Oppimisen tuki

Kolmiportainen tuki ja erityisopetus

Limingan kouluissa oppilas voi saada oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä monenlaista tukea. Tavoitteenamme on kehittää laadukkaan yleisen tuen antamista, jonka pohjana on koko koulun pedagogiset periaatteet. Tämä koskettaa jokaista oppilasta, opettajaa, ohjaajaa ja koulupäivän kaikkia tilanteita. Vahvan yleisen tuen keinoin tuemme oppilaan oppimista, koulunkäyntiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaille suunnattua yleistä tukea ovat muun muassa eriyttäminen, oppilaan ohjaus, tukiopetus, joustavat opetusjärjestelyt ja osa-aikainen erityisopetus.

Tarvittavan erityisopetuksen muotoon ja laatuun vaikuttavat monet asiat. Erityisopetuksen tavoitteena on oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen. Opettajat havainnoivat tuen tarpeita ja suunnittelevat opetuksen ja oppimisympäristön sekä mahdolliset tukitoimet yhteistyössä kodin kanssa.

Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tiiviinpää ja kohdennetumpaa tukea. Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin   yleistä tukea jatkuvampaa, vahvempaa, monimuotoisempaa ja yksilöllisempää tukemista, jolloin erityisopetuksen määrä myös kasvaa. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voi saada erityistä tukea. Erityinen tuki tarkoittaa etenkin erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta, jota annetaan useimmiten erityisopetuksen joustavissa pienryhmissä. Erityisen tuen aikana on jonkin oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen tarvittaessa mahdollista.

Osa-aikainen erityisopetus

Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi osa-aikaista erityisopetusta kaikilla tuen portailla. Osa-aikaisella erityisopetuksella tuetaan oppilaita, joilla on tilapäisiä, lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja jotka tarvitsevat tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta antavat pääasiassa koulumme laaja-alaiset erityisopettajat. Opetus voi tapahtua omassa erillisessä opetustilassa, mutta myös esimerkiksi erilaisin joustavin järjestelyin (samanaikaisopetus ja joustavat ryhmittelyt) yhdessä kotiluokan kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan oppilaille kunkin yksilöllisen tuen tarpeen mukaan.

Pienryhmätoiminta

Limingassa toimii pienryhmiä, joissa annetaan erityisen tuen päätökseen perustuvaa opetusta. Pienryhmässä oppilas opiskelee joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Pienryhmässä annetaan opetusta niille oppilaille, joiden oppimisen tavoitteet eivät toteudu riittävästi yleisellä ja tehostetulla tuella. Kouluillamme on useita erityisopetuksen pienryhmiä, joissa opiskellaan joustavin opetusjärjestelyin. Näissä ryhmissä oppilaat saavat tukea esimerkiksi keskittymis- ja/tai oppimisvaikeuksiinsa. Koulupäivien rytmitys ja opiskelupaikka räätälöidään oppilaan tuen tarpeiden pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat myös yleisopetuksen ryhmissä, jolloin oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan ja toteutetaan niin, että yksilöllinen oppiminen on mahdollista. Pienryhmän jokaisen oppilaan yksilölliset tuen tarpeet ovat keskiössä, kun erityisen tuen päätöstä tehdään pedagogisen selvityksen pohjalta. Joskus oppilas voi tarvita pienryhmän tukea esimerkiksi toiminnanohjauksen tai keskittymisen vuoksi. POP- luokissa opiskelee erityisen tuen oppilaita, joilla on pidennetty oppivelvollisuus sekä tarvetta laaja-alaiseen tukeen oppiaineet yksilöllistäen. Toiminta- alueittainen opetus järjestetään POP2- luokassa.

Veto-ryhmä

Veto-ryhmä (Vaativa Erityinen Tuki) on suunnattu oppilaille, joilla on suuria haasteita koulunkäynnissä, sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa sekä elämän hallinnassa. Veto-ryhmässä opiskellaan pidempiaikaisesti tai akuutin vaikean jakson yli tarjoten ohjausta ja opetusta. Ryhmässä työskentelee erityisluokanopettaja, koulunkäynninohjaaja sekä perhetyöntekijä. Tavoitteena on saada oppilas pienessä ja tuetussa ryhmässä takaisin omille siivilleen sekä perhettä tukemalla luoda puitteet strukturoidulle koulunkäynnille ja arjelle.

VETO on toimintamalli oppilaan koulunkäyntikyvyn palauttamiseksi ja vahvistamiseksi. VETO -ryhmä antaa vahvan tuen toimintakyvyn vahvistamiseen, jotta palautuminen omaan lähi- ja toimintaympäristöön olisi mahdollista. Vahvuusperustainen ja oppilaslähtöinen toiminnallinen oppiminen on opetuksen perusta.