Vireillä olevat kaavat

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

 Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kunnan internet-sivuille. Limingan kunnassa vireillä olevat kaavat selostuksineen ja kaavakarttoineen löytyvät kunnan internet-sivuilta. 
Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa meneillään olevista ja vireille tulevista kaavoitusasioista. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimenpiteet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua eritasoisten kaavojen valmisteluun ja esittää niistä mielipiteensä. 
Kaavoituskatsaukseen sisältyvistä suunnitelmista ja kaikista kunnan maankäyttöön liittyvistä asioista antaa lisätietoja kunnanarkkitehti.

Maakuntakaavoitus vaikuttaminen

Voit vaikuttaa maakuntakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana.

Poutalan asemakaavaehdotus

Poutalan asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen 22.8.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakarttaehdotus ja kaavaselostus ovat valmistuneet. Limingan kunnanhallitus päätti 22.08.2022§195 asettaa Poutalan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen nähtäville 31.8.- 7.10.2022 väliseksi ajaksi, huomautuksia ja lausuntoja varten.

Kuulutus

Kaaavakarttaehdotus
Kaavaselostus liitteineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Havainnekuvia

Ekokorttelin asemakaavanmuutos ja laajennus

Ekokorttelin asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen 5.1.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakarttaluonnos ja kaavaselostus ovat valmistuneet.
Kunnanhallitus päätti 17.1.2022 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavakarttaluonnoksen ja kaavaselostuksen näytteille, lausuntoja ja mielipiteitä varten.

Kuulutus

Kaavakarttaluonnos
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ruutikangas-Liminganlahti osayleiskaava vireille

Limingan kunnanhallitus päätti 29.11.2021 § 372, aloittaa yhteistyössä Lumijoen kunnan kanssa Ruutikangas-Liminganlahti osayleiskaavan ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 8.12.2021-14.1.2022 Limingan kunnanvirastossa, osoitteessa Lakeustalo 3. krs, Liminganraitti 10 91900 Liminka, sekä internetsivuilla www.liminka.fi ja www.lumijoki.fi.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Emätilaselvityksen rajaus

Jaurannevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava vireille

Limingan kunnanhallitus päätti 15.3.2021 § 71, käynnistää Jaurannevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen. Kunnanhallitus on päättänyt 20.9.2021 § 283 laittaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointtisuunnitelman julkisesti nähtäville 29.9.-29.10.2021 Limingan kunnanvirastossa, osoitteessa Lakeustalo 3.krs. Liminganraitti 10c, 91900 Liminka, sekä internetsivuilla www.liminka.fi, www.tyrnävä.fi ja www.muhos.fi

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemanseudun asemakaavan muutos

Asemanseudun asemakaavan muutos on käynnistetty yhteistyössä kuntalaisten ja maanomistajien kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 24.2.-24.3.2021. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Poutalan alue

Poutalan asemakaavaluonnos nähtävillä 9.12.2020-31.1.2021. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kuulutus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostus liitteineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaluonnoksen pienennös
Viranomaisneuvottelun muistio
Maastokatsaus
Alustava meluselvitys
Linnustoarviointi
Linnustotäydennys
Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tupoksen Vesikari-Tuiskula alueen asemakaavamuutosluonnos

Asemakaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville 9.12.2020-31.1.2021. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kuulutus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Viitesuunnitelma
Liikenneselvitys

 

Kuormatien itäosan kaavamuutosehdotus

Kaavaselostus
Kaavakartta ja merkinnät
Havainnepiirros
Osallistumis- ja arviointiselvitys