Talousarvio ja tilinpäätös

Kunnille on kuntalaissa asetettu velvoite laatia talousarvio. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kuntaliitto on antanut suosituksen kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman laatimisesta. Talousarvio on julkinen asiakirja. Kuntalaki velvoittaa kuntia tiedottamaan toiminnastaan ja taloudestaan.

Tilinpäätös on puolestaan päättyneeltä tilikaudelta laadittava tilinpäätöslaskelmien ja muiden tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuus, jolla selvitetään kunnan toiminnan taloudellinen tulos tilikaudelta sekä taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä.