Painotettu opetus

Limingassa on mahdollista suorittaa koko perusopetus englanninkielisessä opetuksessa. Laajempaa kaksikielistä opetusta järjestetään Ojanperän koulussa luokilla 1−6 ja kielirikasteista kaksikielistä opetusta Liminganlahden luokilla 7−9. Tupoksen koulussa järjestetään matematiikkapainotteista opetusta 7. luokalta alkaen.

Kaksikielinen opetus esiopetuksesta toiselle asteelle

Perusopetuksessa voidaan käyttää opetuskielen (suomi/ruotsi) lisäksi myös muuta kieltä kohdekielenä, jollei se vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. (Perusopetuslaki 10 §). Kaksikielinen opetus on oppilaalle maksutonta.

Limingan kunnassa tarjotaan kaksikielistä opetusta, jossa kohdekielenä on englanti. Opetus perustuu CLIL (Content and Language Integrated Learning) -pedagogiikkaan, jossa oppiaineiden asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä. Tässä menetelmässä oppilaiden äidinkielellä ja vieraalla kielellä annettu opetus muodostavat kokonaisuuden.

Ojanperän koulu järjestää Limingassa laajamittaista kaksikielistä opetusta vuosiluokille 1−6. Se tarjoaa luontevan jatkumon joko englanninkielisestä kielikylpytyyppisestä tai kielirikasteisesta esiopetuksesta laajamittaiseen kaksikieliseen perusopetukseen, jossa kohdekieli on englanti. Ojanperän koulusta voi jatkaa 6. luokan jälkeen Liminganlahden yläkoulun kielirikasteiseen opetukseen 7.-9.-luokille.

Perusopetuksen kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen oppilaaksiottoalue on koko kunta. Muualta kuin Ojanperän ja Liminganlahden koulun oppilaaksiottoalueelta tulevan oppilaan mahdollisesti tarvitsemasta koulukuljetuksesta huolehtii huoltaja.

Kaksikielisen opetuksen polku Limigan kunnassa

Kaaviossa kuvataan kaksikielisen opetuksen polkua Liningan kunnassa. Esiopetuksessa alle 25 % opetuksesta tapahtuu englanniksi. Perusopetuksessa englanninkielisen opetuksen tuntimäärä laskee siis tasaisesti läpi alakoulun luokka-asteiden 1. luokan noin 50 % opetustunneista 6. vuosiluokan 30 % opetustunteihin. Yläkouluun tultaessa kohdekielen osuus laskee alle 25 % opetuksesta. Lukiossa 25 % opetuksesta kohdekielellä englanti.

Kielirikasteinen opetus

Suppeampi kaksikielinen opetus eli kielirikasteinen opetus on yksi kaksikielisen opetuksen muoto. Kielirikasteisessa opetuksessa alle 25 % oppiaineiden sisällöistä opetetaan muulla kuin päiväkodin tai koulun opetuskielellä.

Limingassa kielirikasteista opetusta annetaan englannin kielellä Linnukan, Ojanperän, Aapin ja Tupoksen päiväkotien esiopetusryhmissä sekä Liminganlahden yläkoulussa. Kielirikasteiseen esiopetukseen ja yläkouluopetukseen hakeudutaan. Oppilas voi osallistua kielirikasteiseen opetukseen, jos arvioidaan, ettei valinta vaaranna oppilaan mahdollisuutta seurata opetusta. Oppilaiden valinnassa kielirikasteiseen opetukseen kiinnitetään huomiota lapsen/oppilaan motivaatioon ja edellytyksiin suoriutua kaksikielisestä opetuksesta.

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Ojanperän koulussa on vuosiluokilla 1−2 englanninkielistä opetusta noin 50 % viikkotunneista. Englanninkielisen opetuksen määrä vähenee niin, että sitä on 5. ja 6. vuosiluokalla noin 30 % viikkotunneista jaettuna tasaisesti eri oppiaineisiin paitsi suomen kieleen ja kirjallisuuteen.

Ojanperän kouluun haetaan soveltuvuuskartoituksen kautta Limingan kunnan englanninkielisistä kielirikasteisista esiopetusryhmistä. Alakoulun 5. ja 6. luokan valinnaisten aineiden tunnit (1 vvt +2 vvt) käytetään kaksikielisessä opetuksessa englannin kielen opiskeluun.

Kaksikielinen opetus lukiossa

Limingan lukiossa voi opiskella myös kaksikielisessä opetuksessa. Tällöin n. 25 % pakollisista kursseista opetetaan ja opiskellaan englannin kielellä. Oppikirjat ovat suomenkieliset, mutta opetus ja lisämateriaali pääosin englanninkielistä. Kaksikieliseen opetukseen haetaan yhteishaussa erillisenä hakukohteena Opintopolussa. Koulutukseen tulee soveltuvuuskoe, jossa mitataan äidinkielen osalta riittävä osaamistaso ja opiskeluvalmiudet englannin kielellä. Limingan lukion kaksikielisessä opetuksessa tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Oman äidinkielen opetus

Limingassa on vähän lapsia ja oppilaita, joilla on äidinkielenään joku muu kieli kuin suomi. Koulut tekevät yhteistyötä, jotta eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tuleville lapsille ja oppilaille voidaan järjestää oman äidinkielen opetusta. Oman äidinkielen opetusta järjestetään, kun kunnassa on neljä samaan kieliryhmään kuuluvaa lasta/oppilasta. Opetusta järjestetään etänä tai oppilaat ja/tai opettaja siirtyvät toiselle koululle oman äidinkielen tunneille. Oman äidinkielen opetus perustuu omaan opetussuunnitelmaan.

Kotikansainvälisyyttä kehitetään ottamalla huomioon niitä kieli- ja kulttuuriryhmiä, joista päiväkodissa ja koulussa on lapsia. Päiväkodin ja koulun toimintakulttuurissa vietetään näiden kieli- ja kulttuuriryhmien juhlapäiviä, opetellaan tapoja ja tutustutaan perinteisiin sekä nivotaan näihin kulttuureihin liittyviä sisältöjä, kulttuurihistoriaa ja perinteisiä taitoja opetukseen.

Matematiikkapainotteinen opetus

Tupoksen koulussa järjestetään matematiikkapainotteista opetusta 7. luokalta alkaen.  Matematiikka on yksi koulun tärkeistä perusoppiaineista ja matemaattiset taidot ovat erittäin tärkeitä niin työelämässä kuin yhteiskunnassa muutenkin. Tupoksen koulun matematiikkapainotteiseen opetukseen voivat hakea oppilaat koko kunnan alueelta. Matematiikkapainotteinen luokka on tarkoitettu oppilaalle, joka on innostunut matematiikan oppija, pitää haasteista ja omaa riittävät lähtötiedot oppiaineessa.

Matematiikkapainotteisella luokalla opiskelu mahdollistaa nopeamman etenemisen ja asioiden perusteellisemman opiskelun. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia työskentelytapoja ja monipuolisia ongelmanratkaisutehtäviä. Matematiikkapainotteisessa opetuksessa tarjoutuu myös mahdollisuus syventyä koodaukseen ja muihin tietoteknisiin sovelluksiin.

Jos oppilaat etenevät yläkoulun matematiikassa normaalia nopeammin, on yhdeksännellä luokalla mahdollista tutustua lukiomatematiikkaan. Käytännössä 7. luokalla opiskellaan yksi tunti matematiikkaa enemmän ja 8. luokalla lyhyt valinnaisaine valitaan matemaattis-luonnontieteellisistä aineista. Muuten opiskelu painotteisessa opetuksessa vastaa opiskelua muissa matematiikkaryhmissä.