Nuorille

Nuorisotyö Limingassa

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään sekä alueellisesti että keskitettyinä palveluina. Toimintamme on monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyön perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan Limingan nuorisopalveluissa tehtävän työn tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot.

Tavoitteena on, että kuntamme lapset ja nuoret kasvavat vastuullisiksi omasta elämästään, toisista ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiviksi maailmankansalaisiksi. Heillä on terveet elämäntavat, mahdollisuus ja kyky osallistua sekä vaikuttaa omiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa nuorisopalveluja.

Nuorisotyön työmuotoja ovat yksilöllinen, yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen nuorisotyö. Työtä ohjaa nuorisolaki ja työntekijät kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan säännöllisesti. Limingassa nuorisopalveluiden kohderyhmää ovat 7-29 -vuotiaat nuoret.

Yksilöllinen nuorisotyö

Yksilöllisessä nuorisotyössä lähtökohtana on nuoren suhde itseensä ja luotettaviin aikuisiin. Yksilöllinen nuorisotyön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta. Yksilöllisessä nuorisotyössä menetelminä on pienryhmätoiminta ja yksilökeskustelut.

Pienryhmätoiminnan tavoitteena on eri toimintojen avulla löytää nuoren omia voimavaroja ja vahvuuksia. Pienryhmät ovat rakennettu toiminnallisiksi ja esim. liikuntaa tai tunnetaitoja hyödynnetään eri ryhmissä nuoren tarpeiden mukaan.

Etsivien liikuntaryhmät ovat matalan kynnyksen kohdennettua liikuntatoimintaa 16-29-vuotiaille sosiaalisesti vetäytyneille nuorille. Tavoitteena on tukea arkirytmin kehittymistä, kannustaa terveelliseen elämään ja kehittää sosiaalisia taitoja.

Yksilökeskusteluiden tavoitteena on luottamuksen rakentamista, tunteiden sanoittamista ja nuoren kuulemista. Keskusteluita on kahden tyyppisiä; spontaaneja keskusteluja esimerkiksi nuorten illoissa kahvikupin ääressä ja tarvelähtöisiä keskusteluja, esimerkiksi kun nuorella on jokin ongelma.

Yksilökeskusteluissa hyödynnetään kunnan tiloja, mutta joidenkin nuorten kohtaaminen vaatii kotikäyntejä. Kotikäynnit mahdollistavat sellaisten nuorten kohtaamisen, jotka eivät pysty poistumaan kotoaan esimerkiksi sosiaalisten syiden vuoksi. Tavoitteena on luottamuksen rakentaminen, nuoren kokonaistilanteen kartoitus, tavoitteiden asettaminen ja itsetunnon ja valmiuksien tukeminen.

Yhteisöllinen nuorisotyö

Yhteisöllisessä nuorisotyössä lähtökohtana on nuoren suhde toisiin nuoriin, omaan lähiympäristöön sekä maailmaan kulttuuriin ja luontoon. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita ryhmässä ja yksilönä. Työtä tehdään pääsääntöisesti vapaa-ajalla. Työmenetelminä yhteisöllisessä nuorisotyössä on nuorisotilatoiminta, tapahtumat, kansainvälinen toiminta, leirit ja retket, kerhotoiminta, koululla tehtävä nuorisotyö sekä digitaalinen nuorisotyö.

Nuorisotilatoiminta eli nuokkaritoiminta (alakoululaiset, 13–17 v., yökahvilat, etsivien yökahvilat) on perinteinen nuorisotyön muoto, jossa jokainen nuori saa tulla omana itsenään viettämään aikaa nuokkarille. Nuokkari on kohtaamispaikka nuorille, jossa kasvatusalan koulutuksen saaneet työntekijät luovat turvallisen ympäristön viettää vapaa-aikaa pelaillen ja keskustellen kavereiden ja ohjaajien kanssa. Toiminnan tavoitteena on luoda kontaktia ja luottamusta nuorten kanssa, tukea nuoren kasvua ja kehittymistä eri ikävaiheissa. Toiminta tiloilla voi olla joko omaehtoista tai ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Toiminnan sisältöä ohjaa erilaiset teema viikot (esim. ehkäisevän päihdetyönviikko, mediataitoviikko), joiden sisältöä toteutetaan yhdessä muiden kasvatusalan kumppaneiden kanssa. Paikalla on aina vähintään kaksi nuorisotyöntekijää ja toiminta tiloilla on päihteetöntä ja kaikille maksutonta.

Tapahtumien tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen vapaa-ajan viettotapa, joissa mahdollistetaan uusien ja monipuolisten elämyksien kokeminen. Nuoria kuullaan tapahtuma toiveista ja otetaan mukaan suunniteluun ja toteutukseen. Liikunta- ja kulttuuritoimintaa tuodaan nuorille tutummaksi. Tapahtumissa on myös kasvatuksellinen lähtökohta ja kaikki tapahtumat ovat päihteettömiä.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on laajentaa nuorten ymmärrystä maailmasta sekä luoda ja vahvistaa nuoren kansainvälisiä suhteita. Kansainvälinen toiminta voi olla esimerkiksi nuorisovaihtoja ja eri maihin ja kulttuureihin tutustumista teemailloissa.

Nuorisotyö koulussa on tarvelähtöistä kasvatuskumppanuutta koulujen kanssa. Nuorisotyötä tehdään kaikissa alueen peruskouluissa ja lukiossa. Keskeisiä tavoitteita on oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja yhteenkuulumisen tunteen lisääminen nuorisotyön menetelmiä hyödyntäen. Kouluilla tehtävää nuorisotyötä tehdään lähtökohtaisesti pari tai tiimityönä koulun henkilökunnan kanssa. Tyypillisiä toimintoja on oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, luokkien ryhmäytykset, pienryhmien ohjaaminen ja yhteisöllinen oppilashuolto.

Leirien tavoitteena on nuoren itsenäisyyden tukeminen. Tarjotaan mahdollisuus laajentaa maailmankuvaa ja oppia uusia taitoja. Leiri on monelle lapselle ensimmäinen yö kokemus kodin ulkopuolella ja samalla voi olla ensimmäinen kerta, kun joutuu tekemään arkisia askareita ilman, että vanhemmat tekevät asian. Leirit ovat suunniteltuja kokonaisuuksia, jotka rakentuvat ennalta määrätyn teeman ympärille. Nuorten ajatuksia ja ideoita kuullaan leirien teemoissa ja nuoret otetaan myös mahdollisuuksien mukaan leirien toteutukseen.

Kerhoissa ja erilaisissa ryhmissä tuetaan nuorten uuden oppimista, autetaan itsenäistymisessä ja tarjotaan turvallinen ajanviettotapa. Opetellaan yhdessä ryhmässä toimimisen taitoja. Kerhot ovat tarvelähtöisiä ja nuorten ajatukset ja ideat huomioidaan. Kerhojen tarkoitus on myös tukea nuoren harrastustoimintaa.

Digitaalinen nuorisotyö toimii “perinteisen” nuorisotyön tukena ja on tavoitteellista some- ja pelikasvatusta. Digitaalisen nuorisotyön avulla tavoitetaan myös nuoria, jotka eivät erinäisten syiden vuoksi voi tai halua käydä nuorisotiloilla tai osallistua muihin järjestettyihin toimintoihin. Alustoina toimivat eri sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram, TikTok ja Discord.

Yhteiskunnallinen nuorisotyö

Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä lähtökohtana on nuorten suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin. Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä tavoitteena on parantaa nuorten asemaa yleisesti. Toiminnan kantavana periaatteena on yhdenvertaisuus ja toiminnallinen tasa-arvo, joita pyritään huomioimaan kunnan tarjoamien palvelujen kehittämisessä ja toteutuksessa. Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä myös pyritään tuomaan nuorten ääni päätöksentekoon. Yhteiskunnallisessa nuorisotyössä työmenetelminä on hallinnollinen työ, kunnan sisäisten ja ulkoisten yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö ja nuorten edustuksellinen osallisuus.

Hallinnollinen työ Nuorisopalvelujen resursoiminen, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja arvioiminen Limingassa. Hallinnollisella tasolla tehtävää työtä, joka tarkastelee nuorisopoliittisia linjauksia. Lapsia ja nuoria koskevien päätösten tueksi kerätään ja välitetään yleistä tietoutta lasten ja nuorten elinolosuhteista ja asemasta Limingassa sekä valtakunnallisesti. Yhteiskunnallisen nuorisotyön keskeisenä tavoitteena on, että kaikilla hallinnon tasoilla lapsia ja nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Limingan kunta on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallin toteutuksessa.

Yhteistyöverkostojen ja erilaisten työryhmien avulla luodaan moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan nuoren kokonaisvaltaista kasvatusta. Yhteistyötä tehdään myös lähipaikkakuntien nuorisopalveluiden kanssa. Moniammatillisen yhteistyön avulla mahdollistetaan laadukkaampien ja monipuolisempien tapahtumien järjestäminen. Yhteistyöverkostojen yhtenä tavoitteena on saattaa nuori tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Kuntastrategia ohjaa nuorisopalveluiden työn suunnittelua ja toteutusta. Limingan kuntastrategian kulmakivet ovat yhdessä tekeminen, omaan tekemiseen uskominen sekä rohkeasti kokeileminen ja uudistuminen.

Tilastoinnin avulla kartoitetaan työn merkityksellisyys ja tavoittavuus. Esimeriksi kerhojen ja talotoiminnan kävijät tilastoidaan. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan PAR-järjestelmän avulla kaikki nuoret, jotka tulevat heidän asiakkaiksensa.

Nuorisovaltuuston toi­min­nal­la edis­te­tään koh­de­ryh­män pa­rem­paa huo­mioi­mis­ta pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä, las­ten ja nuor­ten kan­sa­lai­sek­si kas­vun tu­ke­mi­ses­sa ja de­mok­raat­ti­sen pää­tök­sen­teon op­pi­mi­ses­sa.  Nuo­ri­so­val­tuus­to toi­mii link­ki­nä päät­tä­jien ja vir­ka­mies­ten se­kä nuor­ten vä­lil­lä.

Aikalisä-toiminta kohdistuu armeijaikäisiin nuoriin. Tarkoitus on tukea nuorta ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen suorittamisen aikana tai sen päättyessä. Toimintaa tehdään monialaisessa yhteistyössä mm. puolustusvoimien, siviilipalveluksen ja sosiaalitoimen kanssa.

Järjestöavustuksilla tuetaan paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka tekevät nuorisotyötä. Nuorisojärjestöt tarjoavat monipuolisia harrastus- ja ajanviettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Järjestötoiminta antaa nuorille myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Nuorisojärjestöt ovat merkittävä oheiskasvattaja koulun ja kodin rinnalla.

Nuorten kesätyöllistäminen

Limingassa mahdollistetaan yhdelle ikäryhmälle (9. luokan päättäneille) kesätyöpaikka. Kesätyötä tarjotaan kunnan toimipisteisiin, yrityksille, seuroilla ja järjestöille kesäpalvelusetelillä ja 4H:n kesäyrityksiin. Kesätyöllistämisessä nuorten kanssa käydään lukuvuoden aikana työelämän pelisääntöjä ajokortti työelämään koulutuksella ja näin valmistetaan nuoria mahdolliseen ensimmäiseen työkokemukseen. Toiminnasta vastaa nuorisopalveluiden kanssa Limingan 4H-yhdistys.