Ter­veys­kes­kus laa­jen­taa ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mää 20.9.2021

Li­min­gan ter­veys­kes­kus laa­jen­taa ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mään­sä 20.9. al­kaen neu­vo­laan, mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja fy­sio­te­ra­piaan. Tähän saakka takaisinsoitto on ollut käytössä vain Limingan terveysaseman ajanvarauksessa. 

– Pa­ran­nam­me näin ta­voi­tet­ta­vuut­tam­me. Li­säk­si ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä su­ju­voit­taa ter­vey­den­huol­lon ar­kea mer­kit­tä­väs­ti ja an­taa ai­kaa kes­kit­tyä olen­nai­seen – asiak­kaan pal­ve­luun, ker­too pal­ve­lue­si­mies Ou­ti Kok­ko.

Ajas­te­tun ta­kai­sin­soi­ton an­sios­ta asia­kas saa ta­kai­sin­soi­ton etu­kä­teen laa­di­tun ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – tä­mä tar­koit­taa var­maa yh­teyt­tä am­mat­ti­lai­seen.

Uu­det nu­me­rot ovat 20.9 alkaen:

Neuvolapalvelut 040 1933873

Mielenterveyspalvelut 040 5578672

Fysioterapiapalvelut 040 4856755

Ajanvarauksen numero 08 55873890 jatkaa toimintaansa entiseen tapaan terveysaseman lääkärin ja hoitajan kiireellisissä sekä kiireettömissä ajanvarauksissa ja reseptiasioissa.