Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palveluntarpeen  mukaan.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. Toimintavuosi on 1.8. – 31.7.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 295 euroa kuukaudessa. Saman perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on aina enintään 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa (1.8.2022 alkaen). Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 59 euroa kuukaudessa. Alin perittävä kuukausimaksu on 28 euroa. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Tulotiedot

Tulotiedot liitteineen toimitetaan varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko sähköpostilla tai postitse viimeistään hoidon alkaessa. Liitteeksi käyvät esim. viimeisin palkkalaskelma tai päätös etuudesta, yrittäjältä palkkalaskelma tai viimeisin tilinpäätös ja tase. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja tai toimitetut tiedot ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.

Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

Päätettäessä lasten varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa toistaiseksi. Maksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Maksua tarkistetaan, jos perheen olosuhteet muuttuvat, perheen tulot muuttuvat vähintään 10% tai jos maksu osoittautuu virheelliseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista varhaiskasvatuksen toimistosihteerille.

Arvion perheenne varhaiskasvatusmaksuista voitte laskea maksulaskurilla. Laskuri näyttää arvion 100% ja 60% maksusta.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä. Kuukausimaksun perintään liittyvät poikkeukset:

1) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan,

2) jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,

3) jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä,

4) varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa lapsen hoitopaikkaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Sairauspäiviä ei voi ilmoittaa takautuvasti. Jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta ilmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi.

Kesä-, heinä- ja elokuussa varhaiskasvatusmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka on ilmoitettu lapsen poissaoloiksi keväällä ennalta ilmoitettuun päivään mennessä.