Tilavaraus

Yksittäiset varaukset ja kuntosalin käyttöoikeuden hankkiminen

Limingan tilavarauksesta löydät kunnan hallinnoimien sisäliikuntatilojen ja ulkoliikuntapaikkojen reaaliaikaiset varausmahdollisuudet. Tilavarauksen kautta voit varauksia tai hankkia käyttöoikeuden kunnan kuntosaleille mobiilitunnisteen muodossa. Siirry tilavaraukseen tästä.

Lisätietoja kuntosalin käyttöoikeuden hankkimisesta löydät täältä.

Liikuntatilojen ja -paikkojen vakiovuorot

Liikuntatiloihin ja -paikkoihin on mahdollista hakea vakiovuoroja lukuvuoden sekä kesäkauden ajaksi. Lukuvuoden aikaisten vakiovuorojen haku on vuosittain toukokuussa ja kesäkauden maalis-huhtikuussa. Tutustu vakiouorojen jakoperiaatteisiin ja käytäntöihin tästä.

Sisäliikuntilojen käyttösäännöt

 • Lii­kun­ta- ja kun­to­sa­lien käyt­töoi­keus on ai­noas­taan niil­lä ryh­mil­lä/hen­ki­löil­lä, joil­le on myön­net­ty voi­mas­sa ole­va sa­li­vuo­ro/käyt­töoi­keus.
  • Vuoroa käyttävän ryhmän tai henkilön tulee vastata varausvaiheessa ilmoitettuja tietoja (esim. maksutonta vuoroa ei voi luovuttaa eteenpäin).
 • Jo­kai­sel­la hae­tul­le sa­li­vuo­rol­le tu­lee ni­me­tä täy­si-ikäi­nen vas­tuu­hen­ki­lö, jo­ka on sa­mal­la vuo­ron yh­teys­hen­ki­lö.
  • Vas­tuu­henkilöt vas­taa­vat ryh­män toi­min­nas­ta. Al­le 15-vuo­tiaat voi­vat osal­lis­tua vain oh­jat­tui­hin har­joi­tuk­siin.
 • Käytettävän liikuntatilan ulko-ovea ei saa ava­ta il­man nä­köyh­teyt­tä oveen.
  • Oven avauk­sen yh­tey­des­sä ei ole sal­lit­tua pääs­tää ul­ko­puo­li­sia ja ryhmään kuulumattomia si­sään.
 • Ti­lan käyt­tä­jän teh­tä­vä­nä on huo­leh­ti­vat, et­tä ovet ovat sul­jet­tui­na si­säl­le/ulos me­non jäl­keen.
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­lee käyt­tää ai­na puh­tai­ta si­sä­pe­li­ken­kiä, koskien myös kun­to­sa­leja!
 • Har­joi­tuk­siin tul­laan pu­ku­huo­nei­den kaut­ta ja ai­kai­sin­taan 15 mi­nuut­tia en­nen har­joi­tus­vuo­ron al­kua, mi­kä­li ti­la näin mah­dol­lis­taa.
  • Pie­nem­mis­sä ti­lois­sa vuo­ron­vaih­to suo­ri­te­taan vas­ta toi­sen vuo­ron lop­pues­sa / oman vuo­ron al­kaes­sa.
 • Liik­ku­mi­nen vä­li­ver­hoil­la jaet­ta­vis­sa sa­leis­sa ta­pah­tuu loh­ko­jen vä­lil­lä ai­na pu­ku­huo­neen tai kul­ke­mi­seen osoi­te­tun rei­tin kaut­ta, ei vä­li­ver­ho­jen ja sei­nien vä­lis­tä.
 • Tar­vik­keet vie­dään omil­le pai­koil­leen va­ras­toon (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa lai­te­taan pai­not te­li­nei­siin käy­tön jäl­keen.
 • Tar­vik­keet tu­lee pur­kaa pois en­nen seu­raa­van ryh­män vuo­ron al­kua.
 • Tar­peet­to­mat va­lot sam­mu­te­taan har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä ja kaik­ki va­lot sam­mu­te­taan vii­mei­sen har­joi­tus­vuo­ron jäl­keen.
 • Har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä sa­lin tu­lee ol­la tyh­jä.
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­pa­koi­mi­nen tai päih­dyt­tä­vien ai­nei­den käyt­tä­mi­nen on kiel­let­ty.
 • Muis­ta nou­dat­taa myös mah­dol­li­sia ti­la­koh­tai­sia oh­jei­ta.

Seuraamukset käyttösääntöjen laiminlyömisestä:

 • Väärinkäytöksistä aiheutuvista hälytyksistä ja luvattomasta käytöstä peritään tarkistusten yhteydessä aina liikelaitoksen mukaisen tarkistusmaksun. Lue lisää tarkistusmaksuista tästä.
 • Väärinkäyttö tai luvatton käyttö johtaa käyttöoikeuden/vuoron perumiseen kuukaudeksi. Mikäli rike toistuu, perutaan käyttöoikeus/vuoro pysyvästi.

Vuoron vastuuhenkilön tehtävät:

 • Pi­tää ovet sul­jet­tui­na käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ja var­mis­taa ovien sul­ke­mi­nen käyt­tö­vuo­ron jäl­keen.
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät ti­lo­ja ja vä­li­nei­tä myön­ne­tyn lu­van mu­kai­ses­ti ja nou­dat­ta­vat vuo­ro­vah­vis­tuk­ses­sa mai­nit­tu­ja käyt­töai­ko­ja.
 • Huo­leh­tia, et­tei käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ryh­mäl­le va­ra­tuis­sa ti­lois­sa oles­ke­le ryh­mään kuu­lu­mat­to­mia hen­ki­löi­tä.
 • Huo­leh­tia, et­tei­vät ryh­män jä­se­net tu­pa­koi, käy­tä päih­dyt­tä­viä ai­nei­ta tai esiin­ny päih­ty­nee­nä lii­kun­ta­ti­lois­sa
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät so­pi­via si­sä­jal­ki­nei­ta, jois­ta ei ai­heu­du hait­taa lat­tia­pin­nal­le.
 • Val­voa, et­tä vä­li­neet ja ka­lus­teet pa­lau­te­taan käyt­tö­vuo­ron päät­tyes­sä tar­vik­keet va­ras­toon omil­le pai­koil­leen (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa pai­not te­li­nei­siin ai­na käy­tön jäl­keen.
 • Il­moit­taa vä­li­ne­ri­kois­ta tai muis­ta on­gel­mis­ta vä­lit­tö­mäs­ti kiin­teis­tö­huol­toon tai lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin.

Sisäliikuntatiloje vuorojen peruminen:

 • Varaukset tulee perua vähintään kahta arkipäivää ennen vuoron ajankohtaa kirjallisesti osoitteeseen: tilavaraus@liminka.fi
  • Perumattomista ja käyttämättä jääneistä varauksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.