Sisäliikuntapaikat

Kuntosalit

Kuntosalien käyttöoikeuksien hinnat ja kulkeminen

Kuntosalin käyttöoikeus hankitaan tilavarausjärjestelmän kautta ja käyttöoikeuden hinta on 30 € kuuden (6) kuukauden ajalle. Käyttöoikeus mahdollistaa kummankin kuntosalin käytön. Huomioithan, että käyttöoikeus on aina henkilökohtainen. Käyttöoikeus tulee pystyä tarvittaessa todistamaan. Lisätietoa kuntosalin käyttöoikeuden hankinnasta löydät täältä.

Siirry tilavaraukseen ja hanki käyttöoikeus klikaamalla tästä linkistä.

Keskustan kuntosali, Lippitie 2, 91900 Liminka

Keskustan kuntosali sijaitsee vanhan liikuntahallin yhteydestä, lukion viereisestä päädystä. Kuntosali on vapaassa käytössä käyttöoikeuden hankkineille varattujen vuorojen ulkopuoelella. Kuntosalin käyttöoikeuden voi hankkia liikuntapaikkojen tilavarauksen kautta. Siirry tilavaraukseen tästä.

Tupoksen koulun kuntosali, Tuiskulanranta 2, 91910 Tupos

Tupoksen kuntosali sijaitsee Tupoksen koulun yhteydessä. Kulku kuntosalille tapahtuu uimapaikan puoleiselta sivulta. Kuntosali on vapaassa käytössä käyttöoikeuden hankkineille varattujen vuorojen ulkopuoelella. Kuntosalin käyttöoikeuden voi hankkia liikuntapaikkojen tilavarauksen kautta. Siirry tilavaraukseen tästä.

Liikuntasalit

Liikuntasaleja löytyy keskustan, Ojanperän ja Tupoksen alueelta. Yksittäisiä liikuntasalivuoroja on mahdollista varata tilavarauksen kautta. Liikuntasalien vakiovuorot ovat haettavissa lukuvuodelle vuosittain toukokuussa ja kesäajalle maalis-huhtikuussa. Tarkempia tietoja eri varausmahdollisuuksista löydät tilavaraus-sivuilta, jonne pääset tästä.

Urheiluhalli Krankka-areena Limingassa.

Urheiluhallit

Limingan keskustassa on kaksi pohja-alaltaan yli 2300 neliömetrin urheiluhallia, jotka mahdollistavat hyvät olosuhteet suosituimmille pallopeleille ja kamppailulajeille.

Koulujen liikuntasalit

Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit sijaitsevat Tupoksessa ja Ojanperällä. Koulujen liikuntasalit soveltuvat hyvin erilaisiin pallopeleihin.

Päiväkotien liikuntasalit

Päiväkotien liikuntasalit soveltuvat hyvin oheisharjoitteluun ja esimerkiksi tanssimiseen. Liikuntasalit löytyvät keskustassa sijaitsevasta Linnukan päiväkodista ja Tupoksessa sijaisevassa Vananomon päiväkodista.

Muut sisäliikuntatilat

Muita sisäliikuntatiloja löytyy muun muassa KOY Lakeustalosta ja Oulun Seudun Ammattiopiston Limingan yksiköstä. Liikuntasalien lisäksi keskustan läheisyydestä löytyy jäähalli.

Sisäliikuntilojen käyttösäännöt

 • Lii­kun­ta- ja kun­to­sa­lien käyt­töoi­keus on ai­noas­taan niil­lä ryh­mil­lä/hen­ki­löil­lä, joil­le on myön­net­ty voi­mas­sa ole­va sa­li­vuo­ro/käyt­töoi­keus.
  • Vuoroa käyttävän ryhmän tai henkilön tulee vastata varausvaiheessa ilmoitettuja tietoja (esim. maksutonta vuoroa ei voi luovuttaa eteenpäin).
 • Jo­kai­sel­la hae­tul­le sa­li­vuo­rol­le tu­lee ni­me­tä täy­si-ikäi­nen vas­tuu­hen­ki­lö, jo­ka on sa­mal­la vuo­ron yh­teys­hen­ki­lö.
  • Vas­tuu­henkilöt vas­taa­vat ryh­män toi­min­nas­ta. Al­le 15-vuo­tiaat voi­vat osal­lis­tua vain oh­jat­tui­hin har­joi­tuk­siin.
 • Käytettävän liikuntatilan ulko-ovea ei saa ava­ta il­man nä­köyh­teyt­tä oveen.
  • Oven avauk­sen yh­tey­des­sä ei ole sal­lit­tua pääs­tää ul­ko­puo­li­sia ja ryhmään kuulumattomia si­sään.
 • Ti­lan käyt­tä­jän teh­tä­vä­nä on huo­leh­ti­vat, et­tä ovet ovat sul­jet­tui­na si­säl­le/ulos me­non jäl­keen.
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­lee käyt­tää ai­na puh­tai­ta si­sä­pe­li­ken­kiä, koskien myös kun­to­sa­leja!
 • Har­joi­tuk­siin tul­laan pu­ku­huo­nei­den kaut­ta ja ai­kai­sin­taan 15 mi­nuut­tia en­nen har­joi­tus­vuo­ron al­kua, mi­kä­li ti­la näin mah­dol­lis­taa.
  • Pie­nem­mis­sä ti­lois­sa vuo­ron­vaih­to suo­ri­te­taan vas­ta toi­sen vuo­ron lop­pues­sa / oman vuo­ron al­kaes­sa.
 • Liik­ku­mi­nen vä­li­ver­hoil­la jaet­ta­vis­sa sa­leis­sa ta­pah­tuu loh­ko­jen vä­lil­lä ai­na pu­ku­huo­neen tai kul­ke­mi­seen osoi­te­tun rei­tin kaut­ta, ei vä­li­ver­ho­jen ja sei­nien vä­lis­tä.
 • Tar­vik­keet vie­dään omil­le pai­koil­leen va­ras­toon (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa lai­te­taan pai­not te­li­nei­siin käy­tön jäl­keen.
 • Tar­vik­keet tu­lee pur­kaa pois en­nen seu­raa­van ryh­män vuo­ron al­kua.
 • Tar­peet­to­mat va­lot sam­mu­te­taan har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä ja kaik­ki va­lot sam­mu­te­taan vii­mei­sen har­joi­tus­vuo­ron jäl­keen.
 • Har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä sa­lin tu­lee ol­la tyh­jä.
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­pa­koi­mi­nen tai päih­dyt­tä­vien ai­nei­den käyt­tä­mi­nen on kiel­let­ty.
 • Muis­ta nou­dat­taa myös mah­dol­li­sia ti­la­koh­tai­sia oh­jei­ta.

Seuraamukset käyttösääntöjen laiminlyömisestä:

 • Väärinkäytöksistä aiheutuvista hälytyksistä ja luvattomasta käytöstä peritään tarkistusten yhteydessä aina liikelaitoksen mukaisen tarkistusmaksun. Lue lisää tarkistusmaksuista tästä.
 • Väärinkäyttö tai luvatton käyttö johtaa käyttöoikeuden/vuoron perumiseen kuukaudeksi. Mikäli rike toistuu, perutaan käyttöoikeus/vuoro pysyvästi.

Vuoron vastuuhenkilön tehtävät:

 • Pi­tää ovet sul­jet­tui­na käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ja var­mis­taa ovien sul­ke­mi­nen käyt­tö­vuo­ron jäl­keen.
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät ti­lo­ja ja vä­li­nei­tä myön­ne­tyn lu­van mu­kai­ses­ti ja nou­dat­ta­vat vuo­ro­vah­vis­tuk­ses­sa mai­nit­tu­ja käyt­töai­ko­ja.
 • Huo­leh­tia, et­tei käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ryh­mäl­le va­ra­tuis­sa ti­lois­sa oles­ke­le ryh­mään kuu­lu­mat­to­mia hen­ki­löi­tä.
 • Huo­leh­tia, et­tei­vät ryh­män jä­se­net tu­pa­koi, käy­tä päih­dyt­tä­viä ai­nei­ta tai esiin­ny päih­ty­nee­nä lii­kun­ta­ti­lois­sa
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät so­pi­via si­sä­jal­ki­nei­ta, jois­ta ei ai­heu­du hait­taa lat­tia­pin­nal­le.
 • Val­voa, et­tä vä­li­neet ja ka­lus­teet pa­lau­te­taan käyt­tö­vuo­ron päät­tyes­sä tar­vik­keet va­ras­toon omil­le pai­koil­leen (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa pai­not te­li­nei­siin ai­na käy­tön jäl­keen.
 • Il­moit­taa vä­li­ne­ri­kois­ta tai muis­ta on­gel­mis­ta vä­lit­tö­mäs­ti kiin­teis­tö­huol­toon tai lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin.

Sisäliikuntatiloje vuorojen peruminen:

 • Varaukset tulee perua vähintään kahta arkipäivää ennen vuoron ajankohtaa kirjallisesti osoitteeseen: tilavaraus@liminka.fi
  • Perumattomista ja käyttämättä jääneistä varauksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.