Valinnaisaineet

Opetussuunnitelman mukaisesti valinnaisten aineiden tehtävänä on ”syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekimisen taitoja”.

Kielivalintojen vaikutus valinnaisiin aineisiin

Mahdollisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalla ja jatkuu perusopetuksen loppuun. A2-kielen tunteja on 4. luokalla 1 vuosiviikkotunti (vvt), 5. luokalla 2 vvt ja 6. luokalla 2 vvt. Alakoulussa A2-kielen valinneilla on yksi tuntijaon ylittävä tunti 4. luokalla. Viidennellä ja kuudennella luokalla A2-kieli on oppilaan valinnainen aine. Yläkoulussa A2- kieltä on 7. luokalla 2 vvt, 8. luokalla 3 vvt ja 9. luokalla 2 vvt. Seitsemännen luokan tunnit ylittävät oppilaan perustuntimäärän. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kaksi tunneista sisältyy valinnaisiin aineisiin ja yksi ylittää oppilaan perustuntimäärän. A2-kaksi kielenä tarjotaan kaikissa kouluissa englantia, saksaa, venäjää ja espanjaa.

Valinnaisina B2-kielinä voivat 8. luokalla olla saksa, venäjä ja ranska (myös muita kieliä voidaan tarjota). Koulun on B2-kieltä tarjotessaan selvitettävä oppilaille, mitkä ovat mahdollisuudet jatkaa kyseisen kielen opiskelua myös lukiossa. Ryhmien muodostamisessa tehdään yhteistyötä koulujen välillä. Ryhmä perustetaan, mikäli kielen valinneita oppilaita on vähintään 12. Kieltä opiskellaan 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Valinnaisen B2-kielen opetusta voidaan antaa myös etäopetuksena.

Kielistä ja muista oppiaineista voidaan rakentaa valinnaisina opintoina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia. Nämä niin sanotut soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta.

Matematiikkapainotteisuuden vaikutus valintoihin

Tupoksen koulun matematiikkapainotteisella luokalla olevien suositellaan valitsemaan 8. luokan lyhyen valinnaisaineen matemaattisluonnontieteellisiin aineisiin liittyvistä aineista (Kemistin keittiössä, Elektroniikka ja robotiikka sekä Pähkinöitä, pulmia ja pelejä).

Alakoulun valinnaiset aineet

Limingan perusopetuksessa alakoulun kaikki valinnaiset aineet ovat yhden vuosiviikkotunnin laajuisia ja arviointi siten hyväksytty / hylätty. Viidennelle luokalle valitaan yksi valinnainen aine, jota opetetaan yksi tunti viikossa läpi lukuvuoden. Viidennen luokan valinnaiset aineet ovat kaikki syventäviä valinnaisia aineita. Kuudennelle luokalle valitaan kaksi valinnaista ainetta, joita opetetaan kaksi tuntia viikossa, toista syyslukukauden ajan ja toista valinnaista ainetta kevätlukukauden ajan. Valinnainen aine siis vaihtuu vuodenvaihteessa. Kaikki kuudennen luokan valinnaiset aineet ovat soveltavia valinnaisia aineita.

Valinnaisten aineiden tehtävänä on lisätä ilon, leikillisyyden ja luovuuden kautta oppimisympäristöjen monipuolista käyttöä, yhdessä oppimista sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä.

Yläkoulun valinnaiset aineet

Yläkoulussa seitsemännellä luokalla oppilas valitsee yhden taide- ja taitoaineen, jonka opiskelua oppilas jatkaa myös 8.-9. luokilla. Jatkavaa taide- ja taitoainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa. Taide- ja taitoaineita on viisi: kuvataide, musiikki, käsityö, kotitalous ja liikunta. Liikunnanopetus jatkuu joka tapauksessa kaikilla koko yläkoulun ajan. Tämän vuoksi liikuntaa voi valita vain yhden kerran: joko jatkavana taide- ja taitoaineena tai valinnaisena aineena.

Jatkavan taide- ja taitoaineen lisäksi oppilas valitsee seitsemännellä luokalla valinnaisia aineita, joita hän opiskelee 8.-9. luokalla. Oppilas voi valita yhden lyhyen valinnaisen aineen, jota hän opiskelee vain kahdeksannella luokalla sekä yhden pitkän valinnaisen aineen, jota hän opiskelee sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Sekä pitkää että lyhyttä valinnaista ainetta opiskellaan 2 tuntia viikossa. Jatkavat taide- ja taitoaineet sekä valinnaiset aineet arvioidaan numerolla.