Koulun toiminta

Kielirikasteinen opetus – English enriched education

Kielirikasteisessa opetuksessa opiskellaan eri oppiaineita osittain englannin kielellä. Kielirikasteista opetusta järjestetään Limingan kunnan perusopetuksessa Liminganlahden koulussa vuosiluokilla 7–9.

Perusopetuslain mukaan opetuksessa voidaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta kieltä, jos arvioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä opetusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. (Perusopetuslaki 10 §).

Opetuksessa turvataan perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus ja jatko-opintokelpoisuus toisen asteen opetukseen.  Kielirikasteinen opetus on oppilaalle maksutonta.

Englannin ja koulun opetuskielen välinen tuntijako määräytyy opetettavan sisällön perusteella kuitenkin niin, että englanninkielisen opetuksen määrä on enintään 25%. Englannin kielen osuus lisääntyy asteittain oppilasryhmän taitotason huomioon ottaen.

Oppilaaksi oton periaatteet kielirikasteiseen opetukseen

Kaikilla Limingan peruskoulun 7. luokan aloittavilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua Liminganlahden koulun kielirikasteiseen opetukseen. Opiskelupaikka voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös palaavalle tai ulkomailta siirtyvälle oppilaalle, jonka koulu- tai kotikieli on ollut englanti. Tällöin huomioidaan myös mahdollinen tuki suomen kielen oppimiseen.

7. luokalle osittain englanninkieliseen opetukseen ilmoittautuville oppilaille järjestetään kirjallinen koe, joka koostuu kieliopin monivalintatehtävästä, luetun ymmärtämisestä ja suomenkielisestä hakukirjeestä. Lisäksi oppilas valitsee hakutehtävien yhteydessä osallistuuko hän myöhemmin pidettävään englanninkieliseen haastatteluun tai toimittaako itsestään englanninkielisen esittelyvideon. Näiden aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Tehtävien avulla pyritään kartoittamaan, ettei oppilas joudu liian suurten haasteiden eteen heti yläkouluun siirtyessään.

Oppilaat siirtyvät kielirikasteiselle luokalle joko Liminganlahden tai Tupoksen koulun 6. luokalta. Kielirikasteisen luokan ryhmäkoko on sama kuin muidenkin rinnakkaisluokkien (noin 24-26 oppilasta).

Muualta kuin Liminganlahden koulun oppilaaksiottoalueelta tulevan oppilaan mahdollisesti tarvittavan kuljetuksen kouluun huolehtii huoltaja.

Opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja arvioinnista

Opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäksi kielirikasteisessa opetuksessa oppilas:

  • oppii opetussuunnitelman sisältöjä sekä suomen että englannin kielellä
  • oppii kommunikoimaan niin, että omaa valmiudet selviytyä luontevasti arkipäivän tilanteista englannin kielellä
  • suhtautuu myönteisesti ja ennakkoluulottomasti vieraisiin kieliin ja kulttuureihin
  • kasvaa kansainvälisyyteen

Oppiaineiden arvioinnissa ja sisällöissä noudatetaan perusopetuksen yleistä opetussuunnitelmaa.

Hakulomakkeen saa koulusihteeriltä tai omalta luokanopettajalta. Hakulomake palautetaan omalle luokanopettajalle

Kielirikasteiselle luokalle valituille lähetetään tieto Wilma-viestillä.

Lisätietoja antavat:
Antti Junttola, rehtori
Sari Sipola, apulaisrehtori
Nina Österman, englannin ja ruotsin kielen lehtori
Oiva Konttinen, englannin ja matematiikan pt. tuntiopettaja

Valinnaisaineet

Liminganlahden yläkoulun valinnaisaineet 2021-2023

Liminganlahden alakoulun valinnaisaineet 2021-2022