Vireillä olevat kaavat

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

 Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kunnan internet-sivuille. Limingan kunnassa vireillä olevat kaavat selostuksineen ja kaavakarttoineen löytyvät kunnan internet-sivuilta. 
Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukainen vuosittainen selvitys kunnassa meneillään olevista ja vireille tulevista kaavoitusasioista. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimenpiteet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksella ja siitä tiedottamisella vahvistetaan kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua eritasoisten kaavojen valmisteluun ja esittää niistä mielipiteensä. 
Kaavoituskatsaukseen sisältyvistä suunnitelmista ja kaikista kunnan maankäyttöön liittyvistä asioista antaa lisätietoja kunnanarkkitehti.

Maakuntakaavoitus vaikuttaminen

Voit vaikuttaa maakuntakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana.

Asemanseudun asemakaavan muutos

Asemanseudun asemakaavan muutos on käynnistetty yhteistyössä kuntalaisten ja maanomistajien kanssa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä 24.2.-24.3.2021. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Poutalan alue

Poutalan asemakaavaluonnos nähtävillä 9.12.2020-31.1.2021. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kuulutus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostus liitteineen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaluonnoksen pienennös
Viranomaisneuvottelun muistio
Maastokatsaus
Alustava meluselvitys
Linnustoarviointi
Linnustotäydennys
Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tupoksen Vesikari-Tuiskula alueen asemakaavamuutosluonnos

Asemakaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville 9.12.2020-31.1.2021. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kuulutus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Viitesuunnitelma
Liikenneselvitys

Ankkurilahden asemakaavamuutos/laajennusehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan (alue A) 15.6.2020. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavakartta ja merkinnät alue A
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake
Havainnekuva ja taulukko
Hulevesisuunnitelma
Ortokuva
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
Luontoselvitys
Pohjanlepakko selvitys
Tärinä- ja runkomeluselvitys
Meluselvitys

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan (alue B) 27.4.2020. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavakartta ja merkinnät alue B
Kaavaselostus
Asemakaavan seurantalomake
Havainnekuva ja taulukko
Hulevesisuunnitelma
Ortokuva
Ehdotusvaiheen lausunnot ja vastineet
Luontoselvitys
Pohjanlepakko selvitys
Tärinä- ja runkomeluselvitys
Meluselvitys

Kirkkokarin muutos ja laajennus asemakaavaehdotus, Kotirannan alue

Otsikkomuutos 6.9.2019 (aikaisempi otsikko Kotirannan asemakaava laajennuksen ja muutoksen vireilletuloilmoitus ja kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville)

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 27.4.2020. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus
Rakennustapaohje
Asemakaavan seurantalomake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaehdotus A3 (ei mittakaavassa)
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
Viranomaisneuvotteluiden muistiot
Maastokatsaus
Luontoselvitys
Alustava rakennettavuusselvitys

Työneuvottelu asialista

Kuormatien itäosan kaavamuutosehdotus

Kaavaselostus
Kaavakartta ja merkinnät
Havainnepiirros
Osallistumis- ja arviointiselvitys

Luonnoksena 30.1.-14.2.2013 nähtävänä ollut Katajamaan kaava

Luonnoksesta käydään vielä neuvotteluja lausunnon antajien ja maanomistajien kanssa. Luonnoksia muutetaan neuvottelujen pohjalta

Kaksoisraiteen asemakaavan muutos ja laajennus, Katajamaan alue. Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta

Tupoksentie päivämelualueet ja yömelualueet 2030
Raideliikenteen tärinäselvitys 2012
Ote 1 kaksoisraidesuunnitelmasta
Ote kaksoisraidesuunnitelmasta
Kaksoisraiteen meluselvityskartat

Liminganportin kaavan muutos

Nähtävänä nettisivuillamme ovat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja Asemakaavaluonnos sekä Vähittäiskaupan suuryksikön arviointiselostus.. Suunnittelua jatketaan ja ehdotus tulee myöhemmin nähtäville.

Liminganlahden osayleiskaava

on luonnosvaiheessa. Viranomaisneuvottelu pidettiin 14.12.2010. . Ohessa kaava-asiakirjat pdf-linkkeinä.

Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Tavoitteet
Lähtökohdat
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet
Kaavaprosessin vaiheet