Koulumatkat ja -kuljetus

Koulukuljetus

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja seuraavien Limingan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Maksuton koulukuljetus järjestetään:
 1. 1.- 2. luokan oppilaille ja esikoululaisille, joiden koulumatka on yli 3 kilometriä
 2. 3. - 9. luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 kilometriä
 3. Oppilaalle, jolla on erityisen tuen päätös, koulukuljetusetuus määritellään aina erikseen.
 4. Maksuton oppilaskuljetus järjestetään myös niille oppilaille, joiden koulumatka on todettu vaaralliseksi ajantasaisen, kunnan internet-sivulla olevan Koululiitu-ohjelman värikoodien avulla.
 5. Kuljetusoppilailta voidaan edellyttää enintään 3 kilometrin kävelyomavastuuosuutta koulukuljetusreitin varteen.
Arvioitaessa koulumatkan vaarallisuutta Limingassa käytetään aina viimeisintä saatavilla olevaa kuntakohtaista, päivitettyä Koululiitu–ohjelmaa. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää karttapohjien värikoodien mukaisesti. Värikoodikartta on nähtävillä koulujen kanslioissa ja koulujen verkkosivuilla. Matkan mittaamiseen käytetään Koululiitu-ohjelman Kävelyreitti-työkalua. 
Jos koulumatkan pituus on alle 3 tai 5 kilometriä ja Koululiitu-menetelmässä arvioitu värikoodi oikeuttaa kuljetukseen, huoltajalla on mahdollisuus hakea maksutonta koulukuljetusta esiopetuksen ja perusopetuksen 1.‒ 9. luokan oppilaalle. Maksutonta koulukuljetusta on mahdollista hakea myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikeaksi tai rasittavaksi. 
Lääkärin, psykologin tai sosiaalityöntekijän asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Harkinnanvaraiset koulukuljetushakemukset käsitellään sivistys- ja hyvinvointitiimissä. Päätöksen kuljetusetuuden myöntämisestä tekee asianomaisen koulun rehtori tai päiväkodin johtaja. 
Maksuton koulukuljetusoikeus tarkistetaan vähintään vuosittain sekä tarvittaessa lukuvuoden aikana. Harkinnanvarainen koulukuljetus voidaan myöntää korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.
Ota yhteyttä oman koulusi rehtoriin.