Sisäilmaohjelma

Limingan kunnassa on syksyllä 2019 otettu käyttöön sisäilmaohjelma.Valtiotasolla on aloitettu 2017-2018 Terveet Tilat 2028 –toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveet tilat 2028 –ohjelmalla halutaan vahvistaa kestäviä rakentamis- ja ylläpitokäytäntöjä sekä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja käsittelyä. Tätä ajatusta halutaan myös Limingassa toteuttaa sisäilmaohjelman muodossa.

Limingan kunnan sisäilmaohjelma koostuu neljästä isommasta kokonaisuudesta, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen sisäilmaohjelmakokonaisuuden. Nämä neljä kokonaisuutta ovat sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy, viestintä sisäilma-asioissa, toimintamalli sisäilmaongelmia havaittaessa sekä rakennushankkeisiin liitettävät puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallinta-asiakirjat.

Ennaltaehkäisy

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy on tärkein osuus sisäilmaohjelmassa. Ennaltaehkäisyn yhtenä toimenpiteenä on vakiinnuttaa normaaliin kiinteistöjen huollon tueksi kiinteistökierrokset, jossa rakennusten kunto ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännöllisesti. Ennaltaehkäisyssä ohjeistetaan eri käyttäjäryhmiä omalla toiminnallaan ennaltaehkäisemään kiinteistön sisäilmaongelmien syntyä ja ilmoittamaan kiinteistössä huomaamiin epäkohtiin linkeissä olevalla sisäilmailmoituksella.

Viestintä

Viestintä sisäilmaongelmatilanteissa on valtakunnallisesti murroksessa. Viestintää on tarkoitus kehittää jatkuvasti ja ottaa kokeiluun eri käytäntöjä, joilla saadaan avoimuutta ja tiedon tavoitettavuutta parannettua.

Viestinnän osuudessa sisäilmaohjelmassa määritellään nykyiset viestintäkanavat ja -tavat. Viestinnällä sisäilma-asioissa pyritään avoimuuteen ja vuorovaikutukseen kiinteistöjen käyttäjien kanssa. Käyttäjäkysely on kehitelty tiedonkeruuseen ongelmatilantessa. Kysely on tarkoitus toteuttaa myös säännöllisesti kunnan rakennuksissa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Sisäilmaohjelman myötä julkaistaan tiedotteet kunnan kiinteistöissä aina, kun käytänteihin tulee muutoksia. Vuoden 2019 tiedote on luettavissa linkeistä.

Toimintamalli

Sisäilmaongelmia havaittaessa käytetään sisäilmaohjelmassa olevaa toimintamallia, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää käytäntöjä ongelmia tutkittaessa ja tutkimusten etenemisessä.

Rakentamisen urakka-asiakirjat

Rakentamisen urakka-asiakirjoihin sisäilmaohjelmassa kirjataan rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan sekä puhtaudenhallinnan määritykset ja niitä voidaan käyttää Limingan kunnassa uudisrakennushankkeiden tarjousasiakirjojen liitteinä. Näin uudisrakentamisessa jo lähtökohtaisesti huomioidaan sisäilman laatu ja terveelliset tilat. Tällä tavalla pyritään ennaltaehkäisemään uusien sisäilmaongelmin syntyä, kun jo rakentamisvaiheessa kiinnitetään huomiota olennaisiin riskeihin.