Tiimilukio

Tiimityössä on voimaa!

Tiimeissä opiskelija voi vaikuttaa ja kehittää. Limingan lukion toimintakulttuuri perustuu tiimien aktiiviseen toimintaan lukuvuoden aikana. 

Suunnitelutyötä tehdään pöydän ääressä

Miten kaikki alkaa?

Lukiomme opiskelijat hakeutuvat heti syyslukukauden alussa valitsemaansa tiimiin, jossa he haluavat vaikuttaa ja kehittää lukiomme yhteistä toimintaa vuoden aikana. Tiimit rakentuvat ja muotoutuvat opiskelijoiden toiveiden ja tarpeen mukaisesti. Jokainen tiimi valitsee joukostaan toimihenkilöitä: vähintään puheenjohtajan ja sihteerin. 

Toiminta on oleellinen osa myös opiskelijakunnan toimintaa, sillä jokaisesta tiimistä valitaan edustaja opiskelijakunnan hallitukseen. Näin tieto kulkee helposti opiskelijoiden tiimipalavereista opiskelijakunnan hallitukseen sekä tiimien ohjaavien opettajien kautta kaikille lukion opettajille. Opiskelijakunnan yleiskokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan.

Tiimit kokoontuvat säännöllisesti (n.2krt/jakso). Ryhmä kokoontuu yleensä puheenjohtajan kutsusta sille varatulla ajalla ja paikalla: tapaamisille on varattu aikaa keskiviikkoisin ryhmänohjaajan tuokion jälkeen. Jokaiselle tiimille on myös oma kokoontumispaikkansa.

Tiimilukiolle on yhteinen drive, mistä kaikki toiminta löytyy. Jokaiselle tiimille sekä opiskelijakunnan hallitukselle on drivessä oma kansio, minne kootaan kokousten pöytäkirjat. Toiminta on avointa, kaikki pystyvät tarkistamaan toisten suunnitelmat pöytäkirjoista. Lukion remontin valmistuttua sovitaan tiimitoiminnan ilmoitustaulu, missä tiimit tiedottavat toiminnastaan muille.

Syksyn alussa, heti tiimien järjestäytymisen jälkeen, opiskelijat alkavat suunnitella toimintaansa. Syksyn aikana tiimit esittäytyvät koko opiskelija- ja henkilökunnalle sekä kertovat tavoitteistaan ja suunnittelemastaan toiminnasta. Vuoden aikana tiimit toimivat aktiivisesti itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä keskenään. Lukuvuoden aikana opiskelijakunta kokoontuu yhdessä tiimien kehittämiseen: he esittelevät tavoitteidensa saavuttamista niin kutsutuissa kehittämisseminaareissa. Näissä yhteisissä tapaamisissa tiimit esittävät kehittämisideoita, antavat palautetta muille tiimeille ja suunnittelevat toimintaa seuraavalle lukuvuodelle.

Abitiimit

 • Bisnestiimi
 • E-urheilutiimi
 • Ekotiimi ja vapaaehtoistyön tiimi
 • Kahvilatiimi
 • Kansainvälisyystiimi
 • Kulttuuritiimi
 • Liikunta- ja hyvinvointitiimi
 • Musiikkitiimi
 • Sisustustiimi
 • Some, -markkinointi- ja viestintätiimi
 • TVT-tiimi

TIIMIOPETTAJAN TYÖSKENTELYN TAUSTAT JA LÄHTÖKOHDAT:

Tiimitoiminnan lähtökohdat perustuvat kahteen tavoitteeseen: 1) konkreettisten tehtävien suorittamiseen sekä 2) hyvään ilmapiiriin lukiolla.

Ihmishahmoja auringonpaisteessa.

Ryhmän työskentely häiriintyy, mikäli toinen tavoitteista unohtuu. Tiimiopettajan tehtävät voidaan jakaa näin ollen kahteen ryhmään:

1. Tehtävätavoitteen selkiyttäminen

Mikä on tiimin tehtävä lukuvuoden aikana? = ”Tuloksellisuus”, päämäärä, johon ryhmä pyrkii.

Tiimiopettaja

 • Auttaa tiimiä luomaan selkeät tavoitteet tiimin toiminnalle (tiimit syntyvät konkreettisesta tarpeesta tai uuden luomisesta). Tehtävän rajaaminen auttaa pysymään tavoitteessa.
 • Auttaa tiimin järjestäytymisessä: opiskelijoiden vahvuuksien huomioiminen tiimityöskentelyssä
 • Visioiden luoja. Tarvittaessa opettaja kertoo, miten aiemmin on toimittu/miten voisimme luoda täysin uutta (erityisen tärkeää, mikäli tiimissä on vain ensimmäisen vuoden opiskelijoita).
 • Auttaa ja tukee tarvittaessa päätöksen teossa ja tehtävän (resurssien hankkiminen) etenemisessä. Tiimiopettaja keskittyy viemään tiimiläisten ajattelua eteenpäin kysellen ja opiskelijoita kuunnellen.
 • Seuraa tiimin kokoontumisia ja opiskelijoiden aktiivisuutta. Jokainen opiskelija saa lukuvuodessa tiimitoiminnasta 0,5 kurssia. Tiimiopettaja on henkilö, joka myöntää kurssimerkinnän. Työmäärien seuraaminen tiimin sisällä.
 • Toimii yhteyshenkilönä tiimin ja opettajainhuoneen välillä. Tiedotus! Tiimipalaveri – opehuone- tiimipalaveri
 • Keväällä oman tiiminsä tarpeellisuuden/mahdollisen muuttamisen pohtiminen yhdessä nuorten kanssa: katse eteenpäin ja tulevaan.

2. Tunnetavoitteen seuraaja ja ylläpitäjä:

Tutkimusten mukaan sellaiset ryhmät onnistuvat tehtävässään, jotka pystyvät selvittämään sisäiset ristiriidat

Tiimiopettaja

 • Auttaa luomaan tiimiin turvallisen ympäristön (mm. avoimuus, luottamus, tuki, kuunteleminen). Tämä on tiimitoiminnan lähtökohta.
 • Ohjaa tarvittaessa tiimiä keskustelevaan ja kyselevään ilmapiiriin. Tiimitoiminnan tavoitteena on osallistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen (OPS).
 • Kannustaa nuoria vaikuttamaan: tiimitoiminnan myötä opiskelijoiden ääni kuuluu ja näkyy koululla. Opiskelijat saavat kokemuksen omasta vaikuttamisesta yhteisöön ja osaksi yhteiskuntaa.
 • Näkökulmien avaaja ristiriitatilanteissa.
 • Palautteen antaminen.

Lähteet:

http://www.slideshare.net/Sannaope1/ilmipohjaisuus-ja-tiimioppiminen (katsottu 3.12.2018).