Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilastoimikunta, jonka tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen. Valintaprosessi oppilaskuntaan tapahtuu siten, että jokainen luokka valitsee ensin keskuudestaan yhden oppilasehdokkaan, minkä jälkeen oppilaskunnan hallitus haastattelee kaikki luokkien ehdokkaat. Haastattelussa jokaiselta ehdokkaalta kysytään samat kysymykset. Jokainen haastateltava saa kysymykset etukäteen, mikä mahdollistaa sen, että jokainen ehdokas pystyy valmistautumaan haastatteluun. Näin toimien oppilaskunnan hallituksen varsinaisilla jäsenillä on selkeät perusteet valinnoilleen.

Oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti yleensä kerran viikossa. Jos jonkun teeman tai tapahtuman vuoksi kokouksia tulee jollekin viikolle useampi, pidetään kokouksista seuraavalla viikolla taukoa, jotta hallituksen varsinaiset jäsenetkin saavat viettää aikaa pitkällä välitunnilla. Hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan myös varajäsenet, jotta varsinaisen jäsenen poissa ollessa kokouksessa esille tullut tieto välittyy luokkiin varajäsenen kautta, ja näin toimien myös hallituksen kesken pidettävillä äänestyksillä on edustus jokaiselta luokalta.

Oppilaskunta valitsee teemoja usealla eri tavalla. Yleisin tapa on koulun oppilaiden arkeen liittyvä. Jos jokin asia nousee esille oppilaiden taholta tai oppilaiden välisissä keskusteluissa, se nostetaan usein myös kokouksen aiheeksi. Teemoiksi valitaan mm. tärkeitä juhlapäiviä esim. joulu, ystävänpäivä ja pääsiäinen, ja näissä oppilaskunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan yhteisöllistä toimintaa. Joskus käsiteltäviä teemoja tulee esille myös opettajien ja rehtorin välisistä keskusteluista. Perusopetuksen opetussuunnitelma toimii myös teemojen valinnassa, mm. oppilaiden hyvinvointi ja osallisuus ovat tällaisia teemoja.

Koulun kerhot

Koulussamme toimii iltapäivisin useita ilmaisia kerhoja. Osa kerhoista on koulun henkilökunnan vetämiä, osaa kerhoista vetää ulkopuolinen toimija. Lukuvuodessa on neljä kerhojaksoa. Yksi kerhojakso kestää 7 viikkoa. Tavoitteena on, että
mahdollisimman moni oppilas pääsisi osallistumaan kerhoihin. Kerhotarjotin esitellään Wilmassa, jossa tapahtuu myös ilmoittautuminen aina ennen uuden kerhojakson alkua. Seuratkaa ilmoittelua!

Kummitoiminta

Kummitoiminnalla edistetään uusien koululaisten turvallista ja pehmeää koulun alkua. Kummina toimiminen on usein vanhemmalle oppilaalle tärkeä kunniatehtävä, joka vahvistaa oppilaiden osallisuuden tunnetta. Kummitoiminta voi olla yhteistä mukavaa tekemistä, pelailua, retkiä ja ulkoilua, mutta myös opettamista, avustamista ja isompana esimerkin näyttämistä. Kummitoiminta synnyttää myös ystävyyttä ja usein kummiparit saattavatkin välitunnilla leikkiä yhdessä.

Lukuvuonna 2022–2023 kummitoiminnassa ovat mukana:

eskarit – kolmoset
ykköset – neloset