Sisäliikuntapaikat

Limingan kunnan hallinnoimia sisäliikuntatiloja ovat kahden kuntosalin lisäksi kaksi urheiluhallia ja koulujen liikuntasalit. Sisäliikuntatiloja on mahdollista varata käyttöön tilavarauksen kautta, jonne pääset tästä linkistä. Kuntosalien käyttöoikeuden hankkimisesta ja tähän liittyvästä ovien avaumahdollisuuksista löydät lisätietoa täältä.

Sisäliikuntatilojen käyttösäännöt

 • Lii­kun­ta- ja kun­to­sa­lien käyt­töoi­keus on ai­noas­taan niil­lä ryh­mil­lä/hen­ki­löil­lä, joil­le on myön­net­ty voi­mas­sa ole­va sa­li­vuo­ro/käyt­töoi­keus.
  • Vuoroa käyttävän ryhmän tai henkilön tulee vastata varausvaiheessa ilmoitettuja tietoja (esim. maksutonta vuoroa ei voi luovuttaa eteenpäin).
 • Jo­kai­sel­la hae­tul­le sa­li­vuo­rol­le tu­lee ni­me­tä täy­si-ikäi­nen vas­tuu­hen­ki­lö, jo­ka on sa­mal­la vuo­ron yh­teys­hen­ki­lö.
  • Vas­tuu­henkilöt vas­taa­vat ryh­män toi­min­nas­ta. Al­le 15-vuo­tiaat voi­vat osal­lis­tua vain oh­jat­tui­hin har­joi­tuk­siin.
 • Käytettävän liikuntatilan ulko-ovea ei saa ava­ta il­man nä­köyh­teyt­tä oveen.
  • Oven avauk­sen yh­tey­des­sä ei ole sal­lit­tua pääs­tää ul­ko­puo­li­sia ja ryhmään kuulumattomia si­sään.
 • Ti­lan käyt­tä­jän teh­tä­vä­nä on huo­leh­ti­vat, et­tä ovet ovat sul­jet­tui­na si­säl­le/ulos me­non jäl­keen.
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­lee käyt­tää ai­na puh­tai­ta si­sä­pe­li­ken­kiä, koskien myös kun­to­sa­leja!
 • Har­joi­tuk­siin tul­laan pu­ku­huo­nei­den kaut­ta ja ai­kai­sin­taan 15 mi­nuut­tia en­nen har­joi­tus­vuo­ron al­kua, mi­kä­li ti­la näin mah­dol­lis­taa.
  • Pie­nem­mis­sä ti­lois­sa vuo­ron­vaih­to suo­ri­te­taan vas­ta toi­sen vuo­ron lop­pues­sa / oman vuo­ron al­kaes­sa.
 • Liik­ku­mi­nen vä­li­ver­hoil­la jaet­ta­vis­sa sa­leis­sa ta­pah­tuu loh­ko­jen vä­lil­lä ai­na pu­ku­huo­neen tai kul­ke­mi­seen osoi­te­tun rei­tin kaut­ta, ei vä­li­ver­ho­jen ja sei­nien vä­lis­tä.
 • Tar­vik­keet vie­dään omil­le pai­koil­leen va­ras­toon (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa lai­te­taan pai­not te­li­nei­siin käy­tön jäl­keen.
 • Tar­vik­keet tu­lee pur­kaa pois en­nen seu­raa­van ryh­män vuo­ron al­kua.
 • Tar­peet­to­mat va­lot sam­mu­te­taan har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä ja kaik­ki va­lot sam­mu­te­taan vii­mei­sen har­joi­tus­vuo­ron jäl­keen.
 • Har­joi­tus­vuo­ron päät­tyes­sä sa­lin tu­lee ol­la tyh­jä.
 • Lii­kun­ta­ti­lois­sa tu­pa­koi­mi­nen tai päih­dyt­tä­vien ai­nei­den käyt­tä­mi­nen on kiel­let­ty.
 • Muis­ta nou­dat­taa myös mah­dol­li­sia ti­la­koh­tai­sia oh­jei­ta.

Seuraamukset käyttösääntöjen laiminlyömisestä:

 • Väärinkäytöksistä aiheutuvista hälytyksistä ja luvattomasta käytöstä peritään tarkistusten yhteydessä aina liikelaitoksen mukaisen tarkistusmaksun. Lue lisää tarkistusmaksuista tästä.
 • Väärinkäyttö tai luvaton käyttö johtaa käyttöoikeuden/vuoron perumiseen kuukaudeksi. Mikäli rike toistuu, perutaan käyttöoikeus/vuoro pysyvästi.

Vuoron vastuuhenkilön tehtävät:

 • Pi­tää ovet sul­jet­tui­na käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ja var­mis­taa ovien sul­ke­mi­nen käyt­tö­vuo­ron jäl­keen.
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät ti­lo­ja ja vä­li­nei­tä myön­ne­tyn lu­van mu­kai­ses­ti ja nou­dat­ta­vat vuo­ro­vah­vis­tuk­ses­sa mai­nit­tu­ja käyt­töai­ko­ja.
 • Huo­leh­tia, et­tei käyt­tö­vuo­ron ai­ka­na ryh­mäl­le va­ra­tuis­sa ti­lois­sa oles­ke­le ryh­mään kuu­lu­mat­to­mia hen­ki­löi­tä.
 • Huo­leh­tia, et­tei­vät ryh­män jä­se­net tu­pa­koi, käy­tä päih­dyt­tä­viä ai­nei­ta tai esiin­ny päih­ty­nee­nä lii­kun­ta­ti­lois­sa
 • Huo­leh­tia, et­tä ryh­män jä­se­net käyt­tä­vät so­pi­via si­sä­jal­ki­nei­ta, jois­ta ei ai­heu­du hait­taa lat­tia­pin­nal­le.
 • Val­voa, et­tä vä­li­neet ja ka­lus­teet pa­lau­te­taan käyt­tö­vuo­ron päät­tyes­sä tar­vik­keet va­ras­toon omil­le pai­koil­leen (myös sa­li­ban­dy­kau­ka­lo) ja kun­to­sa­lis­sa pai­not te­li­nei­siin ai­na käy­tön jäl­keen.
 • Il­moit­taa vä­li­ne­ri­kois­ta tai muis­ta on­gel­mis­ta vä­lit­tö­mäs­ti kiin­teis­tö­huol­toon tai lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin.

Sisäliikuntatilavuorojen peruminen:

 • Varaukset tulee perua vähintään kahta arkipäivää ennen vuoron ajankohtaa kirjallisesti osoitteeseen: tilavaraus@liminka.fi tai omatoimisesti tilavarausjärjestelmästä
  • Perumattomista ja käyttämättä jääneistä varauksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Liikuntatilojen ja -paikkojen vakiovuorot

Liikuntatilojen ja -paikkojen vakiovuorohaku on avoinna kaksi kertaa vuodessa: kesäajan vuorot haetaan maalis-huhtikuussa ja vuorot ovat voimassa ajalla 1.6.-14.8. Lukuvuoden aikaisia vakiovuorojen haku on vuosittain toukokuussa ja vuorot ovat voimassa elokuun 15. päivästä seuraavan vuoden toukokuun 31. päivään asti.

 • kesäajan vakiovuorojen haku ajalla 13.3.–16.4.2023
 • lukuvuoden vakiovuorojen haku ajalla 2.–31.5.20223

Vakiovuorojen jakoperiaatteet ja käytännöt

Vakiovuorojen jakoperiaatteet ja aikataulut perustuvat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 17.3.2020 (§12) päättämiin periaatteisiin.

 1. Kategoriassa varattavat vuorot
  1. kunnan oma ja tilaama toiminta
  2. liminkalaiset urheiluseurojen lasten ja nuorten vuorot, soveltavan liikunnan vuorot
  3. yli 65-vuotiaiden vuorot, liminkalaiset seurat ja yhdistykset
  4. valtakunnallisesti merkittävällä tasolla kilpailevat liminkalaiset urheilijat / seurat
 2. Kategoriassa varattavat vuorot
  1. nuorten harrastustoiminta / järjestäytymätön / muu liminkalainen yhdistystoiminta
  2. tilavarausjärjestelmän vuorot
  3. ohjatut aikuisten kurssit / kaupalliset toimijat
  4. aikuisten vakiovuorot -> tavoitteellinen harrastaminen
 3. Kategoriassa varattavat vuorot
  1. aikuisten vakiovuorot
  2. ulkopaikkakuntalaiset seurat

Lataa ja katso jakojärjestyksen kuvaus kokonaan klikkaamalla tästä.

 

Vuorojaon aikataulutus

 1. Tapahtumavaraukset ja muut lyhyet vakiovuorojen aikaiset varaukset
 2. Lyhytaikaiset leiri- ja kurssivaraukset
 3. Vakiovuorot
 4. Yli 18-vuotiaiden yksittäisen vuorot

 

Vakiovuorojen haku- ja käyttöehdot

Vuorojen hakija sitoutuu ilmoittamaan niin tarkat tiedot harjoitusryhmien määristä ja koosta, tarvittavista tiloista sekä välineistä kuin se hakemuksen tekohetkellä on mahdollista.

 • Haettavalle vuorolle on aina ilmoitettava täysi-ikäinen vastuuhenkilö.
 • Vuorojen hakija sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset muutokset vuoron varaustietoihin välittömästi liikuntapalveluille.
 • Vuorojen hakija sitoutuu ilmoittamaan kaikista käyttämättä jäävistä vuoroistaan liikuntapalveluille.
 • Mikäli käyttäjälle maksuton vuoro jää kokonaan käyttämättä ja perumista ei ilmoiteta liikuntapalveluille, on liikuntapalveluilla oikeus laskuttaa käyttämättä jääneestä vuorosta yli 18-vuotiaita koskevan, olemassa olevan hinnaston mukaisesti.
 • Vuoron hakija sitoutuu noudattamaan tila- ja paikkakohtaisia käyttösääntöjä ja -ohjeita sekä huolehtimaan käytettävän tilan siisteydestä. Liikuntatilojen ja -paikkojen yleiset käyttösäännöt löydät täältä.
 • Vuoron hakija sitoutuu varmistamaan siitä, ettei varauksen aikana tiloihin tai paikkoihin pääse asiaankuulumattomia henkilöitä.

Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti aiemmin myönnetty vuoro pelitapahtumien tai kilpailutoiminnan ajaksi ja sellaisten tapahtumien ajaksi, joissa Limingan kunta ja/tai liikuntapalvelut ovat huomattavalta osin järjestelyissä mukana.