na ja jäl­keen?
  • Mil­lais­ta ver­tais­tu­kea ja ver­kos­to­ja löy­tyy?

Ta­pah­tu­ma on suun­nat­tu li­min­ka­lai­sil­le per­he­va­paal­la ole­vil­le van­hem­mil­le. Lap­set ovat ter­ve­tul­lei­ta mu­kaan ja vau­van kans­sa voi myös tul­la kuun­te­le­maan esi­tyk­siä. Ta­pah­tu­man ajak­si on jär­jes­tet­ty las­ten­hoi­to, jos­sa on myös pien­tä vä­li­pa­laa tar­jol­la. Va­raa paik­ka en­nak­koon!

Il­moit­tau­tu­mi­set ja li­sä­tie­to­ja:

Kai­sa: 040 193 9166, kai­sa.uu­si­ma­ki@li­min­ka.fi
Jo­han­na: 040 620 9964, jo­han­na.aro­maa@li­min­ka.fi

Teams-linkki tapahtumaan.

Ter­ve­tu­loa!