TVT-polku

Limingan koulujen tvt-polku 2022

1.−2.lk.

 • Harjoitellaan internet-selaimen ja verkkosivujen käyttöä.
 • Harjoitellaan tiedon etsintää ohjatusti eri lähteistä.
 • Harjoitellaan tilannetietoista nettikäyttäytymistä.
 • Käytetään digitaalisia oppimateriaaleja. (Bingel ja muut kustantajien sovellukset sekä muut sovellukset)
 •  Harjoitellaan näppäintaitoja ja tutustutaan näppäimistön eri toimintoihin (mm. isot kirjaimet, erikoismerkit)  (Näppistaituri)
 • Harjoitellaan tuottamaan lyhyitä tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla.
 • Tutustutaan omaan Google-tiliin ja harjoitellaan sen käyttöä.(esim. Tiedostojen kansiointi)
 • Tutustutaan sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön (Classroom)
 • Tutustutaan ohjelmointiin (koneeton ohjelmointi ja esim. bee-botit ja blue-botit, Scratch jr.)

3.−4.lk

Vahvistetaan aiempia taitoja ja lisäksi

 • Harjoitellaan huolehtimaan käyttäjätunnuksista ja salasanoista.
 • Harjoitellaan vastuullista viestintää ja kielenkäyttöä internetissä.
 • Tutustutaan tekijänoikeuksien perusteisiin. (esim. Kopiraittilan koulu -sivusto)
 • Harjoitellaan käyttämään koulun oppilashallintojärjestelmää (Wilma)
 • Käytetään sähköistä oppimisympäristöä (Classroom)
 • Käytetään tekstinkäsittelyohjelmaa ja harjoitellaan näppäintaitoja. (Gsoe-sovellukset, näppistaituri)
 • Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelmien käyttämistä, kuten itse otetun kuvan lisääminen tiedostoon. (esim.  käsityöportfoliot Sites-sovelluksella, Slides)
 • Harjoitellaan ohjatusti visuaalista ohjelmointikieltä (esim. Scratch Jr, Scratch, code.org)

5.−6.lk

Vahvistetaan aiempia taitoja ja lisäksi

 • Sovelletaan eri ohjelmia esitysten ja tuotosten valmistamiseen
 • Harjoitellaan lähdekritiikin perusteita ja lähteiden merkitsemistä.
 • Käytetään tvt-laitteita vastuullisesti ja viestitään asianmukaisesti eri tilanteissa.
 • Käytetään tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmien eri ominaisuuksia monipuolisesti.
 • Tutustutaan taulukkolaskentaohjelman perusominaisuuksien käyttämistä ja diagrammien tekemistä (Sheets,  excel)
 • Harjoitellaan videon kuvaamista ja editoimista (esim. WeVideo)
 • Käytetään arvioinnissa (itsearviointi, oppispäiväkirjat, tehtävälistat, sähköiset kyselyt) sähköisiä sovelluksia.  (esim. Qridi)
 • Opitaan luomaan toimiva ohjelma käyttäen visuaalista ohjelmointikieltä (esim. Scratch, Code.org, Lego Robots)

7.−9.lk kaikissa oppiaineissa: 

 • Käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä monipuolisesti (esim. kustantajien materiaalit, GSOE, Qridi).
 • Käytetään Wilmaa viestinnässä.
 • Käytetään erilaisia hakupalveluita ja tietolähteitä, ja arvioidaan hakujen tuloksia kriittisesti.
 • Noudatetaan hyviä käytöstapoja verkkoympäristöissä.
 • Käytetään sähköisiä työkaluja vertais- ja itsearvioinnissa, oppimispäiväkirjoissa, tehtävälistoissa, kyselyissä ja  kokeissa. (esim. Qridi, Kahoot, GSOE-sovellukset).
 • Tuotetaan ja muokataan erilaisia teksti- ja esitystiedostoja.
 • Opetellaan valitsemaan työhön sopiva digitaalinen väline, sovellus tai alusta.
 • Opetellaan siirtämään, jakamaan ja lähettämään erilaisia tiedostoja.
 • Tiedostetaan tietoturvan ja yksityisyydensuojan periaatteita.
 • Osataan huolehtia salasanojen turvallisuudesta.
 • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen opetuksessa.

Suomen kieli ja kirjallisuus  

7.lk. 

 • Luetaan ja tuotetaan erilaisia tekstejä digitaalisesti.
 • Kerrataan tekstinkäsittelyn, tiedonhaun, verkkoetiikan sekä tietolähteiden merkitsemisen perusteita.
 • Tutustutaan tietokantojen käyttöön (kirjaston tietokanta sekä avoimet kuvatietokannat).

8.–9.lk. 

 • Tuotetaan erilaisia tekstejä digitaalisesti.
 • Tutustutaan digitaalisiin mediateksteihin ja tuotetaan materiaalia digitaalista tekniikkaa hyödyntäen.
 • Harjoitellaan digitaalisten havainnollistamiskeinojen käyttöä puhe-esityksissä.
 • Syvennetään tekstinkäsittelyn, tiedonhaun sekä tietolähteiden merkitsemisen taitoja.
 • Opetellaan valitsemaan työhön sopiva digitaalinen väline, sovellus tai alusta.

 Matematiikka:

7.lk 

 • Tutustutaan ohjelmointiin ohjelmointikieltä käyttäen, välineinä esim. Racket/Geogebra (joskus kevennyksenä code.org).
 • Tutustutaan geometriaohjelmistoon opiskelun tukena (esim. Geogebra).

8.-9.lk 

 • Harjoitellaan ohjelmointikieltä (esim. Racket/Geogebra/Python).
 • Harjoitellaan taulukkolaskentaohjelmien käyttöä. (esim. Excel tai Sheets).
 • Käytetään geometriaohjelmistoa opiskelussa (esim. Geogebra).

Fysiikka ja kemia 

7.-9.lk 

 • Käytetään mallinnusohjelmia osana oppimista. (esim. molview.org / phet.colorado.edu).
 • Laaditaan työselostuksia ym. luonnontieteiden tekstejä (esim. mittauspöytäkirja, kuvaaja, kuvasarja tai video kokeesta,  Classroom)

Historia

7.8.lk 

 • Käytetään esimekiksi Finnan, kansallismuseon, Ateneumin tai muun vastaavan museon verkkomateriaaleja ja tehtäviä  historian havainnollistamiseksi.
 • Tutustutaan verkkoarkistoihin (esim. Finna).
 • Tutustutaan historiallisiin aineistoihin, joilla voidaan selvittää mikrohistoriallisia yksityiskohtia vaikkapa omasta suvusta (esim. Sotasurmat, sotapolku.fi).

Yhteiskuntaoppi 

9.lk. 

 • Seurataan erilaisia ajankohtaisia asioita verkkosisältöjä hyödyntäen (esim. veikkaus viikon uutisiin liittyen).
 • Tutustutaan julkishallinnon digitaalisiin palveluihin, kuten Kela, verohallinto jne.
 • Opetellaan käyttämään digitaalisia lähteitä, kuten tilastokeskus, väestörekisteri, Finlex yms.

Uskonto ja elämänkatsomustieto

7.9.lk 

 • Keskustellaan sosiaalisen median ja internetin käytön eettisistä ongelmista ja hyödyistä esimerkkien kautta. ● Tarkastellaan erilaisia lähteitä ja keskustellaan niiden eettisistä sisällöistä

Biologia ja maantieto

7.lk.  

 • Harjoitellaan erilaisten digitaalisten lajioppaiden ja aineistojen käyttöä (esim. Pinkka, iNaturalist) ● Harjoitellaan digitaalisten karttapalveluiden käyttöä (esim. Google Maps, Google Earth)

8.lk. 

 • Digitaalisen eliökokoelman laatiminen
 • Harjoitellaan tiedonhakua ja diagrammien (sheets) tekemistä esimerkiksi vertailevan valtiotyön avulla (docs)

9.lk

 • Käytetään digitaalisia simulaatioita (esim. zygotebody)
 • Harjoitellaan erilaisten geomedioiden käyttöä (PaikkaOppi, Paikkatietoikkuna)
 • Jatketaan digitaalisten karttapalveluiden käytön harjoittelua (esim. Google Maps, Google Earth)

Liikunta 

7.-9.lk. 

 • Tutustutaan liikunnan mobiilisovelluksiin (esim. Sports Tracker)
 • Hyödynnetään valmiita rentoutusharjoituksia ja taukojumppia (youtube, https://oneminutesport.fi/testi.php)
 • Käytetään aktiivisuusrannekkeita ja muita suorituksen mittaamisvälineitä mahdollisuuksien mukaan.

Terveystieto 

7.lk. 

 • Keskustellaan nettikiusaamisesta ja häirinnästä sekä asiallisesta käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa.
 • Tutustutaan erilaisiin terveyssivustoihin (esim. terveyskirjasto.fi, kouluterveyskirjasto.fi,)
 • Tarkastellaan terveysmainonnan luotettavuutta
 • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan hyvinvointisovelluksiin (esim. Sports Tracker, Sprint Game, Sleep Cycle) liikunta- ja  terveysmotivaation keinona.

8.-9.lk. 

 • Keskustellaan, pohditaan ja tehdään tehtäviä ergonomiasta, etenkin työpiste-ergonomiasta.
 • Tutustuaan turvallisuustaitoja opiskellessa nouhata.fi -sivustoon
 • Tutustutaan digitaalisiin mielenterveyspalveluihin (esim. mieli.fi)

Englanti

7.9.lk 

 • Opetellaan etsimään tietoa englanninkielisiltä sivustoilta.
 • Harjoitellaan Internet-sanakirjojen ja kääntäjien käyttöä.

Ruotsi

7.9.lk. 

 • Opetellaan etsimään tietoa ruotsinkielisiltä sivustoilta.
 • Harjoitellaan Internet-sanakirjojen ja kääntäjien käyttöä.

Käsityö

79.lk. 

 • Muokataan ja täydennetään käsityön portfolioa (sites/slides) Drivessä.
 • Hyödynnetään STEAM-välineistöä

Kotitalous

7.lk 

 • Opetellaan tekemään ateriasuunnitelma (slides/doc)
 • Opetellaan muodostamaan hintalaskelma (excel/sheet)

Musiikki

7.9.lk. 

 • Harjoitellaan äänen tuottamista, siirtämistä ja muokkaamista (esim. Garageband)
 • Ymmärretään tekijänoikeuksien merkitys.

Kuvataide 

7.lk. 

 • Dokumentoidaan kuvataideprosessi digitaalisesti (esim. Slides, ComicBook!)
 • Harjoitellaan kuvalähteiden merkitsemistä ja ymmärretään tekijänoikeuksien merkitys.
 • Käytetään kuvan- ja videonkäsittelyohjelmia

Oppilaanohjaus

7.9.lk 

 • Tutustutaan keskeisiin tiedonhakupalveluihin (esim. opintopolku.fi, ammattinetti.fi, koulujen verkkosivut)
 • Opitaan käyttämään itsearviointityövälineitä (esim. asiointi.mol.fi/avo/)
 • Tutustutaan yhteishakuun ja valintaperusteisiin (esim. yhteishakulaskuri.fi)
 • Raportoidaan TET-jaksosta digitaalisesti.
 • Tutustutaan lähialueen toisen asteen oppilaitosten kotisivuihin
 • Harjoitellaan yhteishakua varten Opintopolun demoympäristössä
 • Perehdytään työnhakupalveluihin (esim. TE-palvelut, duunitori)